صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 18 اسفند 1390 تعداد بازديد: 1864 
ابراز نگراني از تحركات جديد سلفي ها براي به آشوب كشيدن لبنان
  

Ó ÇÒ äÏíä ÓÇá Ó˜æÊ ÌÑíÇä åÇí ÓáÝí ÏÑ áÈäÇä¡ ÓÑ ÈÑ ÂæÑÏä Çíä ÌÑíÇä åãÑÇå ÈÇ ÈÍÑÇäí ÔÏä ÇæÖÇÚ ÇãäíÊí ÏÑ ÓæÑíå¡ äÑÇäí åÇíí ÑÇ ÏÑ ãíÇä ãÑÏã æ ãÞÇãÇÊ ÇãäíÊí áÈäÇä Èå æÌæÏ ÂæÑÏå ÇÓÊ. ÝÑÇÎæÇäí ÔíÎ 'ÇÍãÏ ÇáÇÓíÑ' ÇãÇã ÌãÇÚÊ ÓáÝí æ ÊäÏÑæ í˜í ÇÒ ãÓÇÌÏ Çåá ÊÓää ÔåÑ 'ÕíÏÇ' Èå ÈѐÒÇÑí ÊÙÇåÑÇÊ ÏÑ ãíÏÇä ÇÕáí ÔåÑ ÈíÑæÊ äÑÇäí åÇí ÇãäíÊí ÝÑÇæÇäí ÏÑ ÎÕæÕ Èå ÊÔäÌ ˜ÔíÏå ÔÏä ÇæÖÇÚ ÇãäíÊí ÏÑ áÈäÇä Èå æÌæÏ ÂæÑÏå ÇÓÊ. ÝÑÇÎæÇäí ÔíÎ 'ÇÍãÏ ÇáÇÓíÑ' ÇãÇã ÌãÇÚÊ ÓáÝí æ ÊäÏÑæ í˜í ÇÒ ãÓÇÌÏ Çåá ÊÓää ÔåÑ 'ÕíÏÇ' Èå ÈѐÒÇÑí ÊÙÇåÑÇÊ ÏÑ ãíÏÇä ÇÕáí ÔåÑ ÈíÑæÊ äÑÇäí åÇí ÇãäíÊí ÝÑÇæÇäí ÏÑ ÎÕæÕ Èå ÊÔäÌ ˜ÔíÏå ÔÏä ÇæÖÇÚ ÇãäíÊí ÏÑ áÈäÇä Èå æÌæÏ ÂæÑÏå ÇÓÊ. æí ˜å ÊÕãíã ÏÇÑÏ åãÑÇå ÈÇ ØÑÝÏÇÑÇä ÎæÏ ÊÙÇåÑÇÊí ÈÇ ãÖãæä 'ÔÊíÈÇäí ÇÒ Ñæå åÇí ÊÑæÑíÓÊí ãÓáÍ ÏÑ ÓæÑíå' Èå ÑÇå ÈíäÏÇÒÏ¡ ÈÇÚË ÔÏå ˜å Çíä äÑÇäí ÈæÌæÏ ÂíÏ ˜å ÈÑÎí ÌÑíÇä åÇ æ ÇÍÒÇÈ ÓíÇÓí ÏÑ áÈäÇä ˜å ÍÇãí ÓíÇÓÊ åÇí 'ÈÔÇÑ ÇÓÏ' ÑííÓ ÌãåæÑ ÓæÑíå åÓÊäÏ äíÒ ÏÑ åãÇä ÒãÇä æ ã˜Çä ÏÓÊ Èå ÊÙÇåÑÇÊí ÈÑ ÖÏ ÇÞÏÇã ÔíÎ ÇÓíÑ ÈÒääÏ.

ÔíÎ ÇÓíÑ ÊÇ äÏí íÔ ÇÒ Çíä ÏÑ ÌåÇä ÇÓáÇã æ ÍÊí ÏÑ ãíÇä ØÇíÝå Çåá ÊÓää áÈäÇä äíÒ åÑå ÔäÇÎÊå ÔÏå Çí äÈæÏ¡ ÊÇ Çíä˜å Èå Ô˜á äǐåÇäí Èå ãíÏÇä ÂãÏ æ Øí ÓÎäÑÇäí åÇ æ ÇÙåÇÑäÙÑåÇí ãÎÊáÝí¡ ãæÇÖÚí Èå ÔÏÊ ãäÝí Úáíå ÍÒÈ Çááå æ ÏíÑ ÔÎÕíÊ åÇí ÈÑÌÓÊå ÔíÚíÇä áÈäÇä ÇÊÎÇÐ ˜ÑÏ æ Çíä ÇãæÑ ÑÇ ÏÝÇÚ ÇÒ Çåá ÓäÊ áÈäÇä ÏÇäÓÊ ÑÇ ˜å Èå Ùä Çæ Çåá ÊÓää ÏÑ Çíä ˜ÔæÑ ãæÑÏ åÌãå æ ÊÚÑÖ ÞÑÇÑ ÑÝÊå ÇäÏ.

ÌÑíÇä åÇí ÓáÝí ÏÑ áÈäÇä ÇÒ ÈÑÎí ÌÑíÇä åÇí ݘÑí ãÎÊáÝ ÇÒ Ìãáå ÌÑíÇä åÇí 'ÇáÌåÇÏíå'¡ 'ÇáʘÝíÑíå' æ 'ÇáæåÇÈíå' ÓÑãäÔÇÁ ãí íÑäÏ ˜å ÇáÈÊå ÈÑÎí ÇÒ ÂäåÇ ÇÓáæÈí ãÓÇáãÊ ÂãíÒ ÏÇÔÊå æ åѐæäå ÎÔæäÊ æ ÕÝ ÈäÏí åÇí ãÐåÈí ÑÇ ˜å ÓÈÈ äÏ Çѐí ÇãÊ ÇÓáÇã æ ÖÚíÝ ÔÏä Âä ÔæÏ¡ ãÑÏæÏ ãí ÔãÇÑäÏ.

ÈÑÎí ÇÒ ÌÑíÇä åÇí ÓáÝí áÈäÇä ÇÒ äÙÑ Ý˜Ñí ÇÒ ÌÑíÇä ʘÝíÑí 'ÇáÞÇÚÏå' æ ÌãÇÚÊ 'ʘÝíÑ æ åÌÑÊ' ÊÇËíÑ ãí ÐíÑäÏ ˜å Çíä ÌÑíÇä ʘÝíÑ æ åÌÑÊ ÏѐíÑí åÇí ãÓáÍÇäå ÒíÇÏí ÈÇ ÇÑÊÔ áÈäÇä ãÎÕæÕÇ ÏÑ ÔãÇá Çíä ˜ÔæÑ ÏÇÔÊå ÇÓÊ.Çíä ÌÑíÇä¡ ÇÑÊÔ áÈäÇä ÑÇ 'ÇÑÊÔ ÕáíÈí' ÊæÕíÝ ãí ˜äÏ æ Ïáíá ÂäåÇ Çíä ÇÓÊ ˜å ÝÑãÇäÏ Âä ÔÎÕí ãÓíÍí ÈæÏå æ ãÚÑæÝ ÊÑíä Çíä äÈÑÏåÇ¡ í˜ ÏѐíÑí ÈæÏå ˜å ÏÑ ÓÇá 1999 ãíáÇÏí ÊæÓØ Ñæå˜í Èå äÇã 'ÇáÖäíå' Èå ÑåÈÑí 'ÇÈæ ÚÇÆÔå' Èå ÑÇå ÇÝÊÇÏ æ äÊíÌå Âä Ïå åÇ ˜ÔÊå ÇÒ Çíä Ñæå˜ æ ÏÓʐíÑí ÈíÔ ÇÒ 40 Êä ÇÒ ÂäÇä ÈæÏ ˜å ÇáÈÊå ÏæáÊ áÈäÇä Çíä ÇÝÑÇÏ ÑÇ Øí ÚÝæí ÎÇÕ ÏÑ ÓÇá 2005 ÊæÓØ ãÌáÓ áÈäÇä ÂÒÇÏ ˜ÑÏ æ åãäíä Øí Çíä ÚÝæ¡ 'ÓãíÑ ÌÚÌÚ' ÑííÓ ÍÒÈ äíÑæåÇí áÈäÇäí Çíä ˜ÔæÑ ˜å ÇÒ ÇÍÒÇÈ ÌÑíÇä 14 ãÇÑÓ Èå ÔãÇÑ ãí ÑæÏ äíÒ ÂÒÇÏ ÔÏ.

Çíä ãÌãæÚå åÇí ÓáÝí ʘÝíÑí ÏÑ áÈäÇä ÏÑ ÊáÇÝí íÑæÒí ÇÑÊÔ Çíä ˜ÔæÑ ãÞÇÈá ÓјÔí åÇí ÌäÈÔ ÓáÝí 'ÝÊÍ ÇáÇÓáÇã' ˜å ÇÒ Óæí ÌÑíÇä 'ÇáãÓÊÞÈá' Èå ÑíÇÓÊ 'ÓÚÏ ÍÑíÑí' ÔÊíÈÇäí ãí ÔÏ¡ ÏÑ ÓÇá 2007 ãíáÇÏí ÚãáíÇÊ åÇí ÊÑæÑíÓÊí æ ÇäÝÌÇÑåÇí ÝÑÇæÇäí ÈÑ ÖÏ äíÑæåÇí ÇÑÊÔí ÏÑ ÔãÇá æ ÔÑÞ Çíä ˜ÔæÑ ÇäÌÇã ÏÇÏäÏ.

Ó ÇÒ Çíä ÍæÇÏË¡ ÌÑíÇä åÇí ʘÝíÑí äÏ ÓÇáí ÇÒ ÕÍäå ÎÇÑÌ ÔÏäÏ ÇãÇ ÈÇ ÈÇáÇ ÑÝÊä ÈÍÑÇä ÏÇÎáí ÏÑ ÓæÑíå¡ Çíä ÌÑíÇä åÇ ãÌÏÏÇ Èå ÕÍäå ÂãÏå æ äÞÔ ÔÊíÈÇä ÌãÇÚÊ åÇí ÊÑæÑíÓÊí ãÓáÍ ÏÑ Çíä ˜ÔæÑ ÑÇ ÇÒ äÙÑ ãÇáí æ ÊÓáíÍÇÊí ÈÑ ÚåÏå ÑÝÊäϺ ÍÊí Ç ÑÇ ÇÒ Çíä åã ÝÑÇÊÑ ÐÇÔÊå æ ÏÑ ÈÑÎí ÚãáíÇÊ åÇ äíÒ Èå Ô˜á ãÓÊÞíã ÏÎÇáÊ ãí ˜ÑÏäÏ ˜å ÇáÈÊå ÊãÇãí Çíä ÇãæÑ ÈÇ ÔÊíÈÇäí åÇí ãÇáí åãå ÌÇäÈå ÇÒ Óæí ˜ÔæÑåÇí ÚÑÈí æ ÛÑÈí ãÎÇáÝ äÙÇã ÓæÑíå ÇäÌÇã ãí ÔæÏ.

ÝÑÇÎæÇäí ÔíÎ ÇÓíÑ Èå ãäÙæÑ ÊÌãÚ ÑæÒ í˜ÔäÈå Çæáíä ÏÑ äæÚ ÎæÏ äÈæÏå¡ Èá˜å íÔ ÇÒ Çíä äíÒ ÈÓíÇÑí ÇÒ Çíä äæÚ ÝÑÇÎæÇäí åÇ ÇäÌÇã ÔϺ ÇãÇ ÇÒ Óæí ãÑÏã ÈÇ ÇÓÎ ãËÈÊ ÑæÈÑæ äÔÏå æ ÏÑ ÈÒѐÊÑíä ÂäåÇ ÊÚÏÇÏ ÇÝÑÇÏ Èå ÈíÔ ÇÒ äÏ ÕÏ äÝÑ äÑÓíÏå ÇÓÊ.

ä˜Êå ÌÇáÈ ÊæÌå ÏÑ ÏÚæÊ ÇÎíÑ ÇÓíÑ Èå ÈѐÒÇÑí ÊÌãÚ Çíä ÇÓÊ ˜å ÇíÇå æí ÏÑ ÔåÑ ÕíÏÇ ˜å ÇíÊÎÊ ÌäæÈ áÈäÇä ãÍÓæÈ ãí ÔæÏ ÈæÏå æ ãÑÏã Çíä ÔåÑ ˜å ÛÇáÈÇ ÇÒ Çåá ÊÓää åÓÊäÏ¡ ãæÇÝÞ ØÑíÞÊ æ ãÔí ãÞÇæãÊ ÈæÏå æ Èå äÙÑ ãí ÑÓÏ ˜å ÈÏíä ÓÈÈ ÇÓíÑ ÈíÑæÊ ÑÇ ÈÑÇí ÈѐÒÇÑí Çíä ÊÙÇåÑÇÊ ÇäÊÎÇÈ ˜ÑÏå ÇÓÊ. Çíä ÝÑÇÎæÇäí ÈÇ äÙÑ ãÎÇáÝ ÈÓíÇÑí ÇÒ ÔÎÕíÊ åÇí ÈÇÑÒ Çåá ÊÓää ÏÑ áÈäÇä ÑæÈÑæ ÔÏå¡ ÑÇ ˜å Çíä ÇÝÑÇÏ¡ ÏÚæÊ Èå Çíä ÊÙÇåÑÇÊ ÑÇ äæÚí ÊÍÑí˜ ØÇíÝå Çí æ ãÐåÈí Èå ÍÓÇÈ ãí ÂæÑäÏ ˜å ÈÇÚË ÇíÌÇÏ ÊÔäÌ ÏÑ áÈäÇä ÎæÇåÏ ÔÏ æ ÏѐíÑí åÇíí ÎØÑäǘ ÑÇ Èå ÈÇÑ ÎæÇåÏ ÂæÑÏ¡ Èå æíŽå Çíä˜å ÈÓíÇÑí ÇÒ ÇÍÒÇÈ æ Ñæå åÇí ÓíÇÓí áÈäÇäí ÈÇ ÓíÇÓÊ åÇí äÙÇã ÓæÑíå åãÇã åÓÊäÏ æ ãã˜ä ÇÓÊ ˜å ÊÌãÚí ãÎÇáÝ ÇÓíÑ ÏÑ åãÇä ÒãÇä æ ã˜Çä¡ íÚäí ÏÑ 'ãíÏÇä ÔåÏÇ ' ÈíÑæÊ ÈѐÒÇÑ ˜ääÏ.

Çíä ÇãÑ äíÑæåÇí ÇãäíÊí áÈäÇä ÑÇ ÈÑ ÓÑ Ïæ ÑÇåí ÞÑÇÑ ÏÇÏå ˜å í˜í ÇÒ ÂäåÇ ÌÏÇ ÓÇÎÊä Ïæ ÊÌãÚ ÇÒ í˜ÏíÑ ÈæÏå æ Ïæãí Çíä ÇÓÊ ˜å Èå åí í˜ ÇÒ Ïæ Ñæå ÇÌÇÒå ÈѐÒÇÑí ÊÙÇåÑÇÊ ÏÇÏå äÔæÏ.

ÑæÒ ÌãÚå ÐÔÊå 'ÝÇíÒ Ô˜Ñ' æÒíÑ ÓÇÈÞ æ ÇÒ ÇÚÖÇí ÔæÑÇí ÑåÈÑí ÍÒÈ ÈÚË ÚÑÈí- ÇÔÊÑǘí ÏÑ áÈäÇä¡ ÝÑÇÎæÇäí Èå ÈѐÒÇÑí í˜ ÊÙÇåÑÇÊ Èå ãäÙæÑ ÔÊíÈÇäí ÇÒ äÙÇã ÇÓÏ ÏÑ ÓæÑíå ˜ÑÏå ˜å Çíä ÇãÑ ÏÑ ÇÓÎ Èå ÇÞÏÇã ÔíÎ ÇÓíÑ ÇäÌÇã ÔÏå ÇÓÊ. ÔãÇÑí ÇÒ ãÑÇÌÚ Ïíäí æ ÔÎÕíÊ åÇí ÕíÏÇ ÓÚí ÏÇÔÊå ÇäÏ ˜å ÇÓíÑ ÑÇ ÇÒ ÊÕãíã ÎæÏ Èå ãäÙæÑ ÊÙÇåÑÇÊ ãäÕÑÝ ÓÇÒäÏ ˜å ÇáÈÊå Çíä ÊáÇÔ åÇ ÈÇ ÌæÇÈ ãäÝí æí ÑæÈÑæ ÔÏå æ ÇÓíÑ ÈÇ ÊǘíÏ ÈÑ ãæÖÚ ÎæÏ ÇÚáÇã ÏÇÔÊå ˜å ÊÙÇåÑÇÊ ÎæÏ ÑÇ ÈÇ ÔÚÇÑ 'áÈí˜ íÇ ÍãÕ' ÈѐÒÇÑ ÎæÇåÏ ÓÇÎÊ.

ÔíÎ ÇÓíÑ åãäíä ÊÇ Çíä ÍÏ äíÒ ÞÇäÚ äÈæÏå æ ÏÑ ÓÎäÑÇäí åÇí ÇÎíÑ ÎæÏ Ç ÑÇ ÝÑÇÊÑ ÐÇÔÊå æ ÓÎäÇäí ÊÍÑí˜ ˜ääÏå Úáíå ØæÇíÝ æ ÇÍÒÇÈ ÓíÇÓí áÈäÇäí ÈÑ ÒÈÇä ÑÇäÏå ÇÓÊ ˜å ÇÒ Ìãáå Øí ÓÎäÇäí ÏÑ äãÇÒ ÌãÚå ÇÎíÑ æ ÏÑ ˜äÝÑÇäÓ ãØÈæÚÇÊí ˜å Ó ÇÒ Âä ÈѐÒÇÑ ˜ÑÏå¡ åÌãå Çí Óäíä ÑÇ ãÊæÌå ÌÑíÇä åÔÊã ãÇÑÓ æ ãÎÕæÕÇ ÍÒÈ Çááå ˜ÑÏå ÇÓÊ.

æí ÏÑ Çíä ÓÎäÇä 'ÓíÏ ÍÓä äÕÑÇááå' ÏÈíјá ÍÒÈ Çááå áÈäÇä ÑÇ ãÊåã ÓÇÎÊå ˜å Èå ØÑÝÏÇÑÇä ÎæÏ ÏÓÊæÑ ÏÇÏå ˜å äÐÇÑäÏ Çíä ÊÌãÚ ÈѐÒÇÑ ÔæÏ æ æí ÑÇ ãÓÆæá ÑíÎÊå ÔÏä åÑ ÞØÑå Îæä ÇÍÊãÇáí ÏÑ Çíä ÊÙÇåÑÇÊ ÏÇäÓÊå ÇÓÊ. ÇÓíÑ åãäíä ÝÊå ÇÓÊ ˜å Èå ÎÏÇæäÏ ÞÓã ãí ÎæÑÏ ˜å ÈѐÒÇÑ äÔÏä Çíä ÊÙÇåÑÇÊ ÚæÇÞÈ ÈÒѐí ÏÑ í ÎæÇåÏ ÏÇÔÊ æ ãÇ åÑÒ ÏÑ Çíä ÎÕæÕ Ó˜æÊ äÎæÇåíã ˜ÑϺ Çíä ÓÎäÇä Èå ãäÙæÑ ÊÍÑí˜ ØÇíÝí Çåá ÊÓää ÈÑ ÖÏ ÍÒÈ Çááå æ ÇáÈÊå ÈÑ ÇÓÇÓ ÎæÇÓÊ æ Ñæí˜ÑÏåÇí ÈÑÎí ˜ÔæÑåÇí ÈíÇäå ÈÑ ÒÈÇä ÑÇäÏå ÔÏå ÇÓÊ.

ÈÑ ÇÓÇÓ ÒÇÑÔí ˜å ÑæÒäÇãå 'ÇáÓÝíÑ' Ç áÈäÇä ÏÑ ÔãÇÑå ÑæÒ ÔäÈå ÎæÏ ãäÊÔÑ ÓÇÎÊ¡ 'ÇáÌãÇÚÉ ÇáÇÓáÇãíå' ˜å ÇÒ Ñæå åÇí Óäí ãÐåÈ ãÔåæÑ ÏÑ áÈäÇä ÇÓÊ ÇÚáÇã ÏÇÔÊå ˜å ÏÑ Çíä ÊÌãÚ ÔÑ˜Ê äãí ˜äÏ æ ÊǘíÏ ˜ÑÏå ˜å ÊÇ ãÏÊí äÓÈÊ Èå åÑ ÊÍј ÇÓíÑ ÓíÇÓÊ ÎæíÔÊä ÏÇÑí ÇÊÎÇÐ ÎæÇåÏ ˜ÑϺ ÑÇ ˜å ÇÓíÑ ÊãÇãí Çíäæäå ÊÕãíãÇÊ ÑÇ ÎæÏ ÇÊÎÇÐ ˜ÑÏå æ Èå ÇÓã ÔÎÕ ÎæÏ ÇÞÏÇã ÏÚæÊ Èå ÈсÇíí Çíäæäå ÊÌãÚÇÊ ãí ˜äÏ. 'áÞÇÁ ÚáãÇíí' æ 'åíÇÊ åÇí ÇÓáÇãí' äíÒ ˜å ÇÒ Ñæå åÇí ãÔåæÑ Çåá ÊÓää ÏÑ ÔåÑ ÔãÇáí 'ØÑÇÈáÓ' Èå ÔãÇÑ ãí ÑæäÏ äíÒ ÇÚáÇã ˜ÑÏå ÇäÏ ˜å ÏÑ Çíä ÊÙÇåÑÇÊ ÔÑ˜Ê äãí ˜ääÏ æ Çíä ÏÑ ÍÇáí ÇÓÊ ˜å Çíä ÔåÑ ÈÒѐÊÑíä ÇíÇå ÌäÈÔ åÇí ÓáÝí ÏÑ áÈäÇä ÎæÇäÏå ãí ÔæÏ.

ÈÑ ÇÓÇÓ ÇØáÇÚÇÊ Èå ÏÓÊ ÂãÏå ¡ ãÞÇãÇÊ áÈäÇäí ÐíÑÈØ Èå Ô˜á ãÓÊãÑ ÏÑ ÍÇá ÊáÇÔäÏ ˜å Èå Ïáíá ÊäÇÞÖÇÊ ÓíÇÓí ãæÌæÏ¡ ÔíÎ ÇÓíÑ ÑÇ ÇÒ Çíä ÇÞÏÇã ãäÕÑÝ ÓÇÒäÏ¡ ãÎÕæÕÇ ÏÑ ÔÑÇíØí ˜å ÍÇáÊ äÏ Çѐí ãíÇä Ñæå åÇí ÓíÇÓí ÓÇá åÇÓÊ Ç ÈÑÌÇ ÈæÏå æ Çíä ÇÞÏÇã ÇÓíÑ ÈÑ ÔÏÊ Âä ÎæÇåÏ ÇÝÒæÏ.

ÇáÈÊå ãäÇÈÚ ÇãäíÊí áÈäÇäí íÔ Èíäí ãí ˜ääÏ ˜å ÊÚÏÇÏ ÔÑ˜Ê ˜ääϐÇä ÏÑ Çíä ÊÙÇåÑÇÊ¡ ÏÑ ÕæÑÊ ÈѐÒÇÑí ÏÑ ÈíÔÊÑíä ÍÇáÊ ÎæÏ ÇÒ äÌ åÒÇÑ äÝÑ ÝÑÇÊÑ äÑæÏ æ Çíä ãäÇÈÚ Èå Çíä ä˜Êå ÇÔÇÑå ÏÇÔÊå ÇäÏ ˜å ÍÒÈ Çááå¡ ÌäÈÔ Çãá æ ÏíÑ Ñæå åÇí åÔÊã ãÇÑÓ åí æäå ÏÚæÊí Èå ãäÙæÑ ÔÑ˜Ê ÏÑ ÊÙÇåÑÇÊ ãæíÏ äÙÇã ÓæÑíå ˜å ÊæÓØ 'ÝÇíÒ Ô˜Ñ' Èå ÑÇå ÇäÏÇÎÊå ÎæÇåÏ ÔÏ¡ äÏÇÔÊå ÇäÏ ÊÇ ÈÏíä æÓíáå ÈåÇäå Èå ÏÓÊ ˜ÓÇäí ˜å ÓÚí ÏÑ ÝÊäå ÇäíÒí åÇí ØÇíÝå Çí æ ãÐåÈí ÏÑ áÈäÇä ÏÇÑäÏ¡ ÏÇÏå äÔæÏ.

ÝÊäí ÇÓÊ ˜å ÈÑÎí ÇÒ ÑåÈÑÇä ÓíÇÓí ÏÑ áÈäÇä¡ ÔíÎ ÇÓíÑ ÑÇ ÚäÕÑí ÞØÑí ãí ÏÇääÏ ˜å åÏÝÔ ÔÚáå æÑ ÓÇÎÊä ÝÊäå åÇí ØÇíÝå Çí æ ãÐåÈí ÏÑ áÈäÇä ÈæÏå æ ÇØáÇÚÇÊí ãæÌæÏ ÇÓÊ ˜å ÞØÑ ÇÒ æí ÔÊíÈÇäí ãÇáí æ ÑÓÇäå Çí Èå Úãá ãí ÂæÑÏ æ ãäÇÈÚí ÚÑÈí ÏÑ ˜ÔæÑåÇí ÍæÒå ÎáíÌ ÝÇÑÓ æí ÑÇ ÏÑ ÌäÈå åÇí ÓíÇÓí åÏÇíÊ ãí ˜ääÏ æ ÈÏíä Ôíæå ÓÚí ÏÑ ÊÞæíÊ æí Èå ãäÙæÑ ÈÑÇäíÎÊä ÏѐíÑí åÇí ØÇíÝå Çí æ ãÐåÈí ÏÇÑäÏ.


ÇíÑäÇ
      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر