صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 20 شهريور 1389 تعداد بازديد: 1390 
وهابي‌ها از کفار بي‌رحم‌ترند
  

مسيحي مبني بر آتش زدن قرآن در روز 11 سپتامبر گفتند: تمام کليساهاي دنيا اقدام کليساي آمريکايي مبني بر سوزاندن قرآن را محکوم و آن را احمقانه دانستند.Èå ÒÇÑÔ «ÔíÚå äíæÒ» Èå äÞá ÇÒ ãÑ˜Ò ÎÈÑ ÍæÒå¡  ÂíÊ‌Çááå ã˜ÇÑã ÔíÑÇÒí¡ ÇãÑæÒ ÈÚÏ ÇÒ äãÇÒ ÙåÑ æ ÚÕÑ ÏÑ ÂÎÑíä ÈÍË ÊÝÓíÑ ÞÑÂä ˜Ñíã ÏÑ ÌãÚ ÑæÒå‌ÏÇÑÇä ÍÑã ãØåÑ ÍÖÑÊ ãÚÕæãå‌(Ó)¡ ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ÌäÇíÇÊ æåÇÈí‌åÇ¡ ÂäåÇ ÑÇ ÇÒ ˜ÝÇÑ Èí‌ÑÍã‌ÊÑ ÈíÇä ˜ÑÏå æ ÇÙåÇÑ ÏÇÔÊäÏ: ÊÞíå í˜ ˜ÇÑ ÚÇÞáÇäå ÇÓʺ ÑÇ ˜å ÇÑ ÇäÓÇä ÏÑ ãÍíØí ˜å ÂÏã‌åÇí ãÊÚÕÈ æ ÎæäÎæÇÑ åÓÊäÏ¡ ÇíãÇä ÎæÏ ÑÇ ÇÙåÇÑ ˜äÏ¡ ÓÑÔ ÑÇ ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ˜ÑÏ.


ÇíÔÇä ÈÇ ÈíÇä Çíä ˜å ÇÓáÇã ÏÓÊæÑ Èå ÎØÑ ÇäÏÇÎÊä ÌÇä ÇäÓÇä ÑÇ äãí‌ÏåÏ¡ ÝÊäÏ: Çíä ÓÎä æåÇÈí‌åÇ ˜å ãí‌æíäÏ ÔíÚå Èå ÊÞíå ÞÇÆá ÇÓÊ¡ ÈÓíÇÑ ÇÔÊÈÇå ÇÓÊ.


Çíä ãÑÌÚ ÊÞáíÏ ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ãæãä ÍÖÑÊ ãæÓí‌(Ú)]ãÄãä Èäí ÇÓÑÇÆíá[ ˜å ÈÇ ÊÞíå¡ ÌÇä Âä ÍÖÑÊ ÑÇ ÇÒ ÏÓÊ ÝÑÚæä äÌÇÊ ÏÇÏ¡ ÊÕÑíÍ ˜ÑÏäÏ: æåÇÈí‌åÇí ÇÝÑÇØí ãí‌æíäÏ ÇÑ ãÄãä ÍÖÑÊ ãæÓí‌(Ú) ÊÞíå ˜ÑÏ ÏÑ ÈÑÇÈÑ ˜ÝÇÑ ÈæÏ¡ ÔãÇ ÔíÚíÇä ÑÇ ÊÞíå ãí‌˜äíÏ¿ ãÇ ãí‌æííã æåÇÈí‌åÇ ÇÒ ˜ÝÇÑ Èí‌ÑÍã‌ÊÑäÏ¡ ÑÇ ˜å äÏ äÝÑ ÇÒ ÔíÚíÇä ÑÇ ÌãÚ ˜ÑÏå æ ÈÇ ÇÞæ ÓÑ ÈÑíÏå‌ÇäÏ¡ ˜ÏÇã ˜ÇÝÑ ãí‌ÊæÇäÏ Çíä ˜ÇÑ ÑÇ È˜äÏ¡ ÈÇíÏ ÇÒ ÔãÇ ÈíÔÊÑ ÇÒ ˜ÝÇÑ ÊÞíå ˜ÑÏ.

ÇÓÊÇÏ ÎÇÑÌ ÝÞå ÍæÒå ÏÑ ÇÏÇãå ÓÎäÇä ÎæÏ ÈÇ ÇÔÇÑå Èå æÞæÚ Óíá ÏÑ Ç˜ÓÊÇä íÇÏÂæÑ ÔÏ: Óíá Ç˜ÓÊÇä ÑÇ ÝÑÇ ÑÝÊå æ ÏÇÏ ãÑÏã åãå ÌÇ ÈáäÏ ÇÓÊ ÇãÇ Çíä ÌãÚíÊ æåÇÈí ÓáÝí ÈãÈ‌ÐÇÑí ˜ÑÏå æ ÚÏå‌Çí ÑÇ ˜ÔÊå‌ÇäÏ ÂíÇ ÇÒ Çíä äæÚ ÌäÇíÇÊ ÏÑ ÏäíÇ ÓÇÈÞå ÏÇÑÏ¿

íÊ‌Çááå ã˜ÇÑã ÔíÑÇÒí ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ÇÚáÇä ˜ÔíÔ ãÓíÍí ãÈäí ÈÑ ÂÊÔ ˜ÔíÏä ÞÑÂä‌åÇ¡ ÝÊäÏ: Çíä ˜ÔíÔ ÂãÑí˜Çíí Îíáí äÇÏÇä ÇÓÊ¡ æä ÂäåÇíí ˜å ÏÇÓÊÇä 11 ӁÊÇãÈÑ ÑÇ Èå æÌæÏ ÂæÑÏäÏ ÇÞáíÊí Èå äÇã æåÇÈí åÓÊäÏ¡ ãÓáãÇäÇä ˜ÇÑí ÈÇ ÂäåÇ äÏÇÑäÏ¡ ÔãÇ å ˜ÇÑí Èå ǘËÑíÊ ãÑÏã ÏÇÑíÏ.


ÇíÔÇä ÊÕÑíÍ ˜ÑÏäÏ: ãÇ ÊÑæÑ ÑÇ ÇÌÇÒå äãí‌Ïåí㠍å ãÓáãÇä ÈÇÔÏ íÇ ÛíÑ ãÓáãÇä æ Çí ˜ÇÔ æåÇÈíÊ Ç äÑÝÊå ÈæÏ¡ æä ÏÑ Çíä ÕæÑÊ ÇãÑæÒ Ç˜ËÑ ãÑÏã ÏäíÇ ãÓáãÇä ÔÏå ÈæÏäÏ.

ãÚÙã‌áå ÈÇ åÔÏÇÑ Èå Çíä ˜ÔíÔ ãÓíÍí ˜å äÎæÇåíÏ ÊæÇäÓÊ ÞÑÂä ÑÇ ÂÊÔ ÈÒäíÏ¡ ÇÙåÇÑ ÏÇÔÊäÏ: ÈÏÇäíÏ ÇÑ ÞÑÂä ÑÇ ÂÊÔ ÈÒäíÏ ãÇ Èå ãæÓí‌(Ú) æ ÚíÓí‌(Ú)  ÇÍÊÑÇã ãí‌ÐÇÑíã¡ ÊæÑÇÊ æ ÇäÌíá ÑÇ ÇÒ ÂäÇä ãí‌ÏÇäíã æ åÑÒ ÇÌÇÒå äãí‌Ïåíã Èå ÇäÈíÇÁ Èí ÇÍÊÑÇãí ÔæÏ æ íÇ ˜ÊÇÈí ÓæÒÇäÏå ÔæÏ.

Çíä ãÑÌÚ ÊÞáíÏ ÏÑ ÈÎÔ ÏíÑí ÇÒ ÓÎäÇä ÎæÏ ÇÙåÇÑ ÏÇÔÊäÏ: ÇÑ ÏÑ ãÍíØí åÓÊíÏ ˜å åãÕÏÇ ÈÇ ÔãÇ äíÓÊäÏ¡ ÇÍÓÇÓ ÊäåÇíí ä˜äíÏ¡ æä ˜Óí ˜å ÎÏÇ ÈÇ Çæ ÈÇÔÏ¡ ÊäåÇ äíÓÊ.


ÇíÔÇä ÇÝÒæÏäÏ: ÏÑ ãÍíØ ÂáæÏå¡ ÂáæÏå äÔÏä ÇÝÊÎÇÑ ÇÓÊ¡ äÈÇíÏ Ý˜Ñ ˜äíã ÏÑ ãÓíÑ ÍÞ ÊäåÇ åÓÊíã æ ÈÇíÏ åãÑä ÌãÇÚÊ Ôæí㠍æä åãÑä ÌãÇÚÊ ÔÏä Âáæϐí æ ÑÓæÇíí ÇÓÊ.

ãÚÙã‌áå ÈíÇä ÏÇÔÊäÏ: ÊäåÇíí ÏÑ ãÓíÑ ÍÞ ÑÇ ÈÇíÏ ÇÒ ÍÖÑÊ Úáí‌(Ú) íÇÏ ÑÝÊ¡ æä ÏÑ ÒãÇäí ˜å íÇãÈÑ Ç˜Ñã (Õ) ÊäåÇ ÈæÏ ãÓíÑ ÇíÔÇä ÑÇ ÇÏÇãå ÏÇÏäÏ æ åÑÒ åãÑä ÌãÇÚÊ äÔÏäÏ.      فهرست نظرات
1   نام و نام خانوادگي:  علي     -   تاريخ:  22 مهر 89 زمان:  12:04:37
سلام با اجازتون از مطالبتون براي وبلاگم استفاده ميکنم.اما در عوض لينکتان ميکنم.

      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر