صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 23 فروردين 1394 تعداد بازديد: 2685 
حبل المتین - اثبات «غصب فدک» از منابع اهل سنت!
حبل المتین
دانلود صوت
دانلود فيلم

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍيã

ÊÇÑيÎ : 23/ 01 /94

ãÌÑي:

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍيã. ÇáÍãÏ Çááå ÑÈ ÇáÚÇáãيä.

Ô˜Ñ ÎÏÇ ãÓÊ ãي ˜æËÑã / Ô˜Ñ ÎÏÇ ÝÇØãå ÔÏ ãÇÏÑã / Ô˜Ñ ÎÏÇ Çåá Êæáي ÔÏã / ÚÇÔÞ ÐÑيå ÒåÑÇ ÔÏã / Ô˜Ñ ÎÏÇ ÈÑ ÏÑ Çيä ÎÇäå Çã / Ô˜Ñ ÎÏÇ äæ˜Ñ Çيä ÎÇäå Çã / Ô˜Ñ ÎÏÇ يÔ Úáي ÑæÒ Ïã /  Ïã Ò ÚØÇ æ ˜Ñã Çæ ÒÏã / Ô˜Ñ ÎÏÇ ÞáÈ æ Ïáã ÈÇ Úáي ÇÓÊ / Ô˜Ñ ÎÏÇ Ð˜Ñ áÈã يÇ Úáي ÇÓÊ / äÇã æ äÔÇä Ñå äÏÇÑã æáي / äæ˜Ñ æ ãÓ˜يä Úáي Çã Úáي / Ñ ˜å ȁÑÓäÏ ÏÇي ˜å Çي / ÑيÒå ÎæÑ ÎÇä ÚØÇي ˜å Çي / äÇÒã æ æيã ˜å ˜äã ÓÑæÑي / Ô˜Ñ ÎÏÇ ÍيÏÑي Çã ÍيÏÑي

ÇáÓáÇã Úáي˜ يÇ ÇãيÑ Çáãæãäيä. ÇáÓáÇã Úáي˜ يÇ Çãيä Çááå Ýي ÇÑÖå æ ÍÌÊå Úáي ÚÈÇÏå.

ÏÑæÏ æ ÓáÇã Èå يԐÇå ي˜Çي˜ ÔãÇ ÈيääÏå Çä ÚÒيÒ æ ÇÑÌãäÏ ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ. ÈيääÏå åÇي ÎæÈي ˜å åãÑÇå åÓÊيÏ¡ ÈÇ ÈÑäÇãå ÒäÏå «ÍÈá ÇáãÊيä» ÎÇäã åÇ æ ÂÞÇيÇä ãÍÊÑ㠐æÔå æ ˜äÇÑ ÇيÑÇä ÇÓáÇãي åÑ ˜ÌÇي Çيä ˜Ñå Îǘي ˜å ÏáÊÇä ÏÑ Ñæ ãÍÈÊ Úáي æ ÇæáÇÏ Úáي ÇÓÊ ÎæÔÇ ÈÍÇáÊÇä æ ÎæÔÇ Èå ÓÚÇÏÊÊÇä.

åãå ÚÒيÒÇä å ÔيÚå æ å Óäي ˜å ãÍÈÊ ÇãيÑÇáãæãäيä æ Çåá ÈيÊ ÏÑ ÏáÊÇä åÓÊ Çä ÔÇÁ Çááå ÞÏÑ Çيä ÚÔÞ åÇ æ ãÍÈÊ åÇ æ ÇÑÇÏÊ åÇ ÑÇ ÈÏÇäيã æ Çä ÔÇÁ Çááå ÓÚي ˜äيã ÏÑ Òäϐي ãÇä ãÚÑÝÊãÇä åã äÓÈÊ Èå Çيä ÈÒѐæÇÑÇä ÈيÔÊÑ ÈÔæÏ.

ÏÑ åÑ ˜ÌÇي ÇيÑÇä ÇÓáÇãي åãÑÇå åÓÊيÏ Èå ãÇ ãي ÊæÇäيÏ يÇ㘠ÈÏåيÏ Èå 30001203 åãäيä يÇ㘠Èيä Çáãááي ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÏÑ ÎÏãÊ ÔãÇ åÓÊ ãäÊÙÑ åÓÊيã ˜å ÈÇ ÏÓÊÇä ãåÑÈÇäÊÇä ÈÑÇي ãÇ يÇ㘠ÈÏåيÏ.

ÇÒ ÚÔÞ æ ÇÑÇÏÊ æ ãÍÈÊ ÎæÏÊÇä ÏÑ ÑÃÓ ÇÒ ÂÞÇيãÇä ãæáÇيãÇä ÇãيÑ ãæãäÇä Úáي (Úáيå ÇáÓáÇã) æ ÏÑ ãÌãæÚ ÇÒ Çåá ÈيÊ ÚÕãÊ æ ØåÇÑÊ ÈÑÇي ãÇ ÈæييÏ æ ÇÍيÇäÇ ÇÑ ÏÑ ÎÕæÕ ãæÖæÚ ÈÑäÇãå åã ÓæÇáي¡ ãØáÈي¡ Èå Ðåä ÔãÇ ãي ÑÓÏ ãÇ ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÏÑ ÎÏãÊ ÔãÇ ÎæÇåيã ÈæÏ Çä ÔÇÁ Çááå ÈÊæÇäيã ˜ã˜ي åã Èå ÔãÇ ÏÇÔÊå ÈÇÔيã.

ÇáÈÊå ÏÑ ÇيÇä ÈÑäÇãå¡ ÍÊãÇð ÈÎÔي ÇÒ ÈÑäÇãå ÑÇ ÇÎÊÕÇÕ ÎæÇåÏ ÏÇÔÊ Èå ÊáÝä åÇي ÔãÇ æ ÕÏÇي Ñã ÔãÇ ÑÇ åã ÎæÇåيã ÔäيÏ. Èå åÑ ÕæÑÊ ãÇ ãäÊÙÑ åÓÊيã ÚÔÞ æ ÇÑÇÏÊ æ ãÍÈÊ ÎæÏÊÇä ÑÇ Èå ÓÇÍÊ ãÞÏÓ ÂÞÇ ÇãيÑÇáãæãäيä æ Çåá ÈيÊ äÔÇä ÈÏåيÏ ÈÇ ÏÇÏä ÍÏÇÞá ي˜ يÇ㘠Èå ÈÑäÇãå ÒäÏå ãÇ.

ÈÑæيã ÇÊÇÞ ÝÑãÇä ÈѐÑÏيã Çä ÔÇÁ Çááå ÈÇ ÇäÑŽي ÊãÇã ÈÑäÇãå ÒäÏå «ÍÈá ÇáãÊيä» ÑÇ ÊÞÏيã ÍÖæÑ ÔãÇ È˜äيã.

ÎÈ ÈÇ äÇã æ يÇÏ ÂÞÇ ÇãيÑ ãæãäÇä Úáي (Úáيå ÇáÓáÇã) ãæáÇي ÚÑÔيÇä æ ÝÑÔيÇä ÈÑäÇãå ÑÇ ÂÛÇÒ ˜ÑÏيã ÇÒ ãÏÍ æ ãäÞÈÊ Çيä ÂÞÇ ÝÊيã. ÏáåÇيãÇä ÂãÇÏå ÔÏ. æÌæÏãÇä ÂãÇÏå ÔÏ. ØÑÇæÊ ÑÝÊ. ãËá ÈÇÑÇä ÈåÇÑي ØæÑ ˜å æÞÊي ˜å ãي ÈÇÑÏ ÈÑ ÏÔÊ æ ˜æåÓÇÑ ي˜ ØÑÇæÊ يÏÇ ãي ˜äÏ ãÇ åã ÈÇ ÔäيÏä äÇã ãæáÇ ÇãيÑÇáãæãäيä Ïá æ ÌÇä æ æÌæÏãÇä ØÑÇæÊ يÏÇ ãي ˜äÏ. ÔÇÏÇÈ ãي ÔæÏ. Çä ÔÇÁ Çááå ˜å ÊÇ ÂÎÑيä áÍÙå ÍيÇÊ ãÇ Çيä ÚÔÞ æ Çيä ÇÑÇÏÊ Çيä ãÍÈÊ æ ÍÊي ÝÊä Ð˜Ñ يÇ Úáي ÈÑ ÒÈÇä ãÇ Çä ÔÇÁ Çááå ÈÇÔÏ.

åãÇäØæÑ ˜å ÝÊã¡ يÇ㘠åã ÒيÑ äæيÓ ÔÏ. ãÇ ãäÊÙÑ åÓÊيã. يÇ㘠åÇي ÓÑÇÓÑ ãåÑ æ ãÍÈÊÊÇä ÑÇ ÈÑÇي ãÇ ÈÝÑÓÊيÏ 30001203 ÈÑÇي ÚÒيÒÇäãÇä ÏÑ ÇيÑÇä ÇÓáÇãي æ åãäيä يÇ㘠Èيä Çáãááي ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ ÇÌÇÒå ÈÏåيÏ Çيä ÈÇÑ ÔãÇÑå ÑÇ ÈÎæÇäã 00447797801309 æä ÈÚÖي æÞÊåÇ ÏæÓÊÇäãÇä ãي æيäÏ ÂÞÇ ÚáÇæå ÈÑ Çيä˜å يÇ㘠åÇ ÒيÑ äæيÓ ãي ÔæÏ ÈæييÏ يÇ㘠åÇ ÑÇ. Ôã Çيä åã ÇØÇÚÊ ÇãÑ ˜ÑÏي㠁يÇ㘠åÇ ÑÇ ÝÊيã ÊÇ Çä ÔÇÁ Çááå ÈÈيäيã ÔãÇ å ãي ˜äيÏ يÇ㘠åÇي ÞÔäÊÇä ÑÇ ÈÑÇي ãÇ ÈÝÑÓÊيÏ.

ÇãÔÈ åã ÊæÝيÞ ÏÇÑيã ÏÑ ãÍÖÑ ÍÖÑÊ ÂيÊ Çááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي åÓÊيã ÈÇ ÈÑäÇãå ÒäÏå «ÍÈá ÇáãÊيä». ÇÓÊÇÏ ÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈјÇÊå. ÈäÏå åã ÎÏãÊ åãå ÈيääÏå Çä ÚÒيÒ æ ÑÇãي æ ÏæÓÊ ÏÇÔÊäي ˜å ÏÑ åÑ ˜ÌÇي Çيä يÊي åäÇæÑ ÈيääÏå Çيä ÈÑäÇãå åÓÊäÏ æ ãÇ ÑÇ ãåãÇä ˜Çäæä Ñã æ ÈÇ ÕÝÇي ÎÇäæÇÏå ÎæÏÔÇä ÞÑÇÑ ÏÇÏäÏ ÎÇáÕÇäå ÊÑيä ÓáÇãã ÑÇ åãÑÇå ÈÇ ÂÑæÒي ãæÝÞيÊ¡ ÓÑ ÈáäÏي¡ يÑæÒي ÊÞÏيã ãي ˜äã.

ÎÏÇ ÑÇ Èå ÂÈÑæي ÕÏيÞå ØÇåÑå (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ) ÓæäÏ ãي Ïåã ÝÑÌ ãæáÇي ãÇ æáي ÚÕÑ äÒÏي˜ äãæÏå æ åãå ãÇ ÑÇ ÇÒ يÇÑÇä æيŽå Âä ÈÒѐæÇÑ ÞÑÇÑ ÈÏåÏ. åãå ãÇ æ ÔãÇ ÑÇãيÇä ÑÇ ÍÇÌÊ ÑæÇ äãæÏå¡ ÏÛÏÛå åÇي ݘÑي ãÇ ÑÇ ÈÑØÑÝ ÓÇÒÏ æ ÏÚÇåÇي ãÇ ÑÇ Èå ÇÌÇÈÊ ÈÑÓÇäÏ. Çä ÔÇÁ Çááå.

ãÌÑي:

ÇÓÊÇÏ! ÊæÝيÞ ÏÇÑيã ÇãÔÈ åã ÎÏãÊÊÇä åÓÊيã. ÏæÓÊÇä ÚÒيÒ ÈيääÏå Çي ˜å åãÑÇå ÈæÏäÏ ÈÇ ÈÑäÇãå ÒäÏå ãÇ ÈÑäÇãå åÇي ÐÔÊå ÑÇ ãÝÕá ÏäÈÇá ˜ÑÏäÏ ãÇ ãæÖæÚ «ÝϘ» ÑÇ ãæÑÏ ÈÍË æ ÈÑÑÓي ÞÑÇÑ ÏÇÏيã. ÇÈÚÇÏ ãÎÊáÝÔ ÑÇ ÈÍË ˜ÑÏيã. Çيä ˜å يÛãÈÑ ÑÇãي ÇÓáÇã ÝϘ ÑÇ ÈÎÔيÏäÏ ÏÑ ÒãÇä ÍيÇÊÔÇä Èå ÍÖÑÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÝÇØãå ÒåÑÇ (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ) ÇÒ Çيä ÏÓÊ äãæäå åÇ ÈæÏå ÏÑ Òäϐي يÇãÈÑ æ ãÈÇÍË ãÎÊáÝي ˜å ÏÑ ÈÑäÇãå ÐÔÊå Çيä ÑÇ ÎÏãÊ ÏæÓÊÇä ÈيääÏå ÍÖÑÊ ÚÇáي ÝÑãæÏيÏ. ãäÊåي ÈÑÇي Çيä˜å ÏæÓÊÇäãÇä ي˜ ÂãÇϐي Ðåäي يÏÇ È˜ääÏ ÎáÇÕå Çي ÇÒ Âäå ˜å ÏÑ ÈÑäÇãå ÐÔÊå ÝÑãæÏيÏ ÑÇ ي˜ ãÑæÑ ˜äيã ÊÇ Çä ÔÇÁ Çááå ÓæÇáÇÊ ÌÏيÏ ÑÇ ØÑÍ ˜äيã.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÇÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔيØÇä ÇáÑÌيã ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍيã æ Èå äÓÊÚيä æ åæ ÎيÑ ÇáäÇÕÑ æ ãÚيä ÇáÍãÏ Çááå æ ÇáÕáæÇÉ Úáي ÑÓæá Çááå æ Úáي Âáå Âá Çááå áÇ ÓيãÇ Úáي ãæáÇäÇ ÈÞيÉ Çááå æ áÚä ÏÇÆã Úáي ÇÚÏÇÆåã ÇÚÏÇÁ Çááå Çáي يæã áÞÇÁ Çááå ÇÝæÖ ÇãÑي Çáي Çááå Çä Çááå ÈÕيÑ ÈÇáÚÈÇÏ ÍÓÈäÇ Çááå æ äÚã Çáæ˜يá äÚã Çáãæáي æ äÚã ÇáäÕيÑÇááåã æÝÞäÇ áãÇ  ÊÍÈ æ ÊÑÖي æ áÇ Ê˜áäÇ Çáي ÇäÝÓäÇ ØÑÝÉ Úيä ÇÈÏÇ

ÎáÇÕå Çي ÇÒ ãÈÇÍË ÐÔÊå!

åãÇäØæÑي ˜å ÚÒيÒã ÇÔÇÑå ˜ÑÏäÏ ي˜ي ÇÒ ãæÖæÚÇÊي ˜å Îيáي åÇ ÏæÓÊ ÏÇÑäÏ Çيä ÍÞيÞÊ «ÝϘ» ÑæÔä ÈÔæÏ æ Çيä˜å æÇÞÚÇó Çيä ÝϘ å ÓÑäæÔÊي ÑÇ Èå ÏäÈÇá ÏÇÔÊå æ Èå ÊÚÈيÑ ÔåيÏ «ÕÏÑ»¡ «ÝϘ» ÝÞØ äÏ æÌÈ Òãيä äÈæÏ. ÝϘ ãáǘ ÍÞÇäيÊ ÒåÑÇ æ ãáǘ ÍÞÇäيÊ ÔيÚå æ ãáǘ ÍÞÇäيÊ ÇãÇãÊ ÇãيÑÇáãæãäيä æ ÚÕãÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ) åÓÊ.

æ ÛÕÈ ÍÞæÞ Çيä ÈÒѐæÇÑÇä æ ãÓÇÆáي ˜å ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÝϘ åÓÊ¡ ÔÇيÏ ÈÑÇي Îيáي ÇÒ ÚÒيÒÇä ÔيÚå ãÇ æÔيÏå ãÇäÏå æ ÍÞÇيÞ ÑæÔä äÔÏå ÇÓÊ. æ åãäيä ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ãÇ ÎÈ ÈÚÖي åÇ ãي ÂيäÏ Ñæي ÎØ ãي æيäÏ ÎÈ ÑÇ ÝϘ ÑÇ Èå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÏÇÏ¿ ي˜ي ãي æيÏ ÝϘ ÇÒ ÈيÊ ÇáãÇá ÈæÏ! ي˜ي ãي æيÏ ÝϘ ÇÒ Âä يÛãÈÑ åã ÈæÏ! يÛãÈÑ ÇÑË äãي ÐÇÔÊ! ي˜ي ãي æيÏ ÝϘ å ÈæÏ ˜å ÍÖÑÊ ÒåÑÇ Èå ÎÇØÑ ãËáÇ äÏ æ ÌÈ Òãيä ÈيÇيÏ ãËáÇ äيä æ äÇä ˜äÏ!! äå ÞÖيå ÝÑÇÊÑ ÇÒ ÇيäåÇÓÊ.

ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ «ÝϘ» ãÇ ãÈÇÍËي ÑÇ ÏÑ ÐÔÊå ÇÔÇÑå ˜ÑÏيã ˜å ÝϘ ãᘠÇÎÊÕÇÕي äÈي ã˜Ñã (Õáي Çááå Úáيå æ Âáå æÓáã) ÈæÏå æ ÇÑÊÈÇØي Èå ÈيÊ ÇáãÇá äÏÇÔÊ. ãÇ ãÏÇј ãÊÚÏÏي ÇÒ ãäÇÈÚ Çåá ÓäÊ äÞá ˜ÑÏيã. æ åãäيä ãÇ ãÏÇј ãÊÚÏÏي ÑÇ ÂæÑÏيã ˜å äÈي ÑÇãي (Õáي Çááå Úáيå æ Âáå æ Óáã)º «ÝϘ» ÑÇ Èå ÕÏيÞå ØÇåÑå ÈÎÔيÏäÏ.

Çيä ãåã åÓÊ. ÍÇáÇ يÇ ÈيÊ ÇáãÇá ÇÓÊ يÇ ãᘠÔÎÕي ÇÓÊ æ äÈي ã˜Ñã æÞÊي ي˜ ˜ÇÑي ÑÇ ÇäÌÇã ãي ÏåϺ ØÈÞ äÕ ÞÑÂä¡ ˜Óي ÍÞ ÏÎÇáÊ äÏÇÑÏ:

(æó ãÇ ßÇäó áöãõÄúãöäò æó áÇ ãõÄúãöäóÉò ÅöÐÇ ÞóÖóì Çááøóåõ æó ÑóÓõæáõåõ ÃóãúÑÇð Ãóäú íóßõæäó áóåõãõ ÇáúÎöíóÑóÉõ ãöäú ÃóãúÑöåöã‏)

åí ãÑÏ æ Òä ÈÇ ÇíãÇäì ÍÞ äÏÇÑÏ åäÇãì ßå ÎÏÇ æ íÇãÈÑÔ ÇãÑì ÑÇ áÇÒã ÈÏÇääÏ ÇÎÊíÇÑì ÇÒ ÎæÏ (ÏÑ ÈÑÇÈÑ ÝÑãÇä ÎÏÇ) ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ.

ÓæÑå ÇÍÒÇÈ(33)¡ Âيå 36

˜Óي ÍÞ ÇÚÊÑÇÖ äÏÇÑäÏ. ÍÊي Ý˜Ñ ÇÚÊÑÇÖ åã ÏÑ ÐåäÔÇä äÈÇيÏ ÈيÇيÏ. ãåã Çيä ÞÖيå åÓÊ. ãÇ ÏÑ ÌáÓå ÐÔÊå ÇåÏÇي «ÝϘ» Èå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÑÇ Èå äÞá «ÇÈæيÚáي» Èå äÞá «ÈáÇÐÑي» Èå äÞá «ÓيæØي» Èå äÞá «Ôæ˜Çäي» æ Èå äÞá «ÇÈä ˜ËيÑ ÏãÔÞي» ÈيÇä ˜ÑÏيã.

æ «ÇÈä ˜ËيÑ» åã ˜å ÇÔ˜Çáي ˜å ÏÇÔÊäÏ ãÇ ÔÔ ¡åÝÊ ÊÇ ÌæÇÈ ã͘ã Èå ÇÔ˜Çá ÇÈä ˜ËيÑ ÏãÔÞي ÏÇÏيã. ˜å ÇيÔÇä ÇÚÊÑÇÖ ãي ˜äÏ Èå ÕÍÊ ÑæÇيÊ æáي ãي æيÏ ÎÈ Çيä Âيå «æ ÂÊ ÐÇ ÇáÞÑÈي ÍÞå» ÏÑ ã˜å äÇÒá ÔÏå ˜å ÇÒ Çيä ÇÔ˜Çá åã¡ ãÇ ÔÔ¡ åÝÊ ÊÇ ÌæÇÈ ÏÇÏيã ˜å ÏÑ ã˜å äÇÒá ÔÏå ÈÇÔÏ å ÇÔ˜Çáي ÏÇÑÏ¿

Âيå äãÇÒ ÌãÚå (íÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐíäó ÂãóäõæÇ ÅöÐÇ äõæÏöíó áöáÕøóáÇÉö ãöäú íóæúãö ÇáúÌõãõÚóÉö ÝóÇÓúÚóæúÇ Åöáì‏ ÐößúÑö Çááå) ÏÑ ã˜å äÇÒá ÔÏ. æ ÍÇá Âä˜å Èå ÇÚÊÑÇÝ ÚáãÇي Çåá ÓäÊ¡ ي˜ ãÑÊÈå åã ÏÑ ã˜å äãÇÒ ÌãÚå ÈÑÞÑÇÑ äÔÏ. ãËá Ò˜ÇÊ ÝØÑå ˜å ÏÑ ã˜å æÇÌÈ ÔÏå æ ÍÇá Âä˜å ã˜å äå ÑæÒå Çي ÈæÏ äå ÚيÏ ÝØÑي ÈæÏ äå Ò˜ÇÊ ÝØÑå Çي ÈæÏ!!

äãي ÏÇäã ÈÚÖي ÇÒ Çيä ÂÞÇيÇä æÞÊي ˜å ÍÑÝ ãي ÒääÏ ÇيäåÇ ÑÇ ÍÓÇÈ äãي ˜ääÏ. يÇ ãØÇáÚå äãي ˜ääÏ .يÇ åãيä ØæÑي åÑ Ïã Èيáي ãي ÂيäÏ ي˜ ÍÑÝي ÑÇ Ýáå Çي ÈيÇä ãي ˜ääÏ. ãÇ Çيä ãØÇáÈ ÑÇ ãÝÕá ãØÑÍ ˜ÑÏيã æ ËÇÈÊ ÔÏ ÈÑ Çيä˜å ÞÖيå ÝϘ ãᘠÔÎÕي يÛãÈÑ ÈæÏ æ يÛãÈÑ Çيä ÝϘ ÑÇ Èå ÕÏيÞå ØÇåÑå ÈÎÔيÏå Çيä ÎáÇÕå ÈÍË ÐÔÊå ÈæÏ.

ãÌÑي:

ÏÑÓÊ ÇÓÊ. ããäæäã. ÍÊãÇð ÏæÓÊÇä ÎæÈ ÈيääÏå¡ ÔÇيÏ ÍÇáÇ äÏ ÈÑäÇãå ÑÇ äÊæÇäÓÊäÏ ÈÈيääÏ ÏÑ Çيä äÏ ÏÞيÞå ãØÇáÈ ÎæÈي ÏÓÊÔÇä ÑÇ ÑÝÊå ÈÇÔÏ.

ãÓÆáå «ÛÕÈ ÝϘ» ÏÑ ãäÇÈÚ Çåá ÓäÊ!

ÎÈ ãÇ åãå Çيä ÈÍËåÇ ÑÇ ÏÑ ãæÑÏ «ÝϘ» æ ÇÊÝÇÞÇÊي ˜å ÇÝÊÇÏ¡ ÈÍË ˜ÑÏيã. ÇãÇ ä˜Êå ãåã æ ãæÖæÚ ãåã ÊÑ ÏÑ ÈÍË «ÛÕÈ ÝϘ» ÇÓÊ. ˜å ÎÈ ãæÑÏ ÈÍË ÇÓÊ. ãÇ Çيä ÑÇ Îيáي ãØÑÍ ˜ÑÏيã. ÌÇåÇي ãÎÊáÝ åã ãØÑÍ ãي ÔæÏ. ÇãÇ ãي ÎæÇåيã ÇãÔÈ ÇÒي˜ äÇå ÏيÑ Èå ãæÖæÚ äÇå Șäيã. Çيä ãæÖæÚ «ÛÕÈ ÝϘ» ÈÑÇي ãÇ ÈÓيÇÑ ˜Çãá æ ÑæÔä æ ãÔÎÕ åÓÊ ˜å ÏÑ ãäÇÈÚ ÔيÚå ÂãÏå ÇÓÊ. ÇãÇ ãي ÎæÇåيã ÈÈيäيã Çيä ãæÖæÚ ÛÕÈ ÝϘ ÏÑ ãäÇÈÚ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ æ ÏÑ ˜ÊÈ ÂäåÇ ÂãÏå يÇ ÎيÑ¿

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÞÖيå ÛÕÈ ÝϘ¡ ãØÇáÈ Îيáي ÒيÇÏ ÇÓÊ. ãä Îيáي Èå  ÇÎÊÕÇÑ ä˜ÇÊي ÑÇ ˜å ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ÂæÑÏäÏ ãØÑÍ ãي ˜äã. ÕÏيÞå ØÇåÑå æÞÊي ãي ÂيÏ ÝϘ ÑÇ ãØÇáÈå ãي ˜äÏ ãي æيÏ ÝϘ ÑÇ يÛãÈÑ Èå ãä ÏÇÏå ÇÓÊ. ÈÚÏ «ÇÈæȘѻ ÏäÈÇá Èيøäå æ ÔÇåÏ ÇÓÊ. Çيä Ïáيá ÈÑ Çيä ÇÓÊ ˜å ÝϘ ÛÕÈ ÔÏå ÈæÏ. æ ÏÑ Çæ åي Ô˜ي äيÓÊ.

æáي ÏÑ ÈÚÖي ÇÒ ˜ÊÈ Çåá ÓäÊ ãËá ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÇÈä ÔÈÉ ÇáäãيÑي» ãÊæÝي 262 åÌÑي åÓÊ يÚäي ي˜ ÓÇá ÈÚÏ ÇÒ «ãÓáã» ÇÒ ÏäيÇ ÑÝÊå. ÇيÔÇä ÏÑ «ÊÇÑيÎ ãÏيäå ãäæÑå» ãØáÈي ÑÇ äÞá ãي ˜äÏ ˜å ÇáÈÊå ãÇ ÕÏÑ ÑæÇيÊ ãæÑÏ ÇÓÊÏáÇá ãÇ åÓÊ ˜å «äãيÑå Èä ÍÓÇä» ãي æيÏ Èå ÒيÏ ÝÊã:

«Çä ÇÈÇÈ˜Ñ ÑÖي Çááå Úäå ÇäÊÒÚ ãä ÝÇØãÉ ÑÖي Çááå ÚäåÇ ÝϘ»

ÇÈæÈ˜Ñ ÝϘ ÑÇ ÇÒ ÏÓÊ ÝÇØãå ÏÑ ÂæÑÏ.

ÊÇÑيÎ ÇáãÏيäÉ ÇáãäæÑÉ ÈÇ ÊÍÞيÞ Ýåيã ãÍãÏ ÔáÊæÊ¡ Ì1¡ Õ 199

Çيä ÏيÑ Îيáي æÇÖÍ æ ÑæÔä åÓÊ. æ åãäيä ÂÞÇي «ÇÈä ÍÌÑ åيËãي» åã åãيä ÚÈÇÑÊ ÑÇ ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÇáÕæÇÚÞ ÇáãÍÑÞå» ÏÑ ÂÎÑ ÕÝÍå ÏÇÑÏ ˜å:

«Þíá áå Åä ÃÈÇ ÈßÑ ÇäÊÒÚ ãä ÝÇØãÉ ÝÏß»

åãÇäÇ ÇÈæÈ˜Ñ ÝϘ ÑÇ ÇÒ ÏÓÊÇä ÝÇØãå ÏÑÂæÑÏ.

ÇáÕæÇÚÞ ÇáãÍÑÞÉ Úáì Ãåá ÇáÑÝÖ æÇáÖáÇá æÇáÒäÏÞÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÈæ ÇáÚÈÇÓ ÃÍãÏ Èä ãÍãÏ Èä Úáí ÇÈä ÍÌÑ ÇáåíËãí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ãÄÓÓÉ ÇáÑÓÇáÉ - áÈäÇä - 1417åÜ - 1997ã¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÊÑßí - ßÇãá ãÍãÏ ÇáÎÑÇغ Ì1¡ Õ 157

Çيä ÏيÑ Îيáي æÇÖÍ ÑæÔä åÓÊ ÏÑ ˜ÊÈ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ Çيä ÞÖيå ÂãÏå ÇÓÊ.

ÂÞÇي «ÃÈí ÈßÑ ÃÍãÏ Èä ÚÈÏÇáÚÒíÒ ÇáÌæåÑí ÇáÈÕÑí ÇáÈÛÏÇÏí» åã¡ ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÇáÓÞيÝå æ ÝϘ» Õ 110 ÇيÔÇä ˜ÇãáÇ ÂäÌÇ ÈÍË åãÇä «ÇäÊÒÚ ÇÈæÈ˜Ñ ÝϘ ãä ÝÇØãÉ» ÂäÌÇ ˜ÇãáÇ Çيä ÞÖيå ÑÇ ãØÑÍ ˜ÑÏå ÇÓÊ.

ãÌÑي:

ÏÑÓÊ ÇÓÊ. ÎÈ ÍÇáÇ ÈÍË ÛÕÈ ÝϘ Èå ÕÑÇÍÊ ÑæÔä ÔÏ ˜å ÏÑ ãäÇÈÚ Çåá ÓäÊ ÂãÏå. ÍÇáÇ ÇáÈÊå ÔãÇ æä Èå Ïáيá ãÍÏæÏيÊ æÞÊ¡ ÈÑÎي ÇÒ ÂäåÇ ÑÇ Èå Âä ÇÔÇÑå ˜ÑÏيÏ¡ ÞØÚÇð ãäÇÈÚ ÈيÔÊÑي åã ÏÑ Çيä Òãيäå ÂãÏå ÇÓÊ.

ÇÏáå ãØÇáÈå ÝϘ ÇÒ äÇÍيå ÍÖÑÊ ÒåÑǺ ÏÑ ãäÇÈÚ Çåá ÓäÊ!

ÇãÇ ÇÓÊÇÏ! ä˜Êي ãåãي ˜å ÏÑ ÇيäÌÇ åÓÊ æ ÔãÇ åã ي˜ ÇÔÇÑå ˜æ˜ي ÏÇÔÊيÏ ÏÑ ÇÈÊÏÇي ÝÑãÇيÔÇÊÊÇäº Çيä ÇÓÊ ˜å ÏÑ ˜ÊÈ Çåá ÓäÊ ÂãÏå ˜å ÍÖÑÊ ÒåÑÇ (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ) ÝϘ ÑÇ Èå ÚäæÇä ãᘠÔÎÕي ÇÒ ÎáيÝå Çæá¡ ÏÑ æÇÞÚ ÇÏÚÇ äãæÏ æ ÎáيÝå Çæá ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ¡ ÔÇåÏ æ Èيäå ÎæÇÓÊ! ÏÑ ÎÕæÕ Çيä åã ÈيÔÊÑ ÕÍÈÊ ÈÝÑãÇييÏ æ ãäÇÈÚÔ ÑÇ Ð˜Ñ ÈÝÑãÇييÏ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Èáå ÏÑ åãيä ÑæÇيÊ åã ÏáÇáÊ ãي ˜äÏ ˜å «ÝϘ» ÛÕÈ ÔÏå ÇÓÊ. ÈÈيäيÏ ÚÒيÒÇä ÂÞÇي «ÈáÇÐÑي» ãÊæÝي 279 åÌÑي åÓÊ¡ يÚäي åãÇä ÓÇáي ˜å ÂÞÇي «ÊÑãÐي» ÇÒ ÏäيÇ ÑÝÊå. ÇيÔÇä ÑæÇيÊي ÑÇ äÞá ãي ˜äÏ ˜å:

«Ãä ÝÇØãÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ áÃÈí ÈßÑ ÇáÕÏíÞ ÑÖí Çááå Úäå ÇÚØäí ÝÏß ÝÞÏ ÌÚáåÇ ÑÓæá Çááå áí ÝÓÃáåÇ ÇáÈíäÉ»

ÝÇØãå Èå ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ˜å ÝϘ ÑÇ Èå ãä ÈÑ ÑÏÇä. يÛãÈÑ ÝϘ ÑÇ ãᘠãä ÞÑÇÑ ÏÇÏå ÇÓÊ. ÇÈæÈ˜Ñ ÇÒ ÝÇØãå ÔÇåÏ ÎæÇÓÊ.

ÝÊæÍ ÇáÈáÏÇä¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä íÍíì Èä ÌÇÈÑ ÇáÈáÇÐÑí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ : ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1403¡ ÊÍÞíÞ: ÑÖæÇä ãÍãÏ ÑÖæÇäº Ì1¡ Õ 44

ÏÑ Çيä ÌÇ¡ äÏ ÊÇ ãØáÈ ÇÓÊ. ي˜ي ãØÇáÈå ÝϘ. Ïæã Çيä ˜å ÝϘ ãᘠيÛãÈÑ ÈæÏ æ ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ÕÏيÞå ØÇåÑå. æ Óæã ÇÚÊÑÇÖ ÍÖÑÊ ÈÑ Çيä˜å ÑÇ ÔãÇ Çيä ÝϘ ÑÇ ÛÕÈ ˜ÑÏيÏ æ ÇÒ ãÇ ÑÝÊيÏ!!

ãي æيÏ: «ÝÓÃáåÇ ÇáÈيäå»!! Çيä Îيáي ÚÌيÈ ÇÓÊ. ÎáيÝå Çæá ÝÊ: ÇÑ äÇäå يÛãÈÑ Çيä ÑÇ Èå Êæ ÈÎÔيÏå¡ Èيäå ÈيÇæÑ. ÈÑæ ÔÇåÏ ÈيÇæÑ! ˜å ÔÇåÏ Êæ å ˜Óي ÇÓÊ¿ å ˜Óي ÔåÇÏÊ ãي ÏåÏ ÈÑ Çيä˜å يÛãÈÑ Çيä ÝϘ ÑÇ ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ÔãÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏå¿

Çيä ÑÇ åã ÚÒيÒÇä ãي ÊæÇääÏ ÈÈيääÏ ˜ÊÇÈ «ÝÊæÍ ÇáÈáÏÇä» ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÈáÇÐÑي» ÇÓÊ. ˜å ÇáÈÊå ãÝÕá åÓÊ ˜å Úáي Èä ÇÈي ØÇáÈ ÔåÇÏÊ ÏÇÏ. ÝÊ ي˜ ÔÇåÏ ÏيÑ ÈيÇæÑ. «Çã Çيãä» ÂãÏ. ÇيäåÇ ãÝÕá Çä ÔÇÁ Çááå ÏÑ ÈÍËåÇي ÂيäÏå ãÇ ÇيäåÇ ÑÇ ãØÑÍ ãي ˜äيã.

Çيä ÇÒ Çيä ãÓÆáå. ÌäÇÈ ÂÞÇي «يÇÞæÊ Íãæيي» åã ÏÑ ˜ÊÇÈ «ãÚÌã ÇáÈáÏÇä» Çيä ÞÖيå ÑÇ ãØÑÍ ãي ˜äÏ. ÇيÔÇä åã ãÊæÝي 626åÌÑي åÓÊäÏ. ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÝϘ ãي æيÏ:

«æ åي ÇáÊي ÞÇáÊ ÝÇØãÉ ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ äÍáäيåÇ Çä ÑÓæá Çááå

ÝϘ åãÇäي ÇÓÊ ˜å يÛãÈÑ Âä ÑÇ Èå ãä ÈÎÔيÏå ÇÓÊ.

ÝÞÇá ÇÈæÈ˜Ñ ÑÖي Çááå Úäå ÇÑيÏ áÐᘠÔåæÏÇ

ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ãä ÈÑÇي Çيä ÇÏÚÇي Êæ ÔÇåÏ ãي ÎæÇåã.

ÈÚÏ ãي æيÏ

æ áåÇ ÞÕÉ

ي˜ ÏÇÓÊÇäي åã ÏÇÑÏ

ãÚÌã ÇáÈáÏÇä¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: íÇÞæÊ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÍãæí ÃÈæ ÚÈÏ Çááå¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÝßÑ – ÈíÑæʺ Ì4¡ Õ 238

ÈÚÏ ãي æيÏ ÇÈæÈ˜Ñ ÝϘ ÑÇ äÏÇÏ. ÈÚÏ ÇÌÊåÇÏ ÎáيÝå Ïæã Èå Çيä ãäÌÑ ÔÏ ˜å ÈÚÏ ÇÒ ÔåÇÏÊ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ¡ ÝϘ ÑÇ Èå ÝÑÒäÏÇä ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑ ÑÏÇäÏ. ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÔãÓ ÇáÏيä ÓÑÎÓي» ãÊæÝي 483 ÇÒ ÝÞåÇي ÈÒѐ «ÇÍäÇÝ» ÇÓÊ. ÇيÔÇä åã ãي æيÏ:

«ÇäåÇ يÚäي ÝÇØãÉ ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ ÇÏÚÊ Çä ÑÓæá Çááå æåÈ ÝϘ áåÇ»

ÝÇØãå ÇÏÚÇ ˜ÑÏ ˜å يÇãÈÑ ÝϘ ÑÇ Èå Çæ åÈå ˜ÑÏå æ ÈÎÔيÏå ÇÓÊ.

Çيä åã ˜ÊÇÈ ãÈÓæØ ÓÑÎÓي ˜å ÇÒ ˜ÊÇÈåÇي ãÝÕá æ ãÚÊÈÑ ÚÒيÒÇä ÍäÝي ãÐåÈ åÓÊ äÔÑ ÏÇÑÇáãÚÑÝÉ ÈيÑæÊ¡ Çيä åã Ì 12¡ Õ 20 ˜å ÇيÔÇä ÝÊ ˜å:

Çä ÑÓæá Çááå æåÈ ÝϘ áåÇ æ ÇÞÇãÊ ÑÌáÇ æ ÇãÑÇÉ

ÝÇØãå ÇÏÚÇ ˜ÑÏ يÛãÈÑ ÝϘ ÑÇ Èå Çæ ÈÎÔيÏå æ ي˜ ãÑÏ æ ي˜ Òäي ÑÇ ÈÑÇي ÔåÇÏÊ ÍÇÖÑ ˜ÑÏ.

Öãي Çáي ÇáÑÌá ÑÌáÇ Çæ Çáي ÇáãÑÇÉ ÇãÑÇÉ

ÇÈæÈ˜Ñ Èå ÝÇØãå ÒåÑÇ ÝÊ ÍÇáÇ Úáي ÔåÇÏÊ ÏÇÏå ي˜ ãÑÏ åã ÈيÇæÑ ˜äÇÑ Úáي ÔåÇÏÊ ÈÏåÏ يÇ ي˜ Òä ÈيÇæÑ ˜äÇÑ Çã Çيãä ÔåÇÏÊ ÈÏåÏ.

ÝáãÇ áã ÊÌÏ Ðá˜

ÝÇØãå ÒåÑÇ ˜Óي ÑÇ يÏÇ ä˜ÑÏ ˜å ÈيÇيÏ ÔåÇÏÊ ÈÏåÏ.

ÍÇáÇ Çيä åã ãÙáæãيÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÇÓÊ ˜å äãي ÊæÇäÏ ˜Óي ÑÇ ÈÑÇي ˜ã˜ يÏÇ ˜äÏ!!

ÌÚáÊ ÊÞæá ãä يÑ˘

ÝÇØãå ÒåÑÇ Èå ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ˜å ÈÚÏ ÇÒ Çيä˜å Êæ ÈãيÑي ÇÒ Êæ å ˜Óي ÇÑË ãي ÈÑÏ.

ÝÞÇá ÇÈæÈ˜Ñ ÑÖي Çááå Úäå ÇæáÇÏي

ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ˜å ÇæáÇÏ ãä ÇÒ ãä ÇÑË ãي ÈÑäÏ.

ÝÇØãå ÝÊ:

Çä يÑ˘ ÇæáÇϘ æ áÇ ÇÑË ÇäÇ ãä ÑÓæá Çááå¿

ÚÌÈ ÇæáÇÏ Êæ ÇÒ Êæ ÇÑË ãي ÈÑäÏ æáي ãä ÇÒ ÏÑ㠁يÛãÈÑ ÇÑË äãي ÈÑã¿

ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ Èáå ÇÒ يÛãÈÑ ÔäيÏã ˜å:

ÇäÇ ãÚÔÑ ÇáÇäÈيÇÁ áÇ äæÑË

ãÇ ÌãÇÚÊ يÇãÈÑÇä ÈÚÏ ÇÒ ÎæÏãÇä ÇÑË äãي ÐÇÑيã.

ãÇ ÊјäÇå ÕÏÞÉ

ÊãÇã ÇãæÇá ãÇ ÕÏÞå æ ÈيÊ ÇáãÇá ÇÓÊ.

ÇáãÈÓæØ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÔãÓ ÇáÏíä ÇáÓÑÎÓí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáãÚÑÝÉ - ÈíÑæÊ Ì12¡ Õ 29

ÏيÑ ÇيÔÇä ÏيÑ äيÇæÑÏ ˜å ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈѐÔÊ ÝÊ Êæ ˜å ãي æيي «ÇäÇ ãÚÔÑ ÇáÇäÈيÇÁ áÇ äæÑË»º Çيä ÎáÇÝ ÞÑÂä ÇÓÊ. ÏÑ ÞÑÂä ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÍÖÑÊ ÓáيãÇä ãي æيÏ:

«æó æóÑöËó ÓõáóíúãÇäõ ÏÇæõÏ»

ÓáيãÇä ÇÒ ÏÇæÏ ÇÑË ÈÑÏ.

ÓæÑå äãá(27): Âيå 16

äÓÈÊ Èå ÍÖÑÊ Ò˜ÑيÇ æ يÍيي ãي æيÏ:

«íóÑöËõäí‏ æó íóÑöËõ ãöäú Âáö íóÚúÞõæÈ»

ÇÒ ãä æ ÇÒ ÎÇäÏÇä Âá يÚÞæÈ ÇÑË ÈÈÑÏ.

ÓæÑå ãÑيã (19): Âيå 6

ÈÚÏ ÍÇáÇ Âä ÞÖÇيÇي ãÝÕáي ˜å ÏÑ ãÓÌÏ ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ.

æ åãäيä ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÇÈæÌÚÝÑ ØÍÇæي» ي˜ي ÇÒ ÚáãÇي ÈÒѐ Çåá ÓäÊ ÇÓÊ æ ˜ÊÇÈåÇي ÇيÔÇä ˜ÊÇÈåÇي ÏÑÓي åÓÊ. ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÔÑÍ ãÚÇäي ÇáÇËÇÑ» ÈÇ ÊÍÞيÞ ãÍãÏ ÒåÑي ÇáäÌÇÑ ãÍãÏ ÓيÏ ÇáÌÇÏ ÇáÍÞ ÈÇ ÇÔÑÇÝ ÂÞÇي يæÓÝ ÚÈÏÇáÑÍãä ãÑÚÔáي¡ ÏÑ Ì3 ¡Õ 308 ÇيÔÇä åãيä ÌÇ åã¡ ÑæÇيÊي ÑÇ ÇÒ «Çã åÇäي» äÞá ãي ˜äÏ Èå Çيä˜å:

«ÝóÇØöãóÉó ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ áöÃóÈöí ÈóßúÑò ãä íóÑöËõß ÅÐóÇ ãöÊøó

ÝÇØãå Èå ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ˜å ÂيÇ æÞÊي ˜å Êæ ÈãيÑي å ˜Óي ÇÒ Êæ ÇÑË ãي ÈÑÏ

ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ ÝÑÒäÏ æ Çåá ÈيÊ ãä. ÝÇØãå ÝÊ:

ÝãÇáß ÊóÑöËõ ÑóÓõæáó Çááøóåö ÏõæäóäóÇ

ØæÑ ÔÏ ÝÑÒäÏÇä Êæ ÇÒ Êæ ÇÑË ãي ÈÑäÏ æáي ÇÒ يÛãÈÑ Êæ ÏÇÑي ÇÑË ãي ÈÑي!¿

Îيáي ÌÇáÈ ÇÓÊ ˜å æÇÑË Êæ ÈÚÏ ÇÒ Êæ ÝÑÒäÏÇä Êæ åÓÊäÏ æáي يÛãÈÑ ˜å ÇÒ ÏäيÇ ÑÝÊå ȍå åÇيÔ ÇÑË äãي ÈÑäÏ Êæ æÇÑË يÛãÈÑي!¿

ÞÇá íÇ ÇÈúäóÉó ÑÓæá Çááøóåö ãÇ æóÑøóËó ÃóÈõæß ÏóÇÑðÇ æóáÇó ãóÇáðÇ æóáÇó ÛõáÇóãðÇ æóáÇó ÐóåóÈðÇ æóáÇó ÝöÖøóÉð

ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ: Çي ÏÎÊÑ يÛãÈÑ! ÏÑ Êæ äå ÎÇäå Çي¡ äå ãÇáي¡ äå ÛáÇãي¡ äå ØáÇيي æ äå äÞÑå Çي Èå ÇÑË äÐÇÔÊå ÇÓÊ.

ÔÑÍ ãÚÇäí ÇáÂËÇÑ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä ãÍãÏ Èä ÓáÇãÉ Èä ÚÈÏÇáãáß Èä ÓáãÉ ÃÈæ ÌÚÝÑ ÇáØÍÇæí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1399¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: ãÍãÏ ÒåÑí ÇáäÌÇѺ Ì3¡ Õ 308

ãي æيÏ ÈÇÈÇيÊ äå ÎÇäå Çي ÏÇÔÊ ÇÑË ÈÐÇÑÏ¡ æ äå ãÇáي ÏÇÔÊ! ÍÇáÇ ãä äãي ÏÇäã Çيä ÍÌÑÇÊي ˜å ÒäåÇي يÛãÈÑ åÔÊ ÊÇ¡ äå ÊÇ ãي äÔÓÊäÏ¡ ÇيäåÇ æÇÞÚÇ ÎÇäå يÛãÈÑ äÈæÏ¿ ãä äãي ÏÇäã æÇááå ÞÖيå å åÓÊ¿ ÎÏÇæäÏ ãي ÝÑãÇيÏ:

(íÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐíäó ÂãóäõæÇ áÇ ÊóÏúÎõáõæÇ ÈõíõæÊó ÇáäøóÈöí)

Çي ˜ÓÇäي ˜å ÇيãÇä ÂæÑÏå ÇيÏ¡ Èå ÎÇäå åÇي يÛãÈÑ æÇÑÏ äÔæيÏ.

ÓæÑå ÇÍÒÇÈ (33): Âيå 53

Çيä ÏيÑ Âيå ÞÑÂä ÇÓÊ. ÔãÇ ÈÇ Çيä å ãي ˜äيÏ!¿ Èå ÕيÛå ÌãÚ åã ÇÓÊ. ÎÇäå åÇي يÛãÈÑ! æ ÎÈ ÇيäÌÇ Èå ÕÑÇÍÊ ÂÞÇي ÇÈæÈ˜Ñ ãي æيÏ ÈÇÈÇيÊ äå ÎÇäå Çي ÇÑË ÐÇÔÊ äå ãÇáي äå ÛáÇãي äå ØáÇيي äå äÞÑå Çي ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÝÊ:

«ÝóÏóßõ ÇáÊí ÌóÚóáóåóÇ Çááøóåõ áäÇ æóÕóÇÝöíóÊóäóÇ ÇáÊí ÈöíóÏöß áäÇ»

åãÇä ÝϘي ˜å ÎÏÇæäÏ ÈÑÇي ãÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏ. æ Âäå ˜å ÇáÂä ÏÓÊ ÊæÓÊ¡ ãÎÕæÕ ãÇÓÊ.

æ ÝϘي ˜å ÎÏÇ Çæ ÑÇ ÈÑÇي ãÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏå åãÇä ÇÔÇÑå Èå Âيå «æ ÂÊ ÐÇ ÇáÞÑÈي ÍÞå» æ Âä ÎãÓ يÇ ãÕÝÇ æ ÕÇÝي ÝيÁ æ  ÇãæÇáي ˜å Èå ÚäæÇä ÛäÇÆã ãي ÂæÑÏäÏ ÕÇÝي Âä¡ ÈåÊÑيäÔ ãÎÊÕ äÈي ã˜Ñã ÈæÏå. ÈÚÏ ÇÈæÈ˜Ñ ÈѐÔÊ ÝÊ ˜å يÛãÈÑ ÝÊ:

ÅäøóãóÇ ØõÚúãóÉñ ÃóØúÚóãóäöíåóÇ Çááøóåõ ÚÒ æÌá

ÇيäåÇ ÏÑ ÍÞيÞÊ ي˜ ØÚãå æ áÞãå Çي ÈæÏå ÎÏÇ ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ãä ÞÑÇÑ ÏÇÏå

ÝÅÐÇ ãöÊøó Ýóåöíó Èíä ÇáúãõÓúáöãöíäó

æÞÊي ãä ãõÑÏã Âä ãيÇä ãÓáãيä ÈÇيÏ ÊÞÓيã ÈÔæÏ.

ÔÑÍ ãÚÇäí ÇáÂËÇÑ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä ãÍãÏ Èä ÓáÇãÉ Èä ÚÈÏÇáãáß Èä ÓáãÉ ÃÈæ ÌÚÝÑ ÇáØÍÇæí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1399¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: ãÍãÏ ÒåÑí ÇáäÌÇѺ Ì3¡ Õ 308

ÙÇåÑÇ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ æ ÍÖÑÊ Úáي¡ ÌÒÁ ãÓáãÇäåÇ äÈæÏäÏ!!! æä ÇÑ ÈäÇÓÊ ÊÞÓيã åã ÈÔæÏ ÈÇيÏ ي˜ Óåãي Èå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑÓÏ. ÏيÑ Èå Þæá ÂÞÇي «ÇÈä Êيãيå» ãي æيÏ ÇÈæÈ˜Ñ ˜å ÂãÏ:

«ßÈÓ ÇáÈíÊ»

Èå ÒæÑ æÇÑÏ ÎÇäå ÔÏ.

ãäåÇÌ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÍáíã Èä ÊíãíÉ ÇáÍÑÇäí ÃÈæ ÇáÚÈÇÓ¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ãÄÓÓÉ ÞÑØÈÉ - 1406¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: Ï. ãÍãÏ ÑÔÇÏ ÓÇá㺠Ì8¡ Õ 291

ãي ÎæÇÓÊ ÈÈيäيÏ ÂيÇ ÏÑ ÎÇäå ÍÖÑÊ Úáي æ ÒåÑÇ ÇÒ ÈيÊ ÇáãÇá يÒي ÇيäåÇ ÂäÌÇ ÏÒÏي ˜ÑÏäÏ ãÎÝي ˜ÑÏäÏ ˜å ÇيäåÇ ÑÇ ÏÑ ÈيÇæÑÏ æ Èيä ãÓáãÇäåÇ ÊÞÓيã ȘäÏ!!! ÏيÑ ÍÇáÇ Èå Çيä Ô˜áي åÓÊ ÏيÑ ˜ÇÑ ÈÇيÏ ˜ÑÏ!¿

ÏÑ åÑ ÕæÑÊ¡ ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÇÈä ÔÈÉ ÇáäãيÑي» åã ÈÇÒ åãÇä ÈÍËي ÑÇ ˜å ãÇ ÏÇÔÊيã ÏÑ «ÇÎÈÇÑ ãÏيäå ãäæÑå» ÇيÔÇä ÏيÑ Îيáي ÏÑ ÇيäÌÇ ÏÑ Ì1 ãÝÕá ãÓÆáå ÑÇ ÂæÑÏå ˜å ãي æيÏ ÝÇØãÉ ÒåÑÇ Èå ÇÈæÈ˜Ñ ÝÊ:

«ãä يÑ˘ ÇÐÇ ãÊ»

æÞÊي ˜å ÇÒ ÏäيÇ ÑÝÊي å ˜Óي ÇÒ Êæ ÇÑË ãي ÈÑÏ¿

ÝÊ ÝÑÒäÏ ãä æ ÎÇäæÇÏå ãä. ÝÊ: ØæÑ ÇÒ يÛãÈÑ Êæ ÏÇÑي ÇÑË ãي ÈÑي ÝÑÒäÏÇÔ ÇÑË äãي ÈÑäÏ ÝÊ ˜å:

ãÇ æÑË ÇÈǘ ÏÇÑÇ æ áÇ ãÇáÇ æ áÇ ÐåÈÇ æ áÇ ÝÖÉ

ÈÚÏ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÝÊ Èáå Óåãي ˜å ÎÏÇ ÈÑÇي ãÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏå æ Âä ÕÇÝي åÇي ÝيÁ ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ãÇ åÓÊ ÝϘ ÈÚÏ ÇيÔÇä ãي æيÏ ˜å Çيä ي˜ ØÚãå Çي ÈæÏ áÞãå Çي ÈæÏ ÎÏÇ ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ãä ÞÑÇÑ ÏÇÏ æÞÊي ˜å ÇÒ ÏäيÇ ãä ÑÝÊã

˜ÇäÊ Èيä ÇáãÓáãيä

Çيä ÇãæÇá ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ãÓáãÇäåÇ ÈÇيÏ ÞÑÇÑ ÈيÑÏ

ÊÇÑíÎ ÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÈæ ÒíÏ ÚãÑ Èä ÔÈÉ ÇáäãíÑí ÇáÈÕÑí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1417åÜ-1996ã¡ ÊÍÞíÞ: Úáí ãÍãÏ ÏäÏá æíÇÓíä ÓÚÏ ÇáÏíä ÈíÇäº Ì1¡ Õ123

ÍÇáÇ ÏيÑ Çيä ÈÍËåÇيي ÇÓÊ ˜å ÌäÇÈ ÍÇÌ Úáي ÂÞÇ¡ ãä ÇÒ äÏ ãæÑÏ ÈÇ ÊÕæيÑ ˜ÊÇÈåÇيÔ ÈÇ Çيä˜å ÊÕæيÑÔ ÑÇ ÈÇ ÒÍãÊ ÊæÇäÓÊيã ãÇ Çيä ÇÓ˜ä ˜ÊÇÈåÇ ÑÇ Êåيå ˜äيã ˜å ÏيÑ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ äيÇيäÏ ÈæيäÏ ˜å ÂÞÇ ÔãÇ ÊÞØيÚ ˜ÑÏيÏ. Çæá ÑæÇيÊ ÂÎÑ ÑæÇيÊ ãÇ. Çيä ÊÕÇæيÑي ˜å äÔÇä ÏÇÏيã ÌáÏ æ ÕÝÍå ÌáÏ ˜ÊÇÈ ÑÇ äÔÇä ÏÇÏيã. ÕÝÍå Çæá ˜ÊÇÈ ÑÇ äÔÇä ÏÇÏيã. ÕÝÍå ãæÑÏ äÙÑ åã äÔÇä ÏÇÏيã.

Çä ÔÇÁ Çááå Çيä ÑÇ åã ÏæÓÊÇäãÇä Ñæي ÓÇيÊ ãي ÐÇÑäÏ. ÚÒيÒÇä ÔيÚå æ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ãÇ ãي ÂيäÏ ÇيäåÇ ÑÇ äÇå ãي ˜ääÏ. ÈÈيääÏ æÇÞÚÇ ÇيäåÇ ÍÞيÞÊي ÏÇÔÊå يÇ äå ÔãÇ ÈÈيäيÏ Çيä ãØÇáÈي ÑÇ ˜å ãÇ ÂæÑÏيã ÑæÇيÊ ÖÚيÝ åã ÈÇÔÏ¡ æÞÊي ØÑÞ ãÊÚÏÏ ÔÏ Èå ÊÚÈيÑ ÂÞÇي «ÇÈä Êيãيå» ˜å ãي æيÏ:

«ÝóÅöäøó ÊóÚóÏøõÏó ÇáØøõÑõÞö æó ßóËúÑóÊóåóÇ íõÞóæøöí ÈóÚúÖóåóÇ ÈóÚúÖðÇ ÍóÊøóì ÞóÏú íóÍúÕõáõ ÇáúÚöáúãõ ÈöåóÇ æó áóæú ßóÇäó ÇáäøóÇÞöáõæäó ÝõÌøóÇÑðÇ ÝõÓøóÇÞðÇ»

åãÇäÇ ÊÚÏÏ æ ˜ËÑÊ ØÑÞ äÞá ي˜ ÑæÇيÊ¡ ي˜ÏيÑ ÑÇ ÊÞæيÊ ãي ˜äÏ æ ÇÒ Çيä ˜ËÑÊ äÞá¡ Èå Âä ãØáÈ Úáã ÍÇÕá ãي ÔæÏ¡ ÇÑ å äÇÞáيä ÑæÇيÊ¡ ÝÓÇÞ æ ÝÌÇÑ ÈÇÔäÏ.

ßÊÈ æÑÓÇÆá æÝÊÇæì ÔíÎ ÇáÅÓáÇã ÇÈä ÊíãíÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáÍáíã Èä ÊíãíÉ ÇáÍÑÇäí ÃÈæ ÇáÚÈÇÓ¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ãßÊÈÉ ÇÈä ÊíãíÉ¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáËÇäíÉ¡ ÊÍÞíÞ: ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ãÍãÏ Èä ÞÇÓã ÇáÚÇÕãí ÇáäÌÏíº Ì18¡ Õ 26

ãÇ ÏÑ ÎÏãÊÊÇä åÓÊيã ÍÇÌ Úáي ÂÞÇ!

ãÌÑي:

ÎæÇåÔ ãي ˜äã ÍÇáÇ ä˜Êå Çي ˜å ÇÓÊÇÏ ÇÔÇÑå ÝÑãæÏيÏ Çيä˜å ÎæÈ ÏÑ æÇÞÚ ÎáيÝå ãي ÂيÏ ãØÇáÈå ÔÇåÏ ãي ˜äÏ ÇÒ ÍÖÑÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÝÇØãå ÒåÑÇ (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ)!

æÇÞÚÇð ÊÕæÑ Çيä åã ÈÑÇي ãÓáãÇäåÇ ÇáÇä åã ˜å ÏæÓÊÇä ÈيääÏå ãÇ ˜å ÇáÇä åãÑÇå åÓÊäÏ Îيáي ÓÎÊ ÇÓÊ ˜å ÎæÈ ÇÒ å ˜Óي ØáÈ ÔÇåÏ ãي ˜äي¿ Âä åã ÇÒ ÍÖÑÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÝÇØãå ÒåÑÇ¿ ÏÑ æÇÞÚ يÇϐÇÑ ÑÓæá ÎÏÇ Çيä Îيáي ãÓÆáå ãåãي åÓÊ!

ÇãÇ ãي ÎæÇåيã ÈÈيäيã ˜å Çيä ÈÇ ÞÑÂä æ ÓäÊ ÊØÈيÞ ÏÇÑÏ¿ Çيä ãØÇáÈå æ ÔÇåÏ ÎæÇÓÊä¡ Âä åã ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ)!!

ÂيÇ ãØÇáÈå ÔÇåÏ æ Èيøäå ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑǺ ÈÇ ÞÑÂä æ ÓäÊ ãäÇÝÇÊ äÏÇÑÏ!¿

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÏÑÏ ÇÓÇÓي åã åãيä ÌÇÓÊ. ˜å æÞÊي ÏÎÊÑ يÛãÈÑ ˜å ÈÇ Âä åãå ÂيÇÊ æ ÑæÇيÇÊي ˜å ÏÑÈÇÑå Çæ åÓÊ ÇÏÚÇي Çæ ãæÑÏ ÞÈæá ÞÑÇÑ äيÑÏ!

Èå Þæá Çيä ÂÞÇي «ÇáãÄيÏ» åãيä ˜å ãي æيÏ ãÇ ÏÑ Þã ÂيÊ Çááå ÈæÏيã¡ Èå Þæá æåÇÈي åÇ ˜ÌÇ ÇيÔÇä ÂيÊ Çááå ÈæÏå ˜ÌÇ ÇيÔÇä ãÑÌÚ ÊÞáيÏ ÈæÏå¿ ãä ÈÚÖي ÇÒ Çيä äæÇÑåÇيÔ ÑÇ ˜å ÏÑ Çيä ÔȘå åÇ ãي ÐÇÑäÏ ÏيÏã Çيä ÂÞÇ ÍÇáÇ ÏÑ ÝÞå æ ÇÕæá æ ÇيäåÇ ÔÇيÏ ي˜ ãÞÏÇÑي ˜ÇÑ ˜ÑÏå æáي ÏÑ ãÈÇÍË ÊÇÑيÎي æ ˜áÇãي ÇيÔÇä Èي ÓæÇÏ æ Èي ÓæÇÏö Èي ÓæÇÏ ÇÓÊ!!

يÚäي ÇÑ äÇäå ÍÊي ãä ãÚÊÞÏã äå ÂÞÇي ÔÑيÝي ˜ãÊÑ ÇÒ ÂÞÇي ÔÑيÝي åã ÈÇ ÇيÔÇä ãäÇÙÑå ˜äÏ Çيä ÑÇ ÞÇØÚÇäå ÏÇÑã ãä ÇÚáÇã ãي ˜äã ÇيäÌÇ ÏÑ åãÇä Ïæ ÏÞيÞå Çæá Çيä ÑÇ Òãيä يÑ ãي ˜äÏ!!

يÇ Èæييã Çيä «Ûäå åÇي æáÇيÊ» ÈيÇيäÏ ÈÇ ÇيÔÇä ãäÇÙÑå ˜ääÏ. æ æÍÔÊ åã ÏÇÑÏ ˜å ÈÇ ˜Óي ãäÇÙÑå ˜äÏ. ÎæÈ Âä ÂÞÇي «يÇÓÑÇáÎÈيË» يÇÓÑ ÇáÍÈيÈ ÇÓÊ å åÓÊ¡ ÝÊ ˜å ÝÊيã ˜å ÈيÇيÏ ÈÇ ãÇ ãäÇÙÑå ˜äÏ ˜å ÍÏÇÞá ãÇ ÇáÇä 14يÇ 15 ÓÇá ÇÓÊ ÏÑÓ ÎÇÑÌ ÊÏÑيÓ ãي ˜äيã ãä ÚÐÑ ãي ÎæÇå㠐æÇåي ÇÌÊåÇÏãÇä ÈÑÇي ÓÇá 67 Âä ÒãÇä ÇÓÊ ˜å ÇيÔÇä ÊÇÒå áãÚå ãي ÎæÇäÏå!!

ãÇ Âä ÒãÇä æÇåي ÇÌÊåÇÏ ÏÇÔÊيã ÍÇÔيå ÈÑ ÚÑæå ÏÇÔÊيã æ ÇÖÇÝå ãÏј ÏÇäԐÇåي  æ ÍæÒæي ÇÔ ÑÇ åã ÏÇÑيã ãÇ æ ÈيÇيÏ ÈÇ ãÇ ãäÇÙÑå ˜äÏ. ÑÇÓÊ ãي æيÏ æáي ãä ÏيÏã äå Çيä ÂÞÇ æÇÞÚÇ æÍÔÊ ÏÇÑÏ ÍÊي ãÌÑي ˜å ÈÇ ÇيÔÇä ÍÑÝ ãي ÒäÏ Èå ãÑÇÊÈ ÈÇ ÓæÇÏ ÊÑ ÇÒ ÇيÔÇä åÓÊ!!

ãÌÑي Èå ÇيÔÇä ãي æيÏ ÂÞÇ ÏÑ ˜ÊÇÈåÇي ÔيÚå ãä ÇيäØæÑي ÏيÏã. ãËáÇ ÎÇäå ÍÖÑÊ Úáي ãËáÇ ÏÑÈ äÏÇÔÊ¡ ãي æيÏ ˜å äå ãä äÏيÏã. åãäيä ÑæÇيÊي ÑÇ äÏ ãæÑÏ ÇيÔÇä ãي æيÏ ÏÑ ãØÇáÈ ÇيäØæÑي ÇÓÊ ÇيÔÇä ãي æيÏ: ãä äÏيÏã Çيä ÑÇ!!

æáي ÎÈ Çيä ãÊÑÌãيä ÇيÔÇä¡ ÇÒ ÊÑÓÔÇä ÇيäåÇ ÑÇ ÊÑÌãå äãي ˜ääÏ. ÌÇáÈ Çيä ÇÓÊ ˜å ÇيÔÇä ãي æيÏ ÂÞÇ ãä ÚáãÇي ÔيÚå ÑÇ Èå ãÈÇÑÒå ãي ØáÈã. ÏÑ ÓØÍ ÈÇáÇ åã ÈÇÔÏ ˜å äãي ÊæÇääÏ ãÙáæãيÊ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÑÇ ÇËÈÇÊ È˜ääÏ!! æ Çيä ÏÑæÛ ÇÓÊ!! æ æÇÞÚيÊ äÏÇÑÏ!! æ ي˜ ÑæÇيÊ åã ÂÞÇيÇä äÏÇÑäÏ!!

ãä äãي ÏÇäã Çيä ÍÑÝ ÇيÔÇä ÑÇ å Ȑæيã. ÍÇáÇ ÈÚÖي æÞÊ ãÇ ãي æييã ãÑÛåÇي ÎÊå ãي ÎäÏäÏ æáي ãÇäã Èå ÍÑÝ ÇيÔÇä ÏيæÇäå åÇي ÏÇÑÇáãÌÇäيä åã ãي ÎäÏيÏäÏ Èå Çيä ÂÞÇ!!

ãä æÇÞÚÇ ÊÚÌÈ ãي ˜äã ˜å Çيä æåÇÈي åÇ ÞÏÑ Èي ÚÞáäÏ! ÇÍãÞ åÓÊäÏ! ÂáÊ ÏÓÊ Çيä ÂÏã Èي ÓæÇÏ ÞÑÇÑ ÑÝÊäÏ! يÚäي æÇÞÚÇ ÂÏã Èي ÓæÇÏ ÍÇáÇ ÇÖÇÝå ÈÑ Âä˜å ÌÇÓæÓي ÇÔ æ ÛيÑå ˜å æÇÞÚÇ ÚÌيÈ ÈæÏ æ ي˜ي ÇÒ Çيä ÎæÇåÑåÇي ˜ÇÑÔäÇÓ ãÇ¡ åãÇä Ïæ ÊÇ ÌáÓå Èå ÇيÔÇä ÌæÇÈ ÏÇÏ æ ãä Èå äÙÑã Îيáي ÒيÇÏÔ ÈæÏ.

يÚäي æÇÞÚÇ ÏæÓÊÇä ãÇ¡ Èå äÙÑã ÇäÕÇÝ ÑÇ ÑÚÇيÊ ä˜ÑÏäÏ. ˜ÇÑÔäÇÓåÇي ÎÇäã ÈÑÇي ÇيÔÇä يÚäي ÇáÍÞ æÇáÇäÕÇÝ Îيáي ÒيÇÏي ÇÓÊ. åãيä Èå Þæá ÝÇØãå ÎÇäã يÒÏ¡ ÈيÇيÏ Èå ÇيÔÇä ÌæÇÈ ÈÏåÏ. ãä Èå äÙÑã Îيáي ÈåÊÑ æ ÔÇيÓÊå åÓÊ.

ÎÈ ي˜ي ÇÒ äãÇÏ ãÙáæãيÊ ÍÖÑÊ ÒåÑ Ç åãيä ÇÓÊ. ÔãÇ ÏيÏيÏ Çيä åãå ÑæÇيÇÊ ãي æيÏ «ÝϘ» ÇÒ ãä ÇÓÊ ãي æيÏ ÔÇåÏ ÈيÇæÑ. æ Çááå Çيä ÞÖيå Âيå ÊØåيÑ ˜å ÈÇÈÇ ÒäåÇي يÛãÈÑ åã ÈÇÔäÏ¡ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ åÓÊ. äÈÇÔäÏ åã ÍÖÑÊ ÒåÑÇ åÓÊ. ÍÖÑÊ Úáي åã ãÔãæá Âيå ÊØåيÑ ÈÇÔÏ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ åÓÊ. äÈÇÔÏ åã¡ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ åÓÊ. Çيä ÏيÑ ÏÑ Âä Ô˜ي äيÓÊ يÇ ÇÕÇáÊÇ يÇ ÊÈÚÇ.

ÈÈيäيÏ Çيä ˜ÊÇÈ «ÕÍيÍ ãÓáã» åÓÊ ÚÒيÒÇä ÏÞÊ ˜ääÏ Çيä ÕÍيÍ ãÓáã ÇÒ ÏÇÑÇáØيÈÉ ÇÒ ÑيÇÖ åã åÓÊ ÚÒيÒÇä ÈÈيääÏ ÍÏيË ÔãÇÑå 2424

«ÞÇáÊ ÚóÇÆöÔóÉõ ÎóÑóÌó ÇáäÈí ÛóÏóÇÉð æóÚóáóíúåö ãöÑúØñ ãõÑóÍøóáñ ãä ÔóÚúÑò ÃóÓúæóÏó ÝóÌóÇÁó ÇáúÍóÓóäõ Èä Úóáöíøò ÝóÃóÏúÎóáóåõ Ëõãøó ÌÇÁ ÇáúÍõÓóíúäõ ÝóÏóÎóáó ãÚå Ëõãøó ÌóÇÁóÊú ÝóÇØöãóÉõ ÝóÃóÏúÎóáóåóÇ Ëõãøó ÌÇÁ Úóáöíøñ ÝóÃóÏúÎóáóåõ Ëõãøó ÞÇá (ÅäãÇ íõÑöíÏõ Çááå áöíõÐúåöÈó Úóäúßõãú ÇáÑøöÌúÓó Ãóåúáó ÇáúÈóíúÊö æóíõØóåøöÑóßõãú ÊóØúåöíÑðÇ)»

ÑÓæá ÎÏÇ ÎÇÑÌ ÔÏ ÏÑ ÍÇáí ßå ÈÑ ÏæÔÔ Çэå Çí ÓíÇå ÇÒ ãæí ÔÊÑ ÏÇÔÊ. ÍÓä Èä Úáí æ ÍÓíä Èä Úáí æ ÈÚÏ ÇÒ Âä ÝÇØãÉ æ ÈÚÏ ÇÒ ÂäåÇ Úáí æÇÑÏ ÔÏå æ åãí Èå ÒíÑ Âä Çэå ÏÇÎá ÔÏäÏ æ ÏÑ Çíä ÍÇá ÈæÏ ßå ÑÓæá ÎÏÇ ÝÑãæÏ: «ÅöäøóãóÇ íõÑöíÏõ Çááåõ áöíõÐúåöÈó Úóäúßõãõ ÇáÑøöÌúÓó Ãóåúáó ÇáúÈóíúÊö æóíõØóåøöÑóßõãú ÊóØúåöíÑðÇ»

ÕÍíÍ ãÓáã¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ãÓáã Èä ÇáÍÌÇÌ ÃÈæ ÇáÍÓíä ÇáÞÔíÑí ÇáäíÓÇÈæÑí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÅÍíÇÁ ÇáÊÑÇË ÇáÚÑÈí - ÈíÑæÊ¡ ÊÍÞíÞ: ãÍãÏ ÝÄÇÏ ÚÈÏ ÇáÈÇÞíº Ì4¡ Õ1883¡ Í2424

ÎÈ ÈÇÈÇ ÍÖÑ Ê ÒåÑÇ ÌÒÁ Âيå ÊØåيÑ åÓÊ يÇ äå¿ ÇÑ äÓÊÌيÑÈÇááå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÏÇÑÏ ÏÑæÛ ãي æيÏ ÎÈ Çيä ÂيÇ Çيä «áيÐåÈ Úä˜ã ÇáÑÌÓ Çåá ÇáÈيÊ» ÈÇØá äيÓÊ¿ ÂيÇ Çيä ÇÏÚÇي äÈي ã˜Ñã ÈÇØá äيÓÊ¿

ÌäÇÈ ÂÞÇي «ÇáÈÇäي» ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÕÍيÍ Óää ÊÑãÐي» ÈÇ ÊÇáيÝ ÂÞÇي ãÍãÏ äÇÕÑÇáÏيä ÇáÈÇäي ÇÓÊ ÇيÔÇä åã ÈÈيäيÏ ãي æيÏ æÞÊي Çيä Âيå «ÅöäøóãÇ íõÑíÏõ Çááøóåõ áöíõÐúåöÈó Úóäúßõãõ ÇáÑøöÌúÓó...» ÈÑ يÛãÈÑ äÇÒá ÔϺ ÏÑ ÎÇäå Çã Óáãå åã ÈæÏ ÍÖÑÊ ÑÓæá ǘÑã ÝÇØãå ÍÓä æ ÍÓيä ÂæÑÏ æ Úáي å㠁ÔÊ ÓÑÔ ÈæÏ¡ ÇيäåÇ ÑÇ Çيä ÚÈÇي يãÇäي ÑÇ ˜ÔÇäÏ Ñæي ÇيäåÇ æ ÝÑãæÏ:

«Çááåã åÄáÇÁõ Çåá ÈيÊي ÝÇÐåÈ Úäåã ÇáÑÌÓ æ ØåÑåã ÊØåيÑÇð»

 

ÎÏÇيÇ ÇيäåÇ Çåá ÈيÊ ãä åÓÊäÏ. ÑÌÓ æ äǁǘي ÑÇ ÇÒ ÇيäåÇ ÏæÑ ˜ä æ Ç˜ÔÇä ÑÏÇä.

Çيä ÏيÑ ÏÚÇي يÛãÈÑ ÇÓÊ. ãي æيÏ ÎÏيÇ ÇيäåÇ ÑÇ Ç˜ ˜ä æ åÑ æäå áيÏي ÑÇ ÇÒ ÇيäåÇ ÈÑÏÇÑ ÈÚÏ «Çã Óáãå» ÈѐÔÊ ÝÊ:

يÇ ÑÓæá Çááå ÇäÇ ãÚåã¿

ãä åã ÈÇ ÇيäåÇ åÓÊã

ÍÖÑÊ ÝÑãæÏ:

ÇäÊ Úáي ã˜Çä˜ æ ÇäÊ Úáي ÎيÑ

Êæ ÓÑ ÌÇيÊ ÈÇيÓÊ ÍÞ äÏÇÑي ÈيÇيي Ìáæ. Êæ ÂÏã ÎæÈي åÓÊي.

æ åãäيä ÏÑ Çيä ÇÔ åã Èå åãيä Ô˜á åÓÊ ˜å ÎæÏ ÂÞÇي ÊÒãÐي ãي æيÏ

«åÐÇ ÍÏيË ÍÓä ÕÍيÍ æ åæ ÇÍÓä ÔيÁ Ñæي Ýي åÐÇ ÇáÈÇÈ»

Çيä ÑæÇيÊ Èå ÇÚÊÈÇÑي ÍÓä åÓÊ Èå ÇÚÊÈÇÑي ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÈåÊÑيä ÑæÇيÊي ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÇيäÌÇ æÇÑÏ ÔÏå

ÕÍíÍ æÖÚíÝ Óää ÇáÊÑãÐíº ÇáãÄáÝ: ãÍãÏ äÇÕÑ ÇáÏíä ÇáÃáÈÇäí (ÇáãÊæÝì: 1420åÜ)¡ ãÕÏÑÇáßÊÇÈ: ÈÑäÇãÌ ãäÙæãÉ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáÍÏíËíÉ - ÇáãÌÇäí - ãä ÅäÊÇÌ ãÑßÒ äæÑ ÇáÅÓáÇã áÃÈÍÇË ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ÈÇáÅÓßäÏÑíɺ Ì8¡ Õ 371

ÏيÑ ÇÒ Çيä æÇÖÍ ÊÑ ÂيÇ ÔãÇ ãي ÎæÇåيÏ¿ ÈÈيäيÏ ÈÇ Çيä æÖÚ ˜å Âيå ÊØåيÑ ÏÑ ÍÞ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ äÇÒá ÔÏå ÂيÇ Èيäå ÎæÇÓÊä ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÂيÇ ãÎÇáÝ ÈÇ Âيå ÊØåيÑ äيÓÊ¿ Îيáي ÚÌيÈ ÇÓÊ Úáي Èä ÇÈيØÇáÈ ÔåÇÏÊ ÏÇÏå! Úáي ˜å ÌÒÁ Âيå ÊØåيÑ ÇÓÊ¡ ÂيÇ ÇيäåÇ Ïáيá ÈÑ ãÙáæãيÊ ÇãيÑ Çáãæãäيä æ ÕÏيÞå ØÇåÑå äيÓÊ¿ åãå ÂäåÇيي ˜å ÔيÚå ãي æيÏ ÏÑæÛ æáي ÇيäåÇ å¿

åãäيä ÏÑ Âيå ãÈÇåáå يÛãÈÑ Ç˜Ñã ÏÑ «ãÈÇåáå» ÏäÈÇá å ˜ÓÇäي ÑÝÊå¿ ÚÒيÒÇä ÔيÚå ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ÔãÇ ÑÇ Èå åÑ å ˜å ÞÈæá ÏÇÑيÏ ÚÞيÏå ÏÇÑيÏ ãä ÓæäÏ ãي Ïåã ي˜ ÐÑå Ý˜Ñ ˜äيÏ. ÈÈيäيÏ ãÈÇåáå ÈÑÇي å ÈæÏ¿

ãÈÇåáå ÈÑÇي Çيä ÈæÏ ÇËÈÇÊ ÈÔæÏ ÍÖÑÊ ãÍãÏ يÛãÈÑ åÓÊ يÇ يÛãÈÑ äيÓÊ!¿ ÂيÇ ÏÑ Çيä ÇÏÚÇي ÑÓÇáÊ ÕÇÏÞ åÓÊ يÇ ÕÇÏÞ äيÓÊ!¿ ÎÈ ÈÑÇي Çيä å ˜ÓÇäي ÑÇ ÈÑÏå ÍÖÑÊ Úáي ÑÇ ÈÑÏå¡ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÑÇ ÈÑÏå¡ ÚÌÈ ÍÖÑÊ Úáي æ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑÇي ÇËÈÇÊ äÈæÊ يÛãÈÑ ÔÇيÓʐي ÏÇÑäÏ! Èå äÕ ÎÏÇي ÚÇáã ÈÑÇي ÇËÈÇÊ ÕÏÇÞÊ يÛãÈÑ ÔÇيÓʐي ÏÇÑäÏ æáي ÈÑÇي ÞÖيå ÝϘ ÔÇيÓʐي äÏÇÑÏ !!¿

ÂيÇ Çيä ãÙáæãيÊ äيÓÊ!¿ ÎÈ Çيä ˜ÊÇÈ «ÕÍيÍ ãÓáã» ÇÓÊ ÚÒيÒÇä ÏÞÊ ˜ääÏ ÈÇÒ åã ÇÒ ÏÇÑÇáØيÈÉ ÑيÇÖ åã åÓÊ ÚÒيÒÇä ãáÇÍÙå ˜ääÏ Çيä ÍÏيË 2404 ÈÈيäيÏ:

«æ áãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÂيÉ (Âيå 61 ÓæÑå Âá ÚãÑÇä)

ÝÑãæÏ يÛãÈÑ Èæ Èå äÕÇÑÇي äÌÑÇä:

ÝÞá ÊÚÇáæÇ äÏÚæÇ ÇÈäÇÁäÇ æ ÇÈäÇÁ˜ã

ÈيÇييÏ ãÇ ÝÑÒäÏÇäãÇä æ ÔãÇ åã ÝÑÒäÏÇäÊÇä ÑÇ ÈيÇæÑيÏ.

ãÇ ÒäÇäãÇä ÔãÇ ÒäÇäÊÇä ãÇ ÌÇäãÇä ÑÇ ãي ÂæÑيã æ ÇäÝÓäÇ ÔãÇ åã ÌÇäÊÇä ÑÇ ÈيÇæÑيÏ ÎÈ ÈÚÏ

ÏÚÇ ÑÓæá Çááå ÚáيÇ æ ÝÇØãÉ æ ÍÓäÇ æ ÍÓيäÇ

ÈÚÏ ÚÑÖå ÏÇÔÊ:

Çááåã åÄáÇÁ Çåáي

ÇيäåÇ Çåá ÈيÊ ãä åÓÊäÏ

ÕÍíÍ ãÓáã¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ãÓáã Èä ÇáÍÌÇÌ ÃÈæ ÇáÍÓíä ÇáÞÔíÑí ÇáäíÓÇÈæÑí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÅÍíÇÁ ÇáÊÑÇË ÇáÚÑÈí - ÈíÑæÊ¡ ÊÍÞíÞ: ãÍãÏ ÝÄÇÏ ÚÈÏ ÇáÈÇÞíº Ì4¡ Õ 1871¡ Í2404

ÎÈ ÂيÇ Çيä ÍÖÑÊ ÒåÑÇ æ ÍÖÑÊ Úáي ˜å ÈÑÇي ÇËÈÇÊ ÑÓÇáÊ æ ÕÏÇÞÊ يÛãÈÑ ÑÝÊå ÔåÇÏÊ ãي ÏåÏ¡ ÂيÇ Çيä ˜ÝÇيÊ äãي ˜äÏ ˜å ãÇ ÍÑÝ Çæ ÑÇ ÈÐيÑيã¿

ÈÈيäيÏ ÝϘ å ÇÑÒÔي ÏÇÔÊå¿ ÞÏÑ ÇÑÒÔ ÏÇÔÊå¿ ÈÇÈÇ يÑã ÝϘ ÈÑÇي ãÓáãÇäåÇ ÈæÏå ÂيÇ Çيä ÞÏÑ ÇÑÒÔ äÏÇÔÊ ˜å ÂÞÇي ÇÈæÈ˜Ñ ÈÑæÏ ÈÇáÇي ãäÈÑ Âي ãÑÏã ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÂãÏå ÝϘ ÈÑÇي Úãæã ãÑÏã ÇÓÊ ãØÇáÈå ˜ÑÏå ÂيÇ ÑÇÖي åÓÊيÏ ãä ÝϘ ÑÇ Èå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÏåã! ي˜ äÝÑ ãÓáãÇäåÇ ÇÚÊÑÇÖ ãي ˜ÑÏ Èå Çيä ¿ ÇÕáÇ يÑã ÈÑÇي Çæ åã äÈæÏ¡ ÂãÏå ãي æيÏ ÝϘ ÑÇ ãä ãي ÎæÇåã.

ØæÑ ÂÞÇي ÌÇÈÑ ãي ÂيÏ ãÇá ÈÍÑيä ÑÇ ÇÏÚÇ ãي ˜äÏ Ïæ ÈÑÇÈÑ ÏÑ ÇÎÊيÇÑÔ ÞÑÇÑ ãي ÏåäÏ يÇ ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÞÇÊá ÏÎÊÑ «ÇÈæáÄáÄ» ˜å ÚÈÏÇáÑÍãä ÓÑ «ÚãÑ Èä ÎØÇÈ» ÇÓÊ. ˜å æÞÊي ãي ÂيÏ ãي ˜ÔÏ æ äÇÍÞ åã ãي ˜ÔÏ¡ ÎÈ ÝÑÖ ÈÝÑãÇييÏ ÇÈæ áÄáÄ ÞÇÊá ÚãÑ ÈæÏå¡ æáي ÏÎÊÑÔ å äÇåي ˜ÑÏå¿ ÈÑÇÏÑÔ å äÇåي ˜ÑÏå¿ ÎÈ ÊãÇã ãÓáãÇäåÇ ãي æيäÏ ÓÑ ÎáيÝå ÈÇيÏ ÍÏ ÒÏå ÈÔæÏ! ÇÚÏÇã ÈÔæÏ! ÇãيÑÇáãæãäيä ãي æيÏ ÈÇيÏ ÍÏ ÌÇÑي ÈÔæÏ! æ åãÇä ÌÇ ãي æيÏ åÑ ÑæÒي Èå ÞÏÑÊ ÈÑÓã ÍÏ Èå Êæ ÌÇÑي ãي ˜äã.

æ áÐÇ ÏÑ Ìä Ìãá åã ÇãيÑÇáãæãäيä ÇيÔÇä ÑÇ ˜ÔÊ. æáي ÎáيÝå ÑÝÊ ÈÇáÇي ãäÈÑ ÇيåÇ ÇáäÇÓ ãä ÍÞ ÎæÏã ÑÇ äÓÈÊ Èå Çيä ãÞÊæá ÏÎÊÑ ÇÈæáæáæ æ ÈÑÇÏÑÔ ãä ÈÐá ˜ÑÏã ÈÎÔيÏã. ÔãÇ åã ÈÈÎÔيÏ åãå å㠐ÝÊäÏ ÈÎÔيÏيã!! ÚÌÈ ÝϘ Èå Çيä ÇäÏÇÒå åã ÇÑÒÔ äÏÇÔÊ !¿

ÇÒ Âä ØÑÝ ÂÞÇي «ÇÈä ˜ËيÑ ÏãÔÞي» - Çيä åã ÈÏ äيÓÊ ÏæÓÊÇä ÈÈيääÏ - ÏÑ «ÊÝÓيÑ ÞÑÂä ÇáÚÙيã» Çيä å㠍ǁ ÏÇÑÇáØيÈÉ ÑيÇÖ. ÈÈيäيÏ ÇيÔÇä ãي æيÏ åãÇä ÞÖÇيÇ ÑÇ ãØÑÍ ãي ˜äÏ ÇÒ ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏÇááå ÇäÕÇÑي ãي æيÏ يÛãÈÑ Ç˜Ñã ÈÇ äÕÇÑÇي äÌÑÇä ÈÍË ˜ÑÏäÏ æ ÇيäåÇ ÞÇäÚ äÔÏäÏ æ ÇيäåÇ ÈäÇ ÔÏ ˜å ÈيÇيäÏ ÈÇ åã ãáÇÚäå ȘääÏ. åãÏيÑÑÇ áÚä ˜ääÏ. äÝÑيä ˜ääÏ.

يÛãÈÑ Ç˜Ñã ÂãÏ ÏÓÊ Úáي æ ÝÇØãå æ ÍÓä æ ÍÓيä ÑÇ ÑÝÊ æ ÂãÏäÏ Ìáæ. ÊÇ ÇيäÌÇيي ˜å ãي æيÏ:

«äóÏúÚõ ÃóÈúäÇÁóäÇ æó ÃóÈúäÇÁóßõãú æó äöÓÇÁóäÇ æó äöÓÇÁóßõãú æó ÃóäúÝõÓóäÇ æó ÃóäúÝõÓóßõã ÞÇá ÌÇÈÑ æ ÇäÝÓäÇ æ ÇäÝÓ˜ã ÑÓæá Çááå æ Úáي Èä ÇÈي ØÇáÈ»

ÌÇÈÑ ÝÊå ÇÓÊ ˜å ãäÙæÑ ÇÒ ÇäÝÓäÇ æ ÇäÝӘ㠁يÛãÈÑ æ Úáي Èä ÇÈي ØÇáÈ ÇÓÊ.

ÊÝÓíÑÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÅÓãÇÚíá Èä ÚãÑ Èä ßËíÑ ÇáÏãÔÞí ÃÈæ ÇáÝÏÇÁ¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÝßÑ - ÈíÑæÊ – 1401º Ì1¡ Õ372

ÇÈäÇÁäÇ ÇãÇã ÍÓä æ ÍÓيä äÓÇÁäÇ ÝÇØãå ÒåÑÇ ÇÓÊ. ÈÚÏ ÇيÔÇä ãي æيÏ Íǘã ÏÑ ãÓÊÏÑ˜Ô Çيä ÑÇ äÞá ˜ÑÏå æ ÝÊå ˜å ÕÍيÍ ÇÓÊ ÈÑ ÔÑØ ãÓáã. ÈÚÏ ÇÒ ÔÚÈي æ ÛيÑå äÞá ãي ˜äÏ æ ãي æيÏ ˜å Çيä ÇÕÍ ÑæÇيÇÊ ÇÓÊ.

ÎÈ ÚÒيÒÇä ãáÇÍÙå ȘääÏ ˜å ÈÈيääÏ æÇÞÚÇ ãØÇáÈå ÔÇåÏ¡ ãØÇáÈå Èيäå¡ ÈÇ Çيä Ïæ ÊÇ ÑæÇيÊي ˜å ãÇ ÏÑ ÎæÏ «ÕÍيÍ ãÓáã» ÂæÑÏيã æ ÇÒ Âä ØÑÝ åã «ÕÍيÍ Óää ÊÑãÐي» æ ÂÞÇي «ÇÈä ˜ËيÑ ÏãÔÞي» ÈÇ ÇÚÊÑÇÝ ÈÑ ÕÍÊ ÑæÇيÊ æ äÞá ÕÍÊ ÂÞÇي «Íǘã äيÔÇÈæÑي» ÂيÇ ÇيäåÇ ãäÇÝÇÊ äÏÇÑÏ¿! ãØÇáÈå Çيä Èيäå ÈÇ Çيä ÞÖÇيÇ ÇÑ äÏÇÑÏ ÏيÑ ÞÖÇæÊ ÑÇ Èå ÚåÏå ÈيääÏå Çä ãي ÐÇÑيã ãä ÏÑ ÎÏãÊ ÔãÇ åÓÊã.

ãÌÑي:

ããäæäã ÇÓÊÇÏ! ãä ÍÇáÇ ي˜ ÓæÇá ÏيÑ åã ÏÇÑã Çä ÔÇÁ Çááå ãي ÑÓã ÔãÇ ي˜ ÇÔÇÑå Çي Èå Âيå ãÈÇåáå ˜ÑÏيÏ æ ÕÍÈÊ ÇÒ ÌÇä يÛãÈÑ ÂÞÇ ÇãيÑãæãäÇä Úáي (Úáيå ÇáÓáÇã) ÂãÏ ˜å ÝÏÇي Îǘ ÍÑãÔ.

Èå Þæá ÇÓÊÇÏ¡ ÞÏيã åÇ يÇÏã åÓÊ ãä ȍå ÈæÏã ÏÑ ãÓÌÏ ÈÚÖي åÇ ˜å ãي ÎæÇÓÊäÏ Ð˜Ñ ÕáæÇÊ ÑÇ ÈáäÏ ãي æيäÏ ي˜ äÝÑ ÈáäÏ ãي ÔÏ ãي ÝÊ:

ÈÇÑåÇ ÝÊ ãÍãÏ ˜å Úáي ÌÇä ãä ÇÓÊ

åã Èå ÌÇä Úáي æ ÌÇä ãÍãÏ ÕáæÇÊ

Çááåã Õáي Úáي ãÍãÏ æ Âá ãÍãÏ æ ÚÌá ÝÑÌåã. Ïáã äيÇãÏ ÇÒ Çيä ÈÎÔ ÈÐÑã ˜å äÇã ÂÞÇ ÇãيÑ ãæãäÇä Èå ÚäæÇä ÌÇä يÛãÈÑ¡ åã Úáي ÌÇä يÛãÈÑ åÓÊ æ å㠁يÇãÈÑ ÌÇä Úáي¡ ˜å ÝÏÇي åÑ Ïæ ÂäåÇ ÈÔæيã. ÝÊã ˜å Ð˜Ñ äæÑÇäي æ ÈÇ ÝÖيáÊ ÕáæÇÊ ÈÑ ãÍãÏ ÈÑ Âá ãÍãÏ åã ÈÑ ÒÈÇäãÇä ÌÇÑي ÈÔæÏ ãÇ æÞÊãÇä ˜ã åÓÊ ãي ÎæÇåيã ÇÎÊÕÇÕ ÈÏåيã Èå ÏæÓÊÇä ÈيääÏå.

ÇãÇ ي˜ ä˜Êå åã Èå ÚäæÇä ÓæÇá ÇيÇäي ãä ÚÑÖ È˜äã. ÇÓÊÇÏ ãä ي˜ ÊæÑÞي ãي ˜ÑÏã äÇå ãي ˜ÑÏã ÏيÏã ÏÑ ˜ÊÈ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ÇÒ Þæá ÚÇيÔå Çã Çáãæãäيä ÏÑ æÇÞÚ Çيä ãØáÈ ÂãÏå ˜å «ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ» ÈÚÏ ÇÒ يÛãÈÑ æÌæÏ ãÞÏÓ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ äÞá ÔÏå ˜å ÇيÔÇä ÕÇÏÞ ÊÑيä ÂÏã åÇ ÈÚÏ ÇÒ يÛãÈÑ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÇÓÊ. ÍÇáÇ ي˜ ÓæÇá ÇيäÌÇ ãØÑÍ ÇÓÊ Ó æäå æÞÊي ˜å Çيä ÔÎÕيÊ Èå ÚäæÇä «ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ» æ ÑÇÓʐæÊÑيä ÂÏã åÇ ÈÚÏ ÇÒ يÛãÈÑ åÓÊ ÈÇÒ åã Èيäå æ ÔÇåÏ ãي ÎæÇÓÊ!

áÞÈ «ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ» ÈÑÇي ÍÖÑÊ ÒåÑÇ (ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ)

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÏيÑ ÌäÇÈ ÍÇÌ Úáي ÂÞÇ ÔãÇ ÏÑÏá ÑÇ ÈيÔÊÑ ãي ˜äيÏ! æ æÇÞÚÇð äãي ÏÇäÏ ÂÏ㠍˜ÇÑ È˜äÏ æ ÇáÈÊå ÏæÓÊÇä ÚÒيÒ Çåá ÓäÊ åã ÏÞÊ ˜ääÏ ãÇ ÈÇÑåÇ ÝÊيã ˜å åÑ æäå ÇåÇäÊ Èå ãÞÏÓÇÊ ÑÇ äÇå ˜ÈيÑå ãي ÏÇäيã! äÇå äÇÈÎÔæÏäي ãي ÏÇäيã!

æ ÍÊي ÇÒ ˜ÈÇÆÑ åã ÇÒ åÑ ˜ÈيÑå Çي ÇåÇäÊ Èå ãÞÏÓÇÊ Çåá ÓäÊ ÑÇ ÈÒѐ ÊÑ ãي ÏÇäيã. æáي ÈÍË åÇي Úáãي ي˜ يÒ åÓÊ æ ÈÍË ÇåÇäÊ ي˜ يÒ ÏيÑ åÓÊ. ÈÍËåÇي Úáãي ØÑÝ ÍÓÇÈÔ ÚÞá æ ãäØÞ æ ÎÑÏ ÇÓÊ.

ÈÍËåÇي ÓÈ æ äÇÓÒÇ Èå ÇÍÓÇÓÇÊ æ ÚæÇØÝ æ Ïá ÈÎæÇåي åÓÊ æ áÐÇ ÚÒيÒÇä æ ÈÒѐæÇÑÇä Çåá ÓäÊ ãä ÎæÇåÔ ÏÇÑã ˜å ÑäÌيÏå ÎÇØÑ äÔæäÏ.

ÍÇáÇ ÇÑ ãØÇáÈي ãä ÈÇÑåÇ å㠐ÝÊã ÊæÓØ ÎæÏ ÈäÏå¡ يÇ ÏيÑ ˜ÇÑÔäÇÓÇäÇä ãåãÇä ÚÒيÒ ãÇ ãØÑÍ ãي ÔæÏ¡ ÔÇيÏ ÈÚÖÇ ÊäÏ åã ÈÇÔÏ ãä æÇÞÚÇ ÇÒ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ åÒÇÑÇä æÒÔ ãي ØáÈã æ ÊáÇÔ ãÇ ÈÑ Çيä åÓÊ ˜å ãÇ åÑ ˜ÇÑÔäÇÓي æ ãåãÇäي ãي ÂيÏ ÇيäÌÇ ãÇ ãي æييã Ïæ ÊÇ ÎØ ÞÑãÒ ãÇ ÏÇÑيã ي˜ äÓÈÊ Èå Çåá ÓäÊ ˜æ˜ÊÑيä ÇåÇäÊي äÈÇيÏ ÕæÑÊ ÈيÑÏ. Ïæã Çيä˜å æÇÑÏ ÈÍË ÓيÇÓي äÔæيÏ ãÇ Çيä Ïæ ÔÑØ ÑÇ ÈÇ åãå ãي ˜äيã ÈيääϐÇä ÚÒيÒãÇä ˜å ãي ÂيäÏ Ñæي ÎØ ãÇ Çيä Ïæ ÊÇ ÔÑØ ÑÇ ãي ˜äيã.

ÈÇÑåÇ ÈæÏå ي˜ Óäي ÂãÏå Ñæي ÎØ å ÈÓÇ Úáيå ÔيÚå ÍÑÝ ÒÏå ãÇ ÂÒÇÏ ÎÔ ˜ÑÏيã æáي ي˜ ÔيÚå ÂãÏ ˜æ˜ÊÑيä Ìãáå ÊäÏي ÎæÇÓÊ ÈæيÏ ãÇ ÈáÇÝÇÕáå ÞØÚ ˜ÑÏيã. Çيä ÑÇ ãÇ ÏÑ Çيä Øæá Çيä ãÏÊ äÏيä ãÑÊÈå ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏå ÚÒيÒÇä åã ÔÇåÏÔ åÓÊäÏ.

æáي Çيä ÈÍË åÇ ÑÇ ãä ÊÞÇÖÇ ÏÇÑã æ ãÎÕæÕÇ Çيä ÈÎÔ ÑÇ ãä ي˜ ãÞÏÇÑي Îيáي ÓÑيÚ ãي æيã ÊÕÇæيÑ ˜ÊÇÈåÇ ÑÇ åã äÔÇä ãي Ïåã. æä ÝÑÕÊ Âä ÞÏÑ äيÓÊ ãÇ æÞÊ ÚÒيÒÇä ÈيääÏå ÑÇ åã Îيáي ÇÔÛÇá ä˜äيã Èá˜å ÏÑ åÇÑ¡ äÌ ÏÞيÞå ãÝÕá ãä ÓæÇá ÍÖÑÊ Úáي ÑÇ ÌæÇÈ ÈÏåã.

Çيä ˜ÊÇÈ «ãÓäÏ ÇÈæيÚáي ÇáãæÕáي» åÓÊ ÇيÔÇä ÏÑ ÇيäÌÇ «ÍÓيä Óáيã ÇÍãÏ» Çيä ÑÇ ÊÍÞيÞ ˜ÑÏå Ì 8 Çيä ÑæÇيÊ ÑÇ ÚÒيÒÇä ÈÈيääÏ:

«ÞÇáÊ ÚÇيÔå ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ÞØ ÇÕÏÞ ãä ÝÇØãÉ ˜Çä ÈيäåãÇ ÔيÁ ÝÞÇáÊ يÇ ÑÓæá Çááå ÓáåÇ ÝÇäåÇ áÇ Ê˜ÐÈ »

ãä åÑÒ ˜Óي ÑÇ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÒåÑÇ äÏيÏã Èيä ÍÖÑÊ ÒåÑÇ æ ÚÇيÔå ي˜ ÇÎÊáÇÝي ÈæÏ. ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑÓ ÞØÚÇ Çæ ÏÑæÛ äãي æيÏ.

ãÓäÏ ÃÈí íÚáì¡ ÇáãÄáÝ: ÃÈæ íÚáì ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ÇáãËõäì Èä íÍíì Èä ÚíÓì Èä åáÇá ÇáÊãíãí¡ ÇáãæÕáí (ÇáãÊæÝì: 307åÜ)¡ ÇáãÍÞÞ: ÍÓíä Óáíã ÃÓÏ¡ ÇáäÇÔÑ: ÏÇÑ ÇáãÃãæä ááÊÑÇË – ÏãÔÞ¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ 1404 – 1984º Ì8¡ Õ 153¡ Í4700

«ÞØ» يÚäي åѐÒ. ÛيÑ ÇÒ ÏÑÔ

يÇ ˜Çä ÈيäåãÇ ÔيÁ ÔÇيÏ Èيä ÚÇيÔå æ يÛãÈÑ ي˜ ÇÎÊáÇÝي ÈæÏå ÚÇيÔå ÝÊ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑÓ. ÏÇæÑ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ Çæ åÑÒ ÏÑæÛ äãي æيÏ. ÎÈ ÈÈيäيÏ ÇيÔÇä ÇáÈÊå ãي ÂæÑÏ ãي æيÏ ÂÞÇ ÓäÏÔ ÖÚيÝ ÇÓÊ ÚãÑ Èä ÏيäÇÑ «áã يÓãÚ ãä ÚÇيÔå» ˜å ÇáÈÊå Çيä ÑÇ ãÇ ÞÈæá äÏÇÑيã ÈÇÔÏ «ÏيäÇÑ» ÊÇÈÚي åã ˜å ÈÇÔÏ ÂÞÇيÇä ãي æيäÏ ãÑÓáÇÊ ÊÇÈÚي ÍÌÊ åÓÊ!

ÈÚÏ ÇيÔÇä ãي ÂيÏ ãي æيÏ «åيËãي» ÂãÏå ÝÊå ÑÌÇáÔ ÑÌÇá ÕÍيÍ åÓÊ. «ÇÈä ÍÌÑ» ÏÑ «ÇáãØÇáÈ ÇáÚÇáيÉ» ÂãÏå æ Íǘã äيÔÇÈæÑي ÝÊå ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÈÇÒ Íǘã äيÔÇÈæÑي ÏÑ ÌÇي ÏيÑ ÝÊå ÔÑÇيØ ÕÍيÍ ãÓáã ÑÇ ÏÇÑÏ. ÐåÈي å㠐ÝÊå ÕÍيÍ åÓÊ. Çيä ÇÒ ˜ÊÇÈ ãÓäÏ ÂÞÇي ÇÈæ يÚáي!

ÇãÇ «ãÓÊÏј Íǘ㻠ÚÒيÒÇä ÏÞÊ ˜ääÏ Çيä ãÓÊÏј Íǘã äيÔÇÈæÑي åÓÊ Ì1 ÚÒيÒÇä ÎæÈ ÏÞÊ ˜ääÏ Õ 175 ˜å ãي æيÏ:

«Çä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÃäåÇ ßÇäÊ ÅÐÇ ÐßÑÊ ÝÇØãÉ ÈäÊ ÇáäÈí ÞÇáÊ ãÇ ÑÃíÊ ÃÍÏÇ ßÇä ÃÕÏÞ áåÌÉ ãäåÇ ÅáÇ Ãä íßæä ÇáÐí æáÏåÇ»

åÑ æÞÊ ÇÓã ÝÇØãå ãي ÂãÏ ãي ÝÊ ãä äÏيÏã ÇÍÏي ÑÇ ˜å ÑÇÓʐæ ÊÑ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÇÔÏ ãÑ Âä ˜Óي ˜å Çæ ÑÇ Èå ÏäيÇ ÂæÑÏå (ÏÑÔ).

ÛíÑ ÇÒ ÏÑÔ ãä ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ äÏيÏã. Çيä åã ÈÇÒ Çيä ÑÇ ÚÒيÒÇä ÏÞÊ È˜ääÏ ˜å ÂÞÇي Íǘã äيÔÇÈæÑي Çيä ÑÇ ãي ÂæÑÏ æ ãي æيÏ:

«åÐÇ ÍÏيË ÕÍيÍ Úáي ÔÑØ ãÓáã»

Çيä ÍÏيË ÔÑÇيØ ÕÍيÍ ãÓáã ÑÇ ÏÇÑÏ.

ÇáãÓÊÏÑß Úáì ÇáÕÍíÍíä¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ãÍãÏ Èä ÚÈÏÇááå ÃÈæ ÚÈÏÇááå ÇáÍÇßã ÇáäíÓÇÈæÑí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1411åÜ - 1990ã¡ ÇáØÈÚÉ : ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: ãÕØÝì ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚØǺ Ì3¡ Õ175¡ Í4756

åãäيä ˜ÊÇÈ «Íáيå ÇáÇæáيÇÁ» ÂÞÇي «ÇÈæ äÚيã ÇÕÝåÇäي» ÏÑ Ì2 ÇيÔÇä åã ÈÇÒ ÇÒ ÚÇيÔå ãي æيÏ

«ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ÞØ ÇÕÏÞ ãä ÝÇØãå ÛيÑ ÇÈيåÇ»

ãä åÑÒ ÝÑÏي ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÝÇØãå äÏيÏå Çã ÛيÑ ÇÒ ÏÑÔ.

ÍáíÉ ÇáÃæáíÇÁ æØÈÞÇÊ ÇáÃÕÝíÇÁ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÈæ äÚíã ÃÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáÃÕÈåÇäí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÇáÚÑÈí - ÈíÑæÊ - 1405¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÑÇÈÚɺ Ì2¡ Õ42

ãä åÑÒ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÝÇØãå ÒåÑÇ äÏيÏã åãÇä ÚÈÇÑÊي ÑÇ ˜å ÇÒ ãÓäÏ ÇÈæيÚáي ÂæÑÏيã ÇيÔÇä ÏÑ ÇيäÌÇ ãØÑÍ ãي ˜äÏ.

ÂÞÇي «ÇÈä ÚÈÏÇáÈÑ» ÏÑ «ÇáÇÓÊيÚÇÈ» Ì 4 ÇيÔÇä åã ÏÑ ÇيäÌÇ ãي ÂæÑÏ ˜å ÚÈÇÑÇÊ ãÊÚÏÏي ÏÇÑÏ ãي æيÏ æÞÊي ÝÇØãå ÒåÑÇ ãي ÂãÏ يÛãÈÑ Ç˜Ñã ãي ÇيÓÊÇÏ ÏÑ ÈÑÇÈÑÔ æ Çæ ÑÇ ãي ÈæÓيÏ æ Èå Çæ ÎæÔ ÂãÏ ãي ÝÊ ÚÇيÔå ãي ÝÊ:

«ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ÇÕÏÞ áåÌÉ ãä ÝÇØãå»

ãä åÑÒ ˜Óي ÑÇ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ äÏيÏã

ÇáÇÓÊíÚÇÈ Ýí ãÚÑÝÉ ÇáÃÕÍÇÈ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: íæÓÝ Èä ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ Èä ÚÈÏ ÇáÈÑ¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÌíá - ÈíÑæÊ - 1412¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: Úáí ãÍãÏ ÇáÈÌÇæíº Ì4¡ Õ 1896

Çيä åã ˜ÊÇÈ «ãÌãÚ ÇáÒæÇÆÏ» ÂÞÇي «åيËãي» ãÊæÝي 807åÌÑي¡ ÈÈيäيÏ Çيä åã ÏÑ Ì 9 ÈÇÒ ÇيÔÇä ãي æيÏ:

«Úä ÚÇيÔå ÞÇáÊ ãÇ ÑÇيÊ ÇÝÖá ãä ÝÇØãå ÛيÑ ÇÈيåÇ»

ÚÇيÔå ÝÊå ÇÓÊ ˜å ãä ÈÇÝÖيáÊ ÊÑ ÇÒ ÝÇØãå äÏيÏã ãÑ ÏÑÔ ÑÇ.

˜å ÇáÈÊå ÇيäÌÇ ÇÕÏÞ ÑÇ ÇيÔÇä ˜ÑÏå ÇÝÖá ˜ÑÏå ÍÇáÇ ÏيÑ å ÈæÏå ÞÖيå ÇÔ Çيä ÑÇ ãÇ äãي ÏÇäيã. Èáå ãي æيäÏ ÇáãÚäي Ýي ÈØä ÇáÔÇÚÑ ÈÚÏ ãي æيÏ

ݘÇä ÈيäåÇ ÔيÁ ÝÞÇáÊ يÇ ÑÓæá Çááå ÓáåÇ

Èيä Âä Ïæ äÝÑ ãÓÆáå Çي ÈæÏå ÇÓÊ. Èå يÛãÈÑ ÝÊ ˜å ÇÒ ÝÇØãå ȁÑÓ.

Ðيá ÑæÇيÊ ÈÑÇي ãÇ ˜ÇÝي ÇÓÊ ˜å ãي æيÏ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑÓيÏ:

ÝÇäåÇ áÇ Ê˜ÐÈ

ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÏÑæÛ äãي æيÏ

ÈÚÏ ÇيÔÇä ãي æيÏ ØÈÑÇäي ÏÑ ÇæÓØ ÇÈæيÚáي ÂæÑÏå ÝÊå ˜å

ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ÞØ ÇÕÏÞ ãä ÝÇØãå»

ãä åي ˜Ó ÑÇ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÝÇØãå äÏيÏã

«æ ÑÌÇáåãÇ ÑÌÇá ÇáÕÍيÍ»

ÑÌÇá Çيä Ïæ ÊÇ ÑæÇيÊ ÑæÇيÊ ØÈÑÇäي æ ÇÈæ يÚáي ÑÌÇáÔ ÕÍيÍ åÓÊ

ãÌãÚ ÇáÒæÇÆÏ æãäÈÚ ÇáÝæÇÆÏ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: Úáí Èä ÃÈí ÈßÑ ÇáåíËãí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÑíÇä ááÊÑÇË/‏ÏÇÑ ÇáßÊÇÈ ÇáÚÑÈí - ÇáÞÇåÑÉ , ÈíÑæÊ – 1407º Ì9¡ Õ 201

ÎæÈ Çيä åã ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇي åيËãي!

«ÇÈä ÍÌÑ ÚÓÞáÇäي» åã ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÇáãØÇáÈ ÇáÚÇáيÉ» ÂäÌÇ ÂæÑÏå ÚÒيÒÇä ÏÞÊ ˜ääÏ ˜å ÍÏيË 3957 ˜å ãي æيÏ:

«ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ÞØ ÇÕÏÞ ãä ÝÇØãå ÛيÑ ÇÈيåÇ»

åÑÒ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÝÇØãå ÛيÑ ÇÒ ÏÑÔ äÏيÏã

ãÍÞÔÔ åã ãي æيÏ:

«ÕÍيÍ ÈåÐÇ ÇáÇÓäÇÏ»

Çيä ÑæÇيÊ ÈÇ Çيä ÓäÏ ÕÍيÍ ÇÓÊ.

ÇáãØÇáÈ ÇáÚÇáíÉ ÈÒæÇÆÏ ÇáãÓÇäíÏ ÇáËãÇäíÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ÍÌÑ ÇáÚÓÞáÇäí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÚÇÕãÉ/ ÏÇÑ ÇáÛíË - ÇáÓÚæÏíÉ - 1419åÜ ¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: Ï. ÓÚÏ Èä äÇÕÑ Èä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÇáÔÊÑíº Ì16¡ Õ177

«åيËãي» äÞá ˜ÑÏå¡ «ØÈÑÇäي» æ «ÇÈæيÚáي» ÂæÑÏå ÑÌÇáÔ åã ÑÌÇá ÕÍيÍ ÇÓÊ. «Íǘã äيÔÇÈæÑي» ÝÊå «ÕÍيÍ Úáي ÔÑØ ÔيÎي仺 ÂÞÇي ÐåÈي å㠐ÝÊå:

˜ÐÇ ÞÇá Èá ÕÍيÍ

Èá˜å Çيä ÑæÇيÊ ÕÍيÍ ÇÓÊ

يÚäي Íǘã äيÔÇÈæÑي ÝÊå ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÂÞÇي åيËãي ÝÊå ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÍÇáÇ «ÇÈä ÍÌÑ ÚÓÞáÇäي» åã ÈÇÒ ÏÑ ˜ÊÇÈ «ÇáÇÕÇÈå» ÇيÔÇä åã ÏÑ ÇيäÌÇ ÊÚÈيÑÔ Çيä åÓÊ ˜å:

«ãÇ ÑÇيÊ ÞØ ÇÍÏÇ ÇÝÖá ãä ÝÇØãå ÛيÑ ÇÈيåÇ»

ÚÇيÔå ÝÊå ÇÓÊ ˜å ãä ÈÇÝÖيáÊ ÊÑ ÇÒ ÝÇØãå äÏيÏã ãÑ ÏÑÔ ÑÇ.

ÇáÅÕÇÈÉ Ýí ÊãííÒ ÇáÕÍÇÈÉ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ÍÌÑ ÃÈæ ÇáÝÖá ÇáÚÓÞáÇäí ÇáÔÇÝÚí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáÌíá - ÈíÑæÊ - 1412 - 1992¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: Úáí ãÍãÏ ÇáÈÌÇæíº Ì8¡ Õ55

ÈÚÏ ãي æيÏ ÇÎÑÌå ÇáØÈÑÇäيº ØÈÑÇäي ˜å ÏÇÑÏ «ÇÕÏÞ» åÓÊ¡ äå! «ÇÝÖá» ÇيÔÇä ãي æيÏ: «æ ÓäÏå ÕÍيÍ Úáي ÔÑØ ÔيÎيä» ÊÇ ÂÞÇي ÚãÑ Èä ÏيäÇÑ Çيä ÓäÏ ÕÍيÍ ÇÓÊ Çيä åã ÇÒ Çيä.

ÂÞÇي «ÐåÈي» åã ÏÑ «ÓيÑÇáÇÚáÇã ÇáäÈáÇÁ» Ì 2 ÈÇ ÊÍÞيÞ «ÔÚيÈ ÇáÇÑäÄæØ» ÇÒ ãÍÞÞيä Èå äÇã ÍÖÑÇÊ æåÇÈي åÇ¡ äÞá ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å ÚÇيÔå ÝÊå ˜å:

«ãÇ ÑÇيÊ ÇÍÏÇ ˜Çä ÇÕÏÞ áåÌÉ ãä ÝÇØãÉ»

ãä äÏيÏã ˜Óي ÑÇ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÇÔÏ.

ÓíÑ ÃÚáÇã ÇáäÈáÇÁ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ãÍãÏ Èä ÃÍãÏ Èä ÚËãÇä Èä ÞÇíãÇÒ ÇáÐåÈí ÃÈæ ÚÈÏ Çááå¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ãÄÓÓÉ ÇáÑÓÇáÉ - ÈíÑæÊ - 1413¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÊÇÓÚÉ¡ ÊÍÞíÞ: ÔÚíÈ ÇáÃÑäÇÄæØ¡ ãÍãÏ äÚíã ÇáÚÑÞÓæÓíº Ì2 Õ131

ÈÚÏ ÏÑ ÇæÑÞي åã ÇيÔÇä ãي æيÏ Íǘã äيÔÇÈæÑي ÂæÑÏå ÝÊå ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÂÞÇي ÏåÈي å㠐ÝÊå ÕÍيÍ ÇÓÊ.

ÂÞÇي «ãÍãÏ Èä يæÓÝ ÕÇáÍ ÔÇãي» åã ÏÑ «ÓÈá ÇáåÏي æ ÇáÑÔÇÏ» ÏÑ ÌáÏ 11 Õ 47¡ ÈÑ ÕÍÊ ÑæÇيÊ ÕÍå ÐÇÔÊå ÇÓÊ:

«æÑæì ÃÈæ íÚáì ÈÑÌÇá ÇáÕÍíÍ Úä ÚÇÆÔÉ...»

ÓÈá ÇáåÏì æÇáÑÔÇÏ Ýí ÓíÑÉ ÎíÑ ÇáÚÈÇÏ¡ ÇÓã ÇáãÄáÝ: ãÍãÏ Èä íæÓÝ ÇáÕÇáÍí ÇáÔÇãí¡ ÏÇÑ ÇáäÔÑ: ÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáÚáãíÉ - ÈíÑæÊ - 1414åÜ¡ ÇáØÈÚÉ: ÇáÃæáì¡ ÊÍÞíÞ: ÚÇÏá ÃÍãÏ ÚÈÏ ÇáãæÌæÏ æÚáí ãÍãÏ ãÚæÖº Ì11¡ Õ 47

ÔãÇ ÈÈيäيÏ ˜å äÏيä äÝÑ ÂãÏäÏ æ ÝÊäÏ ÑÌÇá Çيä ÓäÏ ÕÍيÍ ÇÓÊ. ÇÑ äÈæÏ ÛيÑ ÇÒ «ÐåÈي» ÈÑÇي ãÇ ˜ÝÇيÊ ãي ˜ÑÏ. åãيä ˜ÇÝي ÇÓÊ ˜å ÇيÔÇä ãي æيÏ ÚÇيÔå ÝÊå ÇÓÊ ÑÇÓʐæÊÑ ÇÒ ÝÇØãå äÏيÏã ÈÇÔÏ ãÑ ÈÇÈÇيÔ.

æ áÐÇ ÇيäåÇ åãå Âäå ˜å ÂæÑÏيã ÑæÔä ÔÏ. ãä ÈÇÒ ÏæÈÇÑå Çيä ˜ÊÇÈ ãÓÊÏј Íǘã äيÔÇÈæÑي ÑÇ ÚÒيÒÇä ÏÞÊ ˜ääÏ Çيä ˜ÊÇÈ ãÓÊÏј Íǘã äيÔÇÈæÑي Ì 1 Çيä åã Õ 175 ÇيÔÇä ãي æيÏ

«åÐÇ ÍÏيË ÕÍيÍ Úáي ÔÑØ ãÓáã»

ÇæÑÞي åã ÏÇÑÏ ˜å

ÞÇáÊ Ýي ÇáÊáÎيÕ

ÐåÈي ÏÑ ÊáÎيÕ å㠐ÝÊå

Úáي ÔÑØ ãÓáã

Çيä ÑæÇيÊ ÔÑÇÆØ ÕÍيÍ ãÓáã ÏÇÑÏ

ÎæÈ ÍÇáÇ Çيä ÇáÈÊå ãÓÆáå ÒيÇÏ ÇÓÊ ãä Çيä åÝÊ åÔÊ ãæÑÏ ÑÇ ÇáÇä ÂãÇÏå ÏÇÔÊã ÎÏãÊ ÈيääÏå Çä ÚÒيÒ ÊÞÏيã ˜ÑÏã.

ÈäÇÈÑÇيä ËÇÈÊ ÔÏ ˜å ÍÖÑÊ ÒåÑÇ¡ ÑÇÓʐæÊÑيä ÝÑÏ¡ äå Çيä˜å ÝÞØ ÑÇÓʐæ ÈÇÔϺ ÑÇÓʐæÊÑيä ÇäÓÇäåÇÓÊ. ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ¡ ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ¡ ÝÞØ ÏÑÔ ÑÇ ÇÓÊËäÇÁ ˜ÑÏå. ÍÇáÇ ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ ÈيÑيã ÇÒ ÇäÈيÇÁ åã ÔÇãá ãي ÔæÏ. يÇ ÍÏÇÞáÔ åãå ãÓáãÇäåÇ ÑÇ ÔÇãá ãي ÔæÏ. ÍÊي ÎáÝÇي ËáÇËå ÑÇ åã ÔÇãá ãي ÔæÏ. ÎæÏ ÚÇيÔå ÑÇ åã ÔÇãá ãي ÔæÏ.

Ïæ ÊÇ ÇÍÊãÇá ÇÓÊ ÏيÑ¡ ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ يÚäي ÕÇÏÞ ÊÑيä ãÑÏã ÇÒ ÍÖÑÊ ÂÏã ÊÇ ÞيÇã ÞيÇãÊ ÍÇáÇ Çيä ÑÇ åã Èå Þæáي ãي æÆيã ÓáãäÇ. ÍÏÇÞáÔ ÏÑ ÒãÇä ÎæÏÔ ÏÑ  ÚÕÑ ÎæÏÔ ÇÕÏÞ ÇáäÇÓ ÈæÏ ÛيÑ ÇÒ ÏÑÔ. يÚäي ÈÚÏ ÇÒ ÏÑ ÈÒѐæÇÑÔ ÕÇÏÞ ÊÑيä ÑÇÓʐæÊÑيä ÇäÓÇäåÇ ÈæÏ.

ÎÈ ÂÞÇ! ˜Óي ˜å ÕÇÏÞ ÊÑيä ÇäÓÇäåÇÓÊ¡ ãي ÂيÏ ãي æيÏ ÈÇÈÇيã «ÝϘ» ÑÇ Èå ãä ÏÇÏå! ÂيÇ ÈÇيÏ ÇÒ Çæ Èيøäå ÎæÇÓÊ!¿

ÈÇÈÇ Èيäå ÈÑÇي ã͘ãå ÇÓÊ. ˜å ãËáÇ ãä ãي Âيã ãي æيã ãËáÇ Çيä ˜Êي ˜å Êä ÌäÇÈ ÂÞÇي ÍÇÌ Úáي ÂÞÇÓÊ¡ ÈÑÇي ãä ÇÓÊ. ãي æيÏ ÎÈ ÈÑæ Èيøäå ÈيÇæÑ. æÞÊي ˜å ãä ãي æيã ÂÞÇ Çيä ÚÈÇ ÈÑÇي ãä ÇÓÊ¡ Çيä ÏيÑ Èيäå äãي ÎæÇåÏ. ÇيäÌÇ ÞÇÚÏå «يÏ» ÌÇÑي ÇÓÊ. يÚäي ˜Óي ˜å ÏÓÊÔ ÈÑ Âä åÓÊ.

ãËáÇ ˜Óي ÈيÇيÏ ÈæيÏ ˜å ÂÞÇ Çيä ÎÇäå ÔãÇ ÇÒ ˜ÌÇ ãÚáæã ÈÑÇي ÊæÓÊ. ÔÇåÏ ÏÇÑي¿ ˜Óي ˜å ÞÇÚÏå يÏ ÏÓÊ Çæ åÓÊ¡ ÏيÑ äãي ÔæÏ ÇÒ Âä Èيäå ÎæÇÓÊ. ÍÇáÇ ÔãÇ ÈيÇييÏ ÈÈيäيÏ Çيä ÍÖÑÊ ÇãيÑ ãي æيÏ «ÝϘ» ÑÇ ÈÎÔيÏå æ ˜ÇѐÑÇä ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÂäÌÇ ˜ÇÑ ãي ˜ÑÏäÏ ˜å ÈÚÏ ÇÒ Çيä ÞÖيå¡ ÑÝÊäÏ ˜ÇѐÑåÇ ÑÇ ÈيÑæä ˜ÑÏäÏ. æ Çيä ÑÇ ãÕÇÏÑå ˜ÑÏäÏ.

Çيä ÞÖيå ˜æ˜ي äيÓÊ. ÕÏيÞå ØÇåÑå ÚáÊ Çيä˜å ÂãÏ ÏÑ Âä ÎØÈå ÛÑÇÁ æ ˜æÈäÏå¡ ÏيÑ ÂÈÑæي ÈÑÇي ˜Óي äÐÇÔÊ¡ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ يÒي ÌÇ äÐÇÔÊå ÏÑ ÂäÌÇ. يÚäي æÇÞÚÇ يÒي ÌÇ äÐÇÔÊå æ Èå ÚäæÇä ي˜ ÓäÏ ÞØÚي Çيä ËÈÊ ÔÏ. ÏÑ ÂÓÊÇä ÍÖÑÊ ãÚÕæãå ÈÇ ÍÖæÑ ãÑÇÌÚ ÚÙÇã ÊÞáيÏ Çيä ËÈÊ ÔÏå.

ÎÈ Çيä ÎØÈå ÈÑÇي يÓÊ¿ ÈÑÇي Çيä˜å ãÑÏã ÑæÔä ÈÔæäÏ åãÇä æäå Çي ˜å ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ãي ÂيÏ ãي æيÏ ÝϘ ÑÇ يÛãÈÑ Èå ãä ÈÎÔيÏå. ãي æيÏ ÂÞÇ ÔÇåÏ ÈيÇæÑ! ÝÑÏÇ ãي æيäÏ ÂÞÇ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÂãÏ ÝÊ ÝϘ ÈÑÇي ãä ÇÓÊ äå ÂÞÇ ãÚáæã äيÓÊ ÔÇåÏ ÈيÇæÑ! ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ãي ÂيÏ ÏÑ ÌãÚ ãåÇÌÑيä æ ÇäÕÇÑ ÝÑيÇÏ ãي ÒäÏ ÈÑ ÓÑ ÎáيÝå¡ ÈÑ ÓÑ ãåÇÌÑيä¡ ÈÑ ÓÑ ÇäÕÇÑ¡ ÈÑ ÓÑ ÒäÇä ãåÇÌÑيä æ ÇäÕÇÑ¡ ÊÇ Çيä ÞÖيå ÏÑ ÊÇÑيÎ ÈÑÇي åãيÔå ÈãÇäÏ. ÂيäÏå Çä ÈيÇيäÏ ÞÖÇæÊ ˜ääÏ. ˜å Çيä ÞÖيå å ÈæÏå! Èáå ÈÑÇÏÑ ÚÒيÒãÇä ÌäÇÈ ÂÞÇي ϘÊÑ «äي˜äÇã» ي˜ ÔÚÑي ÑÇ ÝÑÓÊÇÏå ÈæÏäÏ Çيä ÑÇ åã ÈÎæÇäã:

ÓÑÝÕá ˜ÊÇÈ ÂÝÑيäÔ ÒåÑÇÓÊ / ÑæÍ ÇÏÈ æ ˜ãÇá æ ÈيäÔ ÒåÑÇÓÊ

ÑæÒي ˜å ÔÇيäÏ ÏÑ ÈÇÛ ÈåÔÊ / ãÓÆæá ÒيäÔ æ ÐيÑÔ ÒåÑÇÓÊ

ÝÏÇيÔ ÈÔæã

ãÌÑي:

ÏÓÊÔÇä ÏÑÏ ä˜äÏ. Îيáي ãÊÔ˜Ñ æ ããäæäã ÇÓÊÇÏ! æÇÞÚÇ ÌÇي ÓæÇá ÏÇÑÏ. Çåي ÈÇيÏ ي˜ ãÞÏÇÑ ÈäÔيäيã Ý˜Ñ È˜äيã ÈÇ Çيä åãå æيŽي æ ÎÕæÕيÊي ˜å ÍÖÑÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÝÇØãå ÒåÑÇ )ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ( ÏÇÑäÏ æ Èå Þæá ÚÇيÔå¡ÑÇÓʐæÊÑيä ÇäÓÇä ÏÑ ÏæÑå ÎæÏÔÇä åÓÊäÏ ÈÚÏ ÇÒ يÛãÈÑ¡ Çيä ÂÏã æÞÊي ÈيÇيÏ Çيä ÔÎÕيÊ äæÑÇäي æ ÈÇ ÝÖيáÊ يÒي ÑÇ ÚäæÇä ȘäÏ ÈÇيÏ ÈÑÇي Çæ Ïáيá ÎæÇÓÊ¿ Èيäå ÎæÇÓÊ¿ ÔÇåÏ ÎæÇÓÊ ¿ ÎæÏÊÇä ÚäÇيÊ ÈÝÑãÇييÏ ÞÏÑي Ý˜Ñ È˜äيÏ!

ÈÎÔي ÇÒ يÇ㘠åÇي ÈيääϐÇä!

ÎÈ Îيáي ãÊÔ˜Ñã ÇÒ ÚÒيÒÇäي ˜å áØÝ ˜ÑÏäÏ ÈÑÇي ãÇ يÇ㘠ÏÇÏäÏ 30001203 ÒيÑ äæيÓ ÔÏå ÈÑÇي ÚÒيÒÇäãÇä ÏÑ ÇيÑÇä æ åãäيä يÇ㘠Èيä Çáãááي ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ. ãä äÏ ÊÇ يÇ㘠ÈÎæÇäã æ ي˜ يÇÚáي ÈÇÍÇá Ȑæييã ÈÇ åãÏيÑ æ ي˜ ãيÇä ÈÑäÇãå ÒيÈÇ ÈÚÏ ÕÏÇي ÔãÇ ÑÇ ÎæÇåيã ÔäيÏ.

ÝÊäÏ ˜å ÎÇäã ãæÓæي Èå åãÑÇå åãÓÑÔÇä ÈيääÏå ÈÑäÇãå ãÇ åÓÊäÏ ÇÒ á ÏÎÊÑ áÑÓÊÇä ÇÓÊÇÏ ÇÒ ÔãÇ åã ÇáÊãÇÓ ÏÚÇ ÝÊäÏ ÎæÇÓÊäÏ ÏÑ æÇÞÚ æيŽå æ åã ي˜ ÍáÇáيÊ ÇÒ ÔãÇ ØáÈيÏäÏ ÝÊäÏ Èå åÑ ÕæÑÊ ÍáÇá ˜äيÏ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

åÑ ˜Ó ÛيÈÊ ãÇ ÑÇ ˜ÑÏå ¡ ãي ˜äÏ¡ ÎæÇåÏ ˜ÑÏ ãÇ ãي ÈÎÔيã. ãÑ ØáÈå ÈÇÔÏ! ØáÈå åÇ  ÑÇ äãي ÈÎÔيã. æä ØáÈå åÇ Çæá ˜ÝÑ ÂÏã ÑÇ ËÇÈÊ ãي ˜ääÏ ÈÚÏ ÛيÈÊ ãي ˜ääÏ Èå Þæá ÂÞÇي ÈåÌÊ Èáå.

ãÌÑي:

ÚÌÈ! ÎÈ ÂÞÇي ãيáÇÏ ãæÐäي ÇÒ ˜ÑÌ ÝÊäÏ ˜å ÓáÇã Èå ÔãÇ ÎæÈÇä ÇÌÑÊÇä ÈÇ ÇãÇã ÒãÇä. ÝÊäÏ: ÎÏÇ ÔÇå æ æáي ÚåÏÔ ÍÓيä ÇÓÊ / ãيÇä ÓÝÑå ãåãÇäي ÍÞ ä㘠ÍيÏÑ äã˜ÏÇäÔ ÍÓيä ÇÓÊ.

ÍÇáÇ ي˜ ãÞÏÇÑي Çيä يÒي ˜å ÈÑÇي ãä ÝÑÓÊÇÏäÏ ي˜ ãÞÏÇÑ ÌÇÈÌÇ ÂãÏå. ÎÈ ÈÇÒ åã Âä يÑي ˜å ãÇ ãي ÎæÇåيã ÈÑÇي ãÇ ÝÑÓÊÇÏäÏ ÇÒ ÚÔÞ æ ÇÑÏÇÊ æ ãÍÈÊÔÇä Èå ãæáÇ ÇãيÑ Çáãæãäيä æ ÇåáÈيÊ.

ÝÊäÏ ÇÌÑÊÇä ÈÇ ÈåÊÑيä ÈÇäæي ÌåÇä ÍÖÑÊ ÒåÑÇÓÊ. ÇãيÑ ÍÓيä ÏÑÎÔÇäي ÇÒ ˜ÑÌ ããäæäã ÇÒ ÔãÇ.

ÝÊäÏ ˜å ÍÖÑÊ ÇÓÊÇÏ æ ÍÞيÑ ÑÇ ÎØÇÈ ˜ÑÏäÏ ÔÈ ÐÔÊå ˜äÇÑ ÖÑيÍ ÂÞÇيãÇä ÇãÇã ãåÑÈÇä ÍÖÑÊ ËÇãä ÇáÍÌÌ Úáي Èä ãæÓي ÇáÑÖÇ Úáيå ÇáÓáÇã ÌÇيÊÇä ÎÇáي. Èå äيÇÈÊ ÇÒ åãå ÔãÇ ÚÒيÒÇä Ïæ јÚÊ äãÇÒ ÍÇÌÊ ÎæÇäÏã. æ ÏÑÎæÇÓÊ ÓáÇãÊي ÔãÇ ÑÇ ÎæÇÓÊÇÑ ÔÏã. ÂÞÇ åÇÏي ÇÒ ãÔåÏ ãÞÏÓ ÈÑÇي ãÇ Çيä يÇ㘠ÑÇ ÝÑÓÊÇÏäÏ.

ãÍãÏ ÇÒ ÔåÑ ÔيÑÇÒ ÎÓÊå äÈÇÔيÏ ÝÊäÏ æ ÊÔ˜Ñ ˜ÑÏäÏ ÝÊäÏ åãå ÚÇáã ÈÏÇääÏ ˜å ÝϘ ÈÑÇي ÍÖÑÊ ÒåÑÇÓÊ.

æ ÚÒيÒ ÏيÑãÇä ÊÈÑي˜ ÝÊäÏ ÇيÇã æáÇÏÊ ÑÇ ˜å ÎÈ åãäÇä ÏÑ æáÇÏÊ ÍÖÑÊ ÝÇØãå ÒåÑÇ ÓáÇã Çááå ÚáيåÇ åÓÊيã æ ÔÇÏي Ïá Çåá ÈيÊ åÓÊ æ äÇÈæÏي Âá ÓÚæÏ ÑÇ ÎæÇÓÊäÏ. ÂÞÇي ÌÚÝÑ ÇÈæÇáÍÓäي ÇÒ ÂÈÇÏå.

ي˜ يÇ Úáي ãÏÏ ÈÑÇيãÇä ÝÑÓÊÇÏäÏ. ÂÞÇي ÛÇáã ÍÓä ÇÒ ÒÇÈá.

ي˜ ÕáæÇÊ ÈÑÇي ãÇ ÝÑÓÊÇÏäÏ ÚÒيÒÇãÇä ˜å ÇÓãÔÇä ÑÇ ÈÑÇي ãÇ äÝÊäÏ.

ÝÊäÏ ÓáÇã! ÏÑ ÑÌÓÊÇä æåÇÈيÊ Èå äÇã Çåá ÓäÊ ÈÇ ÎÑÌ æá ÚÑÈÓÊÇä¡ ÔÑæÚ Èå ÊÈáيÛ ãي äãÇيÏ æáي ÈÇ ÑæÔä ÔÏä ÍÞÇيÞ ÏÑ ÎÕæÕ ÇåÇäÊ Çيä ÔيØÇä Èå ÍÖÑÊ ÒåÑÇ¡ åãÇä ˜ÓÇäي ˜å Óä æåÇÈيÊ ÑÇ Èå Óيäå ãي ÒÏäÏ ÈÇ ÑæÔä ÔÏä ÍÞÇيÞ ˜å ÇÒ ÔȘå æáÇيÊ ÝÊå æ ÊÑÌãå Âä Èå ÒÈÇä ÑÌي ÇäÌÇã ÔÏå ÊãÇã ÊÈáÈÛ ÂäåÇ ãÇääÏ ÈÑÝ ÂÈ ÔÏ.

ÎæÈ ÇáÍãÏ Çááå ÎÏÇ ÑÇ Ô˜Ñ æ Îيáي ÇÒ ÚÒيÒÇä ÏيÑي ˜å áØÝ ˜ÑÏäÏ æ åãÑÇåي ˜ÑÏäÏ ÈÑÇي ãÇ يÇ㘠ÝÑÓÊÇÏäÏ ÇÒ Ê˜ ʘÔÇä ããäæä æ ӁÇӐÐÇÑ åÓÊã.

ãä Çåá æÑÒÔ åÓÊã ˜ã æ ÈيÔ. æáي Îيáي Çåá ÝæÊÈÇá äيÓÊã ˜å Ȑæيã ÍÇáÇ ØÑÝÏÇÑ Çيä Êيã åÓÊã يÇ ØÑÝÏÇÑ Âä Êيã. ÇãÇ ي˜ áÐÊي ÈÑÏã åÝÊå ÐÔÊå ÏÑ æÑÒԐÇå ي˜ ÕÏ åÒÇÑ äÝÑي ÂÒÇÏي Ïæ Óå ÑæÒ يÔ ÏيÑæÒ Ý˜Ñ ãي ˜äã ÑæÒ ÞÈá ÊÑ ÈæÏ ي˜ ˜áيي ÑÇ ÈÑÇي ãä ÝÑÓÊÇÏäÏ ˜å åãå ÕÏ åÒÇÑ äÝÑ ÍيÏÑ ÍيÏÑ ãي ÝÊäÏ æ يÇ Úáي ãي ÝÊäÏ æ æÇÞÚÇð

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Èå ˜æÑ Ôã æåÇÈي åÇ!

ãÌÑي:

Èáå Èå ˜æÑي Ôã æåÇÈي åÇ æ Âá ÓÚæÏ ˜å ÏÇÑäÏ Ùáã ãي ˜ääÏ Ð˜Ñ يÇ Úáي æ Ð˜Ñ ÍيÏÑ ÍيÏÑ Îيáي áÐÊ ÏÇÔÊ ÈÑÇي ãä ÏيÏä Çيä ˜áي æ Ð˜Ñ æ äÇã ãæáÇ ÇãيÑ ãæãäÇä Úáي (Úáيå ÇáÓáÇã)

ÈÑ ÈáäÏÇي Ýá˜ Ð˜Ñ ãáÇƘ يÇ Úáي ÇÓÊ / åÑ ˜å æيÏ يÇ Úáي ÏÑ ÑæÒ ãÍÔÑ ÈÇ Úáي ÇÓÊ

ÎæÈ ãØãÆäã ˜å ÈÇ Âä ي˜ ÈيÊ ÔÚÑي ˜å ãä ÝÊã æ Çيä ãيÇä ÈÑäÇãå Îيáي ÞÔäي ˜å ãÇ æÇÞÚÇ ÇÒ Âä áÐÊ ãي ÈÑيã æÝÊä Ð˜Ñ يÇ Úáي ÍÊãÇ Ïá æ ÌÇäÊÇä ÌáÇ ÑÝÊå.

ÇáÈÊå Çيä ÑÇ ãä åãيÔå ãي æي㠐ÝÊä ÊäåÇ يÇ Úáي ˜ÇÝي äيÓÊ. ãÇ ÔيÚå ÈÇيÏ åãå ãÇä ÇÒ ÎæÏã ÔÑæÚ ãي ˜äã. ÚÑÖ ãي ˜äã åãå ÚÒيÒÇä ÈيääÏå Çي ˜å ÇäÔÇÁ Çááå ÔãÇ Çيä ÔÇيÓʐي ÑÇ ÏÇÑيÏ ãÇ ÈÇيÏ åãå ÑÝÊÇÑãÇä ¡ ˜ÑÏÇÑãÇä ¡ ÑæÔãÇä ¡ ãäÔãÇä ãæÑÏ ÑÖÇيÊ ÂÞÇ Úáي Úáيå ÇáÓáÇã ÈÇÔÏ ˜å æÞÊي ãÇ ÑÇ ãي ÈيääÏ ÈæيäÏ Çö Çيä ÔيÚå Úáي ÇÓÊ Çيä ãÍÈ ÇãيÑ Çáãæãäيä ÇÓÊ¿ Çيä ÑåÑæ ÑÇå ÂÞÇ ÇãيÑÇáãæãäيä ÇÓÊ¿ Çيä ØæÑي ÈÇيÏ ÚÇÔÞ ÈÔæã.

ÇÑ ÞÑÇÑ ÇÓÊ ˜Óي ÚÇÔÞ ÇãيÑÇáãæãيää ÈÇÔÏ ÈÇيÏ ÈÇ ÑÝÊÇÑ ãÇ æ ˜ÑÏÇÑ ãÇ ي˜ ØæÑي ÑÝÊÇÑ È˜äيã ˜å ÏÑ æÇÞÚ ãÇ ÑÇ Èå ÚäæÇä ÔيÚå ãæáÇ ÇãيÑ Çáãæãäيä æ ÇáÈÊå ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊي ˜å åã ˜å åãيÔå Èå ãÇ ãي æيäÏ æ ÏÑ ÈÑäÇãå åÇ ãي æيäÏ ÏÑ ÌÇåÇي ãÎÊáÝ åã ÚäæÇä ãي ˜ääÏ ÇيäåÇ åã ãÍÈ ÇãيÑ ãæãäÇä Úáي Úáيå ÇáÓáÇã åÓÊäÏ æÇÑÇي æÌæÏÔÇä ÈÇÔÏ ÇäÔÇÁ Çááå.

ãä ي˜ ä˜Êå ÑÇ ãي ÎæÇåã ÚÑÖ È˜äã ãÇ ãÚãæáÇ ي˜ ÈÎÔي ÇÒ ÈÑäÇãå ˜å ÇÒ Çيä áÍÙå Èå ÈÚÏ åÓÊ ÇÓΐæ ÓæáÇÊ ÊáÝäي ÔãÇ åÓÊيã. æáي ãي ÎæÇåيã ÏÑ æÇÞÚ ÏÇãäå ÑÇ ي˜ ˜ã ÓÊÑÏå ÊÑ È˜äيã ÚÒيÒÇä Èå ÕæÑÊ يÇã˜ي åã ãي ÊæÇääÏ ÓæÇáÇÊي ˜å ãÏ äÙÑÔÇä åÓÊ ÍÇáÇ ÏÑ ÎÕæÕ ãæÖæÚ ÈÑäÇãå ˜å ÇãÔÈ ãÇ ÈÍË ˜ÑÏيã æ ÝÊæ ˜ÑÏيã يÇ åÑ ÓæÇá ÏيÑي ÏÑ ÎÕæÕ ÔÈåÇÊ ÏæÓÊ ÏÇÑäÏ Èå ÕæÑÊ يÇã˜ي å㠁يÇ㘠ȘääÏ.

ÂÞÇي ˜يÇä ÒÍãÊ ˜ÔيÏäÏ ÒيÑ äæيÓ ˜ÑÏäÏ ãÇ åã ÓæÇáÇÊ ÊáÝäي ÔãÇ ÑÇ ÇÓÎ ãي Ïåيã åã ÓæÇáÇÊ يÇã˜ي ÏÑ æÇÞÚ Èå Çيä Ô˜á ÎæÇÓÊيã ي˜ ãÞÏÇÑ ÏÇãäå ˜ÇÑ ÓÊÑÏå ÊÑ ÈÔæÏ æä Îيáي ÇÒ ÚÒيÒÇä áÇيå ãي ˜ääÏ ÂÞÇ ãÇ ÓÇÚÊ åÇ¡ ãÏÊåÇ ÊãÇÓ ÑÝÊيã äÔÏ Ñæي ÎØ ÈيÇييã ÍÇáÇ Çيä ÑÇå åã ÑÇå ÎæÈي ÇÓÊ ˜å ÔãÇ ÈÊæÇäيÏ يÇ㘠ÈÏåيÏ æ ÓæáÇÊ ÎæÏÊÇä ÑÇ ãØÑÍ È˜äيÏ æ ãÇ åã ÊáÇÔ ãي ˜äيã ÇäÔÇÁ Çááå يÇ㘠åÇي ÔãÇ ÑÇ ÏÑ ÈÑäÇãå ãØÑÍ È˜äيã.

ÊãÇÓ ÈيääϐÇä ÈÇ ÈÑäÇãå:

ÇãÇ ÇÒ Çيä áÍÙå Èå ÈÚÏ ÏÑ ÎÏãÊ ÏæÓÊÇä ÎæÈ ÈيääÏå ãÇä åÓÊيã ãي ÎæÇåيã ÕÏÇيÔÇä ÑÇ ÈÔäæيã ÝÞØ ÎæÇåÔ æ ÏÑÎæÇÓÊãÇä Çيä åÓÊ ˜å ÝÑãÇيÔÇÊÔÇä ãÎÊÕÑ æ ãÝيÏ ÈÇÔÏ. å ÚÒيÒÇä ÔيÚå ãÇä æ å ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊãÇä ˜å ÇäÔÇÁ Çááå ÈÊæÇäيã ÊáÝäåÇي ÈيÔÊÑي ÑÇ ÏÇÔÊå ÈÇÔيã.

ÂÞÇي ÏÇãäي ÇÒ ÔيÑÇÒ ÇÒ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ãÇ åÓÊäÏ ÂÞÇي ÏÇãäي ÓáÇã Èå ÔãÇ

ÂÞÇي «ÏÇãäي» ÇÒ «ÔيÑÇÒ» (Çåá ÓäÊ):

ÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈјÇÊå. ÓáÇã ÚÑÖ ãي ˜äã ÎÏãÊ ÇÓÊÇÏ ãÍÊÑã æ ÌäÇÈ ÚÇáي.  æÞÊ ˜ã ÇÓÊ æ ãØÇáÈي ˜å ãä ÏÑ Ðåäã åÓÊ Îيáي ÒيÇÏ ÇÓÊ æáي æÞÊ ˜ã ÇÓÊ æ ÈÇيÏ æÞÊ ÏيÑ ÈÒѐÇä ÑÇ ÈيÑã.

ÍÇáÇ ÎÏãÊ ÔãÇ ÚÑ Ö ˜äã ãØÇáÈي ˜å ÍÇÌ ÂÞÇ ÏÑÈÇÑå ÒåÑÇ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÊæÖيÍ ÏÇÏäÏ¡ åãå ÏÑÓÊ ÇÓÊ. يÚäي åي Ô˜ي äå ÊÔيÚ ÏÇÑÏ äå Çåá ÓäÊ ˜å ÏÑ ÑÇÓʐæيي æ ÕÏÇÞÊ æ ÈÒѐي æ ÚÙãÊ Çيä ÈÒѐæÇÑ ÚÒيÒãÇä.

ÇãÇ äÏ ÊÇ ãÓÆáå åÓÊ ãä ãي ÎæÇåã ي˜ ÏÞيÞå ÕÍÈÊ ˜äã ÈÚÏ ÍÇÌ ÂÞÇ æä ÕÏÇي يÒ ÑÇ åã ÈÓÊã  ÇÒ ÊáÝä ÏÇÑã ãي Ôäæã Èå ÎÇØÑ Çيä ÊáÝäي ÎæÈي äيÓÊ ÕÏÇي ÎÔ ÎÔ ÏÇÑÏ ÏيÑ ãÚÐæÑã.

ÇäÔÇÁ Çááå ˜å ÂäÌå ˜å ÏÑ Ðåäã åÓÊ ÈÚÏ ÎÏãÊ ÔãÇ ÚÑÖ ˜äã ˜å ÈÍË Çيä ÇÓÊ ˜å ãä ˜ÊÇÈåÇيي ˜å ÏيÏã æ ÇÒ ÈÒѐÇä ÇÒ ÚáãÇي ÔيÚå æ Óäي ãي Ôäæã ˜ÊÇÈåÇ ÑÇ ÈÐÇÑيã ˜äÇÑ. æä åÑ å ÚáãÇي Çåá ÊÔيÚ ãي æيäÏ Çåá ÊÓää ÞÈæá äÏÇÑäÏ æ Çåá ÊÓää ãي æيäÏ ÊÔيÚ ÞÈæá äÏÇÑäÏ Çيä ÖÏ æ äÞيÖ æÌæÏ ÏÇÑÏ!

ãÌÑي:

ÇáÈÊå ãä Çيä ä˜Êå ÑÇ Èæيã ÂÞÇي ÏÇãäي  ãÇ ÇÒ ˜ÊÇÈåÇي ÔãÇ ÝÊيã äå ÇÒ ˜ÊÇÈåÇي ÔيÚå

ÈيääÏå:

Èáå åãيä ÑÇ ãي æيã. ÇáÇä ÎæÏ ÈيÇäÇÊي ˜å ÂäåÇ ãي ˜ääÏ ãي æيäÏ Çيä ãØáÈ åÇ ي˜ ãÚäÇي ÏيÑ ÏÇÑÏ. ÍÇáÇ ãÇ ÇيäåÇ ÑÇ ˜äÇÑ ÐÇÔÊيã. ÍÇÌ ÂÞÇ ÈÒѐæÇÑ ÏÑ ÍÏæÏ åÔÊ ãيáيÇÑÏ ÇäÓÇä ˜ã æ ÈيÔ æÌæÏ ÏÇÑÏ ÏÑ ÍÏæÏ Ïæ ãيáيÇÑÏ ãÓáãÇä ÇÓÊ æ ÇÒ Çيä Ïæ ãيáيÇÑÏ¡  ي˜ ãيáيÇÑÏ æ ÇäÕÏ ãيáيæä ˜ã æ ÈيÔ Çåá ÓäÊ åÓÊäÏ æ ÇáÈÇÞي Çåá ÊÔيÚ.

ÎáÇÕå ãØáÈ Çيä ÇÓÊ ˜å ãÇ æ ÔãÇ ÇáÇä ÈÇيÏ ˜ÇÑي Șäيã ÏÑ ÇãÑæÒ ˜å ÇÓáÇã Èå Çيä ÕæÑÊ ÑÝÊÇÑ ÇÓÊ ÇÝÑÇÏي ãي ÂيäÏ Èå äÇã ÇÓáÇã Çيä ˜ÇÑåÇيي ãي ˜ääÏ ãÇ å ÈÇيÏ È˜äيã ˜å ÇÓáÇã ÑÇ ÏÑ ÏäيÇ يÔÑÝÊ Ïåيã. Çيä ÔÔ ãيáيÇÑÏ ÍÇáÇ åي Çيä Ïæ ãيáيÇÑÏ ÑÇ ØæÑي ÈÇ åã ÌãÚ ˜äيã ãÇ ÈÇيÏ ÈيÇييã Èå ÞÑÂä ˜Ñيã ȍÓÈيã.

ãÌÑي:

Èáå ÇáÈÊå ÂÞÇي ÏÇãäي ÚÒيÒ! ãÇ åãيÔå Çيä ÑÇ ÝÊيã ãÇ ãي æييã ÍÓÇÈ ˜ÓÇäي ˜å Èå ÇÓã  ÇÓáÇã ÏÇÑäÏ ãي ÂيäÏ ÍÇáÇ æåÇÈيÊ æ ˜ÓÇäي ÏيÑ ˜å ÏÇÑäÏ ÖÑÈå ãي ÒääÏ ÇÒ  ÍÓÇÈ ÏيÑ ãÓáãÇäÇä ÍÇáÇ å ÔيÚå æ Óäي ÌÏÇÓÊ. ãÇ Çيä ÑÇ åãيÔå ÝÊيã ÏÑ Çيä ÔȘå æ ä˜Êå Çي åã ÔãÇ ÝÊيÏ ÇÒ ÔãÇ ããäæä åÓÊيã ÈÇ ÔãÇ ÎÏÇÍÇÝÙي ãي ˜äيã ÇáÊãÇÓ ÏÚÇي ÎيÑ ÏÇÑيã.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÈÈيäيÏ ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã ÂÞÇي ÏÇãäي ÚÒيÒ! ÊäåÇ Èå ÞÑÂä ÇÓÊäÇÏ ˜ÑÏä Çيä ÕÏ ÏÑ ÕÏÑ ÇÔÊÈÇå ÇÓÊ. æä Çيä ÎáÇÝ ÎæÏ ÞÑÂä ÇÓÊ! يÚäي ÝÞØ ÞÑÂä ÈÇÔÏ¡ ÎáÇÝ ÞÑÂä ÇÓÊ. ÞÑÂä ãي æيÏ:

(íÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐíäó ÂãóäõæÇ ÃóØíÚõæÇ Çááøóåó æó ÃóØíÚõæÇ ÇáÑøóÓõæáó æó Ãõæáöí ÇáúÃóãúÑö ãöäúßõã)

Çي ˜ÓÇäي ˜å ÇيãÇä ÂæÑÏيÏ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÇØÇÚÊ ˜äيÏ. æ ÇÒ يÇãÈÑ æ ÕÇÍÈÇä ÇãÑ ÎæÏ ÇØÇÚÊ ˜äيÏ.

ÓæÑå äÓÂÁ(4): Âيå 59

يÇ ãي ÝÑãÇيÏ:

(æó ãÇ ÂÊÇßõãõ ÇáÑøóÓõæáõ ÝóÎõÐõæåõ æó ãÇ äóåÇßõãú Úóäúåõ ÝóÇäúÊóåõæÇ)

åÑ å ÑÇ ˜å يÛãÈÑ ãي ÂæÑÏ ÈيÑيÏ æ åÑ å ÑÇ ˜å äåي ãي ˜äÏ¡ Êј ˜äيÏ.

ÓæÑå ÍÔÑ (59): Âيå7

ÏÓÊæÑÇÊ يÛãÈÑ ÈÇيÏ ÇÌÑÇ ÈÔæÏ. ÏÓÊæÑÇÊ يÛãÈÑ ÛيÑ ÇÒ ÏÓÊæÑÇÊ ÎÏÇ ÏÑ ÞÑÂä ÇÓÊ. áÐÇ ÏÑ ÓæÑå äÍá ÏÇÑÏ ˜å:

(æó ÃóäúÒóáúäÇ Åöáóíúßó ÇáÐøößúÑó áöÊõÈóíøöäó áöáäøóÇÓö ãÇ äõÒøöáó Åöáóíúåöã)

Çي يÛãÈÑ! Çيä ÞÑÂä ÑÇ ÈÑ Êæ äÇÒá ˜ÑÏيã ÊÇ ÈÑÇي ãÑÏã ÊÈييä ˜äي.

ÓæÑå äÍá(16): Âيå 44

äãي æيÏ áÊÞÑÇå Úáي ÇáäÇÓ ÈÑÇي ãÑÏã ÞÑÇÆÊ ˜äي! ÈÎæÇäي! ÊáÇæÊ ˜äي! ãي æيÏ ÊÈييä ˜äي! ÎÈ ÊÈييä يÓÊ¿ ÈÈيä ÇÑ ÈäÇ ÈÇÔÏ ãÇ ÂÞÇي ÏÇãäي ÈÒѐæÇÑ! ÞÑÂä Ñ Çãáǘ ÞÑÇÑ ÈÏåيã ÞØÚÇ ÌäÇÈ ÚÇáي æ ÈäÏå ي˜ Ïæ јÚÊ äãÇÒ ÕÈÍ ÑÇ åã äãي ÊæÇäيã ÇÒ ÞÑÂä ÇÓÊÝÇÏå ˜äيã.

ãÇ ÈÇÑåÇ å㠐ÝÊيã ÔãÇ ي˜ ÌÇ Èå ãÇ ÈæييÏ ˜å ÂÞÇ ÏÑ ÝáÇä ÌÇ ÝÊäÏ ˜å äãÇÒ ÕÈÍ æÇÌÈ ÇÓÊ! ÕáÇÉ ÕÈÍ æÇÌÈ ÇÓÊ! Çä ÇáÕáÇÉ ÇáÝÌÑ ˜Çä æÇÌÈÇ! ÍÇáÇ ˜Çä ãÔÛæáÇ æ ÛيÑå Âä ÑÇ ˜ÇÑ äÏÇÑيã. يÇ ÇÕáÇ äãÇÒ ÕÈÍ Ïæ јÚÊ ÇÓÊ! ˜ÌÇ åÓÊ äãÇÒ ÕÈÍ ÍãÏ æ ÓæÑå ÏÇÑÏ¿ јæÚ æ ÓÌÏå ÏÇÑÏ ÊÔåÏ æ ÓáÇã ÏÇÑÏ¿

ÈÈيä ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã! ãÇ ÈåÊÑيä ÑÇå Çيä ÇÓÊ ÚÒيÒ Ïá ãä å ÔيÚå å Óäي ãÇ ÈيÇييã ÞÑÂä ÑÇ ÈÇ ÓäÊ ÑÇÓÊيä äÈي ã˜Ñã ÏÑ ãيÇä ãÑÏã ãäÊÔÑ ˜äيã æ Âäå ˜å يÛãÈÑ ÝÑãæÏ ÑÇ ÈÇ ÞÑÂä ÚÌيä ˜äيã. Çيä ÏيÑ æÇÖÍ ÇÓÊ.

Çäي ÊÑ˜Ê Ýي˜ã ÇáËÞáيä

ãä Ïæ يÒ ÑÇäÈåÇ ãيÇä ÔãÇ ãي ÐÇÑã æ ãي Ñæã

Çä ÊãÓ˜Êã ÈåãÇ áä ÊÖáæÇ

ÇÑ Èå Çيä Ïæ ÊãÓ˜ ˜ÑÏيÏ ãÑÇå äãي ÔæيÏ.

ÇáãÓÊÏј Úáي ÇáÕÍيÍيä Íǘã äيÔÇÈæÑي¡ Ì1¡ Õ 172¡ ˜ÊÇÈ ÇáÚáã¡ ÈÇÈ ÍÏيË ÚÈÏÇááå Èä äãيÑ¡ Í 319

˜ÊÇÈ æ Çåá ÈيÊ æ ÚÊÑÊ ãÇÏÇãي ˜å ÂÞÇي ÏÇãäي ÚÒيÒ! ÏÇãäي åÇي ÚÒيÒ ãÇ! ÞÑÂä ÑÇ ÈيÑيã Çåá ÈيÊ ÑÇ ÑåÇ ˜äيã¡ ãÑÇåيã! Çåá ÈيÊ ÑÇ ÈيÑيã ÞÑÂä ÑÇ ÑåÇ ˜äيã ÈÇÒ ãÑÇåيã!

ÈåÊÑيä ÑÇå äÌÇÊ Çيä Èå Þæá ÔãÇ Ïæ ãيáيÇÑÏ ãÓáãÇä! Çيä åÓÊ ˜å Èå Çيä ÓÎä äÈي ã˜Ñã ÏÞÊ ˜äيã ÈÈيäيã ÏÓÊæÑÇÊ ÞÑÂä ÈÑÇي äÌÇÊ ÈÔÑ يÓÊ¿ ÏÓÊæÑÇÊ Çåá ÈيÊ يÓÊ¿ ÍÊي ÔãÇ ÈيÑيÏ ˜ÊÇÈ Çááå æ ÓäÊي ãÇ ãي æييã ÂÞÇ Çåá ÈيÊ åã ÛيÑ ÇÒ ÓäÊ يÛãÈÑ يÒ ÏيÑي ÑÇ ÈيÇä äãي ˜ääÏ æä ÇãÇã ÕÇÏÞ ÝÑãæÏ ˜å åÑ ÑæÇيÊي ˜å ÇÒ ãä ãي ÔäæيÏ ÇÒ ÏÑã ¡ ÏÑã ÇÒ ÏÑÔ Çæ ÇÒ ÌÏÔ ÇÒ Úáي ÇÒ يÛãÈÑ ãÇ äÞá ãي ˜äيã:

«ÍóÏöíËöí ÍóÏöíËõ‏ ÃóÈöí‏ æó ÍóÏöíËõ‏ ÃóÈöí‏ ÍóÏöíËõ ÌóÏøöí æó ÍóÏöíËõ ÌóÏøöí ÍóÏöíËõ ÇáúÍõÓóíúäö æó ÍóÏöíËõ ÇáúÍõÓóíúäö ÍóÏöíËõ ÇáúÍóÓóäö æó ÍóÏöíËõ ÇáúÍóÓóäö ÍóÏöíËõ ÃóãöíÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó æó ÍóÏöíËõ ÃóãöíÑö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÍóÏöíËõ ÑóÓõæáö Çááøóåö æó ÍóÏöíËõ ÑóÓõæáö Çááøóåö Þóæúáõ Çááøóåö ÚóÒøó æó Ìóáøó.»

ÍÏيË ãä¡ ÍÏيË ÏÑã ÇÓÊ. æ ÍÏيË ÏÑã¡ ÍÏيË ÌÏã ÇÓÊ. æ ÍÏيË ÌÏã ÍÏيË ÇãÇã ÍÓيä ÇÓÊ. æ ÍÏيË ÇãÇã ÍÓيä¡ ÍÏيË ÇãÇã ÍÓä ÇÓÊ. æ ÍÏيË ÇãÇã ÍÓä¡ ÍÏيË ÇãيÑÇáãÄãäيä ÇÓÊ æ ÍÏيË ÇãيÑÇáãÄãäيä¡ ÍÏيË ÑÓæá Çááå ÇÓÊ. æ ÍÏيË ÑÓæá Çááå¡ ˜áÇã ÎÏÇæäÏ ÈáäÏãÑÊÈå ÇÓÊ.                                                                                               ßÇÝí¡ Ì‏1 Õ53

ÊãÇã ÑæÇيÇÊي ˜å ÇÆãå ÏÇÑäÏ Èå يÛãÈÑ ÈÑ ãي ÑÏÏ. ÓäÏÔ ÑÇ Ð˜Ñ È˜ääÏ يÇ ÓäÏÔ ÑÇ Ð˜Ñ ä˜ääÏ. ãËá Çيä˜å ÇáÇä ÝÑÖ ÈäÏå ãي Âيã ÇيäÌÇ ãي æيã Âي ãÑÏã ãä ÊãÇã ãØÇáÈي ˜å ãي æيã Çيä ãØÇáÈ ÑÇ ãËáÇ ÏÑ äåÌ ÇáÈáÇÛå ÏيÏã  ÎæÈ ÍÇáÇ ÈÚÏ ÔÑæÚ ãي ˜äã ãØÇáÈ ÑÇ ÈيÇä ˜ÑÏä Ïå ÊÇ ÑæÇيÊ ãي ÂæÑã áÇÒã äيÓÊ ˜å ÏÑ Ïå ÊÇ ÑæÇيÊ åã Ȑæيã ÂÞÇ äåÌ ÇáÈáÇÛå Çيä ÑÇ ÝÊå æä ÇæáÔ ÝÊã ÂÞÇ ÊãÇã ÇيäåÇ ÇÒ äåÌ ÇáÈáÇÛå ÇÓÊ. Çيä ÏيÑ äÔÇä ãي ÏåÏ ÊãÇã ÍÑÝåÇي ãä ي˜ ãÕÏÑ ÈيÔÊÑ äÏÇÑÏ.

ãÌÑي:

ÈÓيÇÑ ÎæÈ! Îيáي ãÊÔ˜Ñã ÂÞÇي ÏÇãäي ÚÒيÒ ÇÒ ÔãÇ åã ӁÇӐÐÇÑ åÓÊã ÇäÔÇÁ Çááå ˜å ÇÓÎ ÓæÇáÊÇä ÑÇ ÏÑيÇÝÊ ˜ÑÏå ÈÇÔيÏ ÈÇ ÔãÇ ÎÏÇÍÇÝÙي ãي ˜äيã.

ÇãÇ ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ ÈÇÒ åã ÇÒ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ ãÇ åÓÊäÏ. ÂÞÇ äÕيÑ ÇÍãÏ¡ ÇيÔÇä åã ÇÒ ÝÇÑÓ åÓÊäÏ. ÍÇáÇ ÈÈيäيã ˜å ˜ÌÇي ÇÓÊÇä ÝÇÑÓ åÓÊäÏ. ÂÞÇي äÕيÑ ÇÍãÏ ÓáÇã Èå ÔãÇ.

ÂÞÇي «äÕيÑ ÇÍãÏ» ÇÒ ÇÓÊÇä «ÝÇÑÓ» (Çåá ÓäÊ):

ÓáÇã Úáي˜ã. ي˜ ÓæÇáي ÏÇÔÊã ÇÒ ÂيÊ Çááå ÞÒæيäي Çæá ÓáÇã ÚÑÖ ãي ˜äيã ÎÏãÊÊÇä.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã!

ãÌÑي:

ÈÝÑãÇييÏ ÏÑ ÎÏãÊيã

ÈيääÏå:

ÂيÊ Çááå ÞÒæيäي ÝÊäÏ ÑæÇيÇÊ ãÇ åãå ÇÒ ÇÆãå åÓÊ ÏÑÓÊ ÇÓÊ¿

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Èáå

ÈيääÏå:

ÎæÈ ÇÑ ÇيäØæÑي ÇÓÊ Ó ÑÇ ي˜ ˜ÊÇÈ ÕÍيÍ  äÏÇÑيÏ ˜å ÍÏÇÞá ãÑÏã ÈÏÇääÏ Çيä ÑæÇيÊ ÖÚيÝ ÇÓÊ يÇ ÕÍيÍ ÇÓÊ¿

˜ÊÇÈ ÍÏيËي ÏÑ ÔيÚå¡ ˜å ÑæÇيÇÊ ÕÍيÍ æ ÖÚيÝÔ ãÔÎÕ ÔÏå ÇÓÊ!

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÔãÇ ˜ÊÇÈ «ãÑÃÉ ÇáÚÞæá» ÑÇ ÏيÏيÏ¿

ÈيääÏå:

ÔãÇ ي˜ ˜ÊÇÈ ÏÑÓÊ ÏÇÑيÏ ˜å ÑæÇيÊÔ ÕÏ ÏÑ ÕÏ ÏÑÓÊ ÈÇÔÏ¿

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Èáå ÚÒيÒã! ãÇ äÏ ÊÇ ˜ÊÇÈ ÏÇÑيã ˜å ÊãÇã ÑæÇيÊ ÕÍيÍ æ ÖÚيÝ ÑÇ ÇÒ åã ÌÏÇ ˜ÑÏäÏ. «ãÑÃÉ ÇáÚÞæá» ÚáÇãå ãÌáÓي¡ åÔÊ ˜ÊÇÈ ˜ÇÝي ÑÇ ÑæÇيÇÊ ÖÚيÝÔ ÑÇ ÇÒ ÕÍيÍÔ ÌÏÇ ˜ÑÏå. ÏÑ ÈÒѐæÇÑÔÇä ÂãÏå «ãä áÇ يÍÖÑ» æ «ÊåÐيÈ ÔيÎ ØæÓي» ÑæÇيÇÊ ÕÍيÍ æ ÖÚيÝÔ ÑÇ ÌÏÇ ˜ÑÏå ÇÓÊ.

ÈيääÏå:

æÇááå ãä ˜å äÏيÏã  Çيä ˜ÊÇÈ ÑÇ

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

äÏيÏä ÔãÇ ˜å ÔÑØ äيÓÊ ÚÒيÒ Ïá ãä! ÈÈيä ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã ÍÇáÇ ãä ãي ÎæÇåã Èå ÔãÇ äÔÇä ÈÏåã. ÈÈيäيÏ ÈÈيä ÚÒيÒ Ïá ãä! Çيä äÑã ÇÝÒÇÑ ã˜ÊÈå Çåá ÈيÊ ÇÓÊ. ÇáÇä ãä ÇيäÌÇ ãي Òäã ãÑÂÉ ÇáÚÞæá ÈÈيä ÚÒيÒ Ïá ãä «ãÑÂÉ ÇáÚÞæá ÚáÇãå ãÌáÓي» äÏ ÌáÏ ÇÓÊ 26 ÌáÏ ÇÓÊ.

ÇيÔÇä ÏÑ ÇيäÌÇ ÇáÇä ãËáÇ ãä åãÇä ÇÊÝÇÞي ÌáÏ 5 Ñ Ç ãي ÂæÑã ÇيÔÇä ãي ÂيÏ ÏÇäå ÏÇäå ÊãÇã ÑæÇيÊ åÇ ÑÇ ãËáÇ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍيã ÈÇÈ Ýيå ÝáÇä! ÇيÔÇä ãي ÂيÏ ÇيäÌÇ ÏÇäå ÏÇäå ãØÑÍ ãي ˜äÏ ãي æيÏ ÇáÍÏيË ÇáÇæá ãÑÓá ãي ÈيäيÏ يÇ äå ÚÒيÒ Ïá ãä¿

ÈÚÏ ãي ÂيÏ ÊæÖيÍ ãي ÏåÏ ãي ÂيÏ ãي ÑÓÏ Èå ÍÏيË ÈÚÏي åãيä ØæÑ ÊæÖيÍ ãي ÏåÏ ãي ÂيÏ ÇáÇä ãä ÈيÇيã ÊÇ ÍÏيË ÈÚÏي. ÈÈيäيÏ ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã åãيä ØæÑي ãي ÂيÏ Ìáæ Çيä ãØÇáÈ åãå ãÑÈæØ Èå ÍÏيË Çæá åÓÊ. ãä ÍÇáÇ Çيä ÑÇ ي˜ ãÞÏÇÑي ÈÒÑÔ È˜äã ˜å ÈيääÏå Çä ÚÒيÒ ãÇ åã ÈÈيääÏ. åãيä ØæÑ ÍÏيË åÇÑã ÍÓä ãáÇÍÙå ãي ˜äيÏ يÇ äå¿ ÇáÍÏيË ÑÇÈÚ ÍÓä ÑæÇيÊ åÇÑã ãËáÇ ÍÓä ÇÓÊ ÈÚÏ ãي ÂيÏ ÍÏيË äÌã ãÌåæá ÏيÏ ÍÇáÇ يÇ äÏيÏيÏ!

ÈيääÏå:

Èáå Èáå

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÎÏÇ ÇãæÇÊ ÔãÇ ÑÇ ÈيÇãÑÒÏ!

ãÌÑي:

ÎÈ Íá ÔÏ ÂÞÇي äÕيÑ ÇÍãÏ ¿

ÈيääÏå:

Èáå Íá ÔÏ!

ãÌÑي:

Èå ÇãيÏ ÎÏÇ ÇáÊãÇÓ ÏÚÇ ÎÏÇ äåÏÇÑ ÔãÇ ÈÇÔÏ.

ÇãÇ ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ ÌäÇÈ ÂÞÇي ÇãيÑيÇä åÓÊäÏ ÇÒ ÇÕÝåÇä ÇÒ ÔيÚيÇä ãæáÇ ÇãيÑ Çáãæãäيä ÂÞÇي ÇãيÑيÇä ÓáÇã!

ÂÞÇي «ÇãيÑيÇä» ÇÒ «ÇÕÝåÇä» (ÔيÚå):

ÈÇ ÚÑÖ ÓáÇã ÎÏãÊ ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي æ ÇÓÊÇÏ ÞÒæيäي

ãÌÑي:

ÓáÇãÊ ÈÇÔيÏ ÏÑ ÎÏãÊÊÇä åÓÊيã ÂÞÇي ÇãيÑيÇä

ÈيääÏå:

ÌäÇÈ ÂÞÇي ÞÒæيäي!

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÌÇä Ïáã!

ÓÄÇáي ÈÓيÇÑ ÓÎÊ¡ ÇÒ ÈÑÇÏÑÇä Çåá ÓäÊ!!

ÈيääÏå:

ÞÈá ÇÒ Çيä˜å ÔȘå æáÇيÊ ÑÇ ÈÈيäيã ÇÑ ي˜ Çåá ÓäÊ ÇÒ ãÇ ãي ÑÓيÏ Ïáيá ÔãÇ ÈÑÇي æáÇيÊ ÍÖÑÊ Úáي يÓÊ ãي ÝÊيã Ý˜Ñ ˜äيã ÏÑ ÛÏيÑ ÍÖÑÊ Úáي Èå ÇãÇãÊ ãäÕæÈ ÔÏå Âä å㠍æä ˜å ÏÑ ÊÞæيã ÊÚØيá ÈæÏ ãي ÏÇäÓÊيã! æáي ÇáÇä ÈÇ æÌæÏ ÔȘå æáÇيÊ ãي Èيäيã ˜å ÛÏيÑ ÞØÚå Çي ÇÒ ÏÑيÇي ÏáÇيá ÇãÇãÊ ÍÖÑÊ Úáي ÇÓÊ Çيä ي˜ ãæÖæÚ.

ãæÖæÚ ÈÚÏي Çيä ˜å ãä ãي ÎæÇåã ي˜ ÓæÇáي ÇÒ ÔãÇ ÈÑÓã ÕÍيÍ ÈÎÇÑي ÏÑ åãÇä Çæá ÕÍيÍ ÈÎÇÑي ÂãÏå ˜å ÇÑ ي˜ ãÓáãÇä ÈÇ ي˜ ãÓáãÇä Óå ÑæÒ ÞåÑ ÈÇÔÏ Ìåäãي ãي ÔæÏ ÇÒ Âä ØÑÝ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÇ ÌäÇÈ ÎáيÝå Çæá ÞåÑ ˜ÑÏäÏ äå ي˜ ãÇå äå ÏæãÇå äå¡ ÍÏÇÞá äÌ ÔÔ ãÇå ي˜ ÓÇá æ Ïæ ÓÇá ÊÇ ÂÎÑ ÚãÑÔÇä.

ÍÇáÇ ãي ÎæÇÓÊã ÈÈيäã ÇÒ äÙÑ Çåá ÓäÊ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ˜å ÈÇ ÎáيÝå ÞåÑ ˜ÑÏå ÂيÇ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ Ìåäãي ÔÏå يÇ äå¿ ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÌäÇÈ ÎáيÝå ÑÇ ÈÑÇÏÑ Ïيäي ÎæÏÔ äãي ÏÇäÏ Çيä ÓæÇá ÑÇ ãي ÎæÇÓÊã ÇÒ ÔãÇ ÈÑÓã

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Çيä ÑÇ ÈÇيÏ ÇÒ Âä ÔȘå åÇ ÈÑÓيÏ ãÇ ÌæÇÈ äãي Ïåيã ãÇ ÏÑÓ Çيä ÑÇ äÎæÇäÏيã. ÓæÇÏãÇä Èå Âä ÇäÏÇÒå äيÓÊ!

ãÇ ÝÞØ åãيä ÇäÏÇÒå ãي ÏÇäيã ˜å ÏÑ ÕÍيÍ ÈÎÇÑي æ ãÓáã æ ÏÑ ÓÇيÑ ˜ÊÇÈåÇ¡ ÈÇ ÊæÇÊÑ äÞá ÔÏå ÝÇØãå Çåá ÈåÔÊ ÇÓÊ. ˜å åي¡ ÝÇØãå ÓيÏÉ ÇáäÓÇÁ Çåá ÇáÌäÉ ÓيÏå æ ÈÇäæي æ ÓÑæÑ ÊãÇã ÒäÇä ÈåÔÊيÇä åÓÊ. ãÇ Çيä ÑÇ ÈáÏ åÓÊيã Çيä ÑÇ ÏÑÓÔ ÑÇ ÎæÇäÏيã  ÇãÇ Âä˜å ÍÖÑÊ ÚÇáي ÝÑãæÏيÏ Âä ÑÇ ÏيÑ  ÈÇيÏ ÂÞÇيÇä ÌæÇÈ ÈÏåäÏ!

ãÌÑي:

ÏيÑ ÍÇáÇ åÑ ˜Óي ˜å ãي ÎæÇåÏ ãي ÊæÇäÏ Çيä Ïæ ÊÇ ÑæÇيÊ ÑÇ ˜äÇÑ åã ȐÐÇÑÏ ÎæÏÔ ÊÕãيã ȐيÑÏ æ äÙÑ ÈÏåÏ

ÂÞÇي ÇãيÑيÇä ããäæäيã ÇÒ ÔãÇ ÇÒ ÇÕÝåÇä

ÂÞÇي ãÍãÏ Úáي ÇÒ ÊåÑÇä ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ åÓÊäÏ ÂÞÇ ÓáÇã Èå ÔãÇ ÂÞÇ ãÍãÏ Úáي ÇÒ ÊåÑÇä ÓáÇã!

ÂÞÇ «ãÍãÏ Úáي» ÇÒ «ÊåÑÇä» (ÔيÚå):

ÓáÇã Úáي˜ã

ãÌÑي:

ÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå

ÈيääÏå:

ÎÓÊå äÈÇÔيÏ ÍÇá ÔãÇ ÎæÈ ÇÓÊ ÇäÔÇÁ Çááå

ãÌÑي:

Îيáي ãÊÔ˜Ñã ÏÑ ÎÏãÊيã ÂÞÇ

ÈيääÏå:

ÒäÏå ÈÇÔيÏ ããäæä. ãä ÓæÇá ãي ÎæÇÓÊã ÇÒ ÎÏãÊ ÍÇÌ ÂÞÇ ÈÑÓã ÏÑÈÇÑå Çيä ˜å Óäي åÇ ÇÏÚÇ ãي ˜ääÏ ÇÈæÈ˜Ñ æ ÚãÑ Çåá ÈåÔÊ åÓÊäÏ ÈÑ ãÈäÇي ˜ÊÇÈåÇي ÎæÏÔÇä ÕÍيÍ ãÓáã  æ ÕÍيÍ ÈÎÇÑي ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÊÇ æÞÊ ÇÒ ÏäيÇ ÑÝÊä ÈÇ ÇيäåÇ ÞåÑ ÈæÏäÏ ÂيÇ ÇيäåÇ Çåá ÈåÔÊ åÓÊäÏ يÇ Çåá Ìåäã¿

ÈÚÏ ي˜ ÓæÇá ÏيÑ ÎÏãÊÔÇä ÏÇÔÊã ˜å ÏÑ ÑÇÈØå ي˜ ÓÑي ãÏÇÍåÇ ãي æيäÏ ãËáÇ åÑ å Óäي åÓÊäÏ ÍÑÇã ÒÇÏå åÓÊäÏ. ãÇ ÈÇ ÍÑÇã ÒÇÏå åÇ ÓÑ ÈÑÇÏÑي äÏÇÑيã. ÇÒ äÙÑ ÔãÇ Çيä å ÌÇيÇåي ÏÇÑÏ ÌæÇÈÔÇä ÑÇ Èå ãä ÈÏåã ããäæä ãي Ôæã.

ãÌÑي:

ÈÓيÇÑ ÎæÈ ÈÇ ÔãÇ ÎÏÇÍÇÝÙي ãي ˜äيã ÎÏÇ äåÏÇÑÊÇä ÈÇÔÏ ÇäÔÇÁ Çááå ÇáÈÊå Çيä Êæåيä  æ ÌÓÇÑÊ ÇÒ åÑ ˜Óي ÕÇÏÑ ÈÔæÏ ÞØÚÇ ÞÇÈá ÞÈæá äيÓÊ

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Èáå Çيä˜å ÈيÇيäÏ ÈæيäÏ äãي ÏÇäã Çåá ÓäÊ ÍÑÇã ÒÇÏå åÓÊäÏ¡ Çيä ÂÞÇ يÇ ÌÇåá ÇÓÊ يÇ ãÛÑÖ æ ãÚÇäÏ ÇÓÊ. ÇÑ ÌÇåá åÓÊ ÈÇيÏ ÑæÔäÔ ˜ÑÏ ˜å ãÇ ãÚÊÞÏيã Çåá ÓäÊ ˜å åي¡ يåæÏي åÇ ˜å ÈÇ åã ÇÒÏæÇÌ ãي ˜ääÏ¡ ãÌæÓي åÇ ˜å ÇÒÏæÇÌ ãي ˜ääÏ¡ Çيä Òä ÈÑÇي Çيä ÔæåÑ ÇÓÊ.

ÇÑ ي˜ ãÌæÓي ي˜ يåæÏي ي˜ ãÓيÍي ÒäÔ ÑÇ ØáÇÞ ÈÏåÏ ÈáÇÝÇÕáå ي˜ ãÓáãÇä äãي ÊæÇäÏ ÈÇ Çæ ÇÒÏæÇÌ ˜äÏ ÈÇيÏ ÚÏå äå ÏÇÑÏ ÈÚÏ ÇÒÏæÇÌ ˜äÏ ãä äãي ÏÇäã Çيä ÂÞÇيÇä ÇÕáÇ Èå Þæáي ãي ÝåãäÏ يÇ äóæóÝåãäÏ Çيä ÇÒ Çيä ÌåÊÔ ˜å Çيä ÊÚÇÈيÑي ˜å ÇيäåÇ ÏÇÑäÏ Èå ˜ÇÑ ãي ÈÑäÏ.

Èáå äÓÈÊ Èå äæÇÕÈ ãÇ ÑæÇيÊ ÏÇÑيã äæÇÕÈ ˜ÓÇäي åÓÊäÏ ˜å Èå ÇÆãå ÝÍÔ ãي ÏåäÏ äÇÓÒÇ ãي æيäÏ ãä ãÇä äãي ˜äã ÏÑ ˜Ñå Òãيä ÏÑ ÊÇÑيÎ Çåá ÓäÊي ˜å يÏÇ ˜äيã Èå ÇÆãå äÇÓÒÇ ÈæيäÏ. Èå Çåá ÈيÊ ÝÍÔ ÈÏåäÏ. Âä ˜Óي ˜å Èå Çåá ÈيÊ ÝÍÔ ÈÏåÏ äå ÊäåÇ Çåá ÓäÊ äيÓÊ ãÓáãÇä åã äيÓÊ!

ÍÇáÇ ÇÑ ÌÇåáäÏ Çيä ÂÞÇيÇä ÈÇيÏ ي˜ ãÞÏÇÑي ÈيÏÇÑÔÇä ˜ÑÏ ÈÚÖي åÇ ÈÍË äãي ÏÇä㠍يÒ ÑÇ ãØÑÍ ãي ˜ääÏ ي˜ ÍÑÝ Èå Çäå Èá˜å ÇÍãÞÇäå ÂÞÇ Çåá ÓäÊ ØæÇÝ äÓÇÁ äÏÇÑäÏ åÑ ˜Ó ØæÇÝ äÓÇÁ äÏÇÔÊå ÈÇÔÏ ÈÇ ÒäÔ...

ÎÈ ÈÇÈÇ ÌÇä ÔãÇ ÈÑæ ÏÑ ˜ÊÇÈåÇي ÝÞåي Çåá ÓäÊ äÇå ˜ä ÇيäåÇ åãÇä ØæÇÝ äÓÇÁ ÇÓãÔ ÑÇ ÚæÖ ˜ÑÏäÏ ÝÊäÏ ØæÇÝ æÏÇÚ! ÊãÇã ÝÞåÇي ãÇ ÝÊæÇ ÏÇÏäÏ ÈÑ Çيä˜å åãÇä ØæÇÝ æÏÇÚ ÇÓãÔ ÚæÖ ÔÏå. æáي åãÇä ˜å ãÇ ãي æييã ØæÇÝ äÓÇÁ ÂÎÑ ÇäÌÇã ãي Ïåيã ÇيäåÇ ØæÇÝ æÏÇÚ ÏÇÑäÏ. ÌÇي Âä ÑÇ ãي يÑÏ Çيä åã Ïáيá ÈÑÇيä ÇÓÊ ˜å Çيä ÂÞÇ ي˜ ãÞÏÇÑي ˜ÊÇÈåÇي ÍÏÇÞá ÝÞåÇي ãÇ ÑÇ äãي ÎæÇääÏ. ÍÇáÇ ÇÑ ãÚÇäÏ ÇÓÊ ÎæÈ ÈÇ ãÚÇäÏيä ãÇ ÏيÑ ˜ÇÑي äÏÇÑيã ãÚÇäÏ ÍÑÝ ÎÏÇ æ يÛãÈÑ ÑÇ æÔ äãي ÏåيÏ ÍÇáÇ ÈيÇيÏ ÍÑÝ ãÇ ÑÇ æÔ ÈÏåÏ.

ãÌÑي:

äå! ÇáÈÊå ÍÇáÇ ي˜ ãÞÏÇÑ ÇيÔÇä ÝÊäÏ ãÏÇÍ åÇ Îيáي ÓÊÑÏå ˜ÑÏäÏ. ÇÕáÇ ÇيäØæÑي äيÓÊ ÍÇáÇ ãã˜ä ÇÓÊ ي˜ ãÏÇÍي ي˜ ÌÇيي ي˜ يÒي ÑÇ ÝÊå ÈÇÔÏ

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

äå¡ ãÇ ˜áي ÝÊيã åÑ ˜Ó ãÏÇÍ ÈÇÔÏ ¡ ÂÎæäÏ ÈÇÔÏ ¡ ˜ÇÓÈ ÈÇÔÏ ¡ ÊÇÌÑ ÈÇÔÏ åÑ ˜Ó ÈÇÔÏ ãÇ Çيä ÞÇÚÏå ˜áي ãÇ ÝÊيã ÝÊÇæÇي ÝÞåÇي ãÇ ÈÒѐÇä ãÇ Çيä ÇÓÊ Çيä ÍÑÝ ÈäÏå åã äيÓÊ ÔãÇ ÈÑæيÏ ÇÒ åÑ ãÑÌÚي ÏÝÊÑÔ ÇÓÊÝÊÇÁ ˜äيÏ åãيä ÌæÇÈ ÑÇ Èå ÔãÇ ãي ÏåÏ.

ãÌÑي:

ÏÑÓÊ ÇÓÊ ÈÓيÇÑ ÎæÈ. Îيáي ãÊÔ˜Ñيã ÇÒ ÔãÇ ÂÞÇي ãÍãÏ Úáي ÈÇ ÔãÇ ÎÏÇÍÇÝÙي ãي ˜äيã. ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ ÌäÇÈ ÂÞÇي ãÍãÏي ÇÒ ˜ÑÌ ÂÞÇي ãÍãÏي ÓáÇã Èå ÔãÇ.

ÂÞÇي «ãÍãÏي» ÇÒ «˜ÑÌ» (ÔيÚå):

ÓáÇã ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي ÎÓÊå äÈÇÔيÏ. ÍÇá ÔãÇ ÎæÈ ÇÓÊ ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي¿

ãÌÑي:

Îيáي ãÊÔ˜Ñã

ÈيääÏå:

ÓáÇã ÚÑÖ ãي ˜äã ÎÏãÊ ÓيÏ ÈÒѐæÇÑ ÂÞÇي ÞÒæيäي! ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي ãä ي˜ áÇيå ÏÇÔÊã ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇي ÞÒæيäي åã ي˜ áÇيå ÈÒѐ ÏÇÔÊã!

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÈÇÔÏ ÚÒيÒã ÏÓÊ ÔãÇ ÏÑÏ ä˜äÏ!

ÈيääÏå:

ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي! ãä ãي æيã ÔãÇ ˜å ÏÑ Çيä ÔȘå åÇي æåÇÈي ÏيÏيÏ ˜å ÏÇÚÔ Èå ÚÑÇÞ Íãáå ˜ÑÏ ÇيäåÇ ÝÊäÏ ÇäÞáÇÈي åÓÊäÏ ÏÑÓÊ ÇÓÊ¿ ÝÊäÏ ÇäÞáÇÈيæä ÚÑÇÞي ÏÑÓÊ ÇÓÊ ¿

ÈÚÏ ÇáÇä ÎæÏÔÇä ÏÇÑäÏ Ê˜ÐيÈ  ãي ˜ääÏ ãä ÎæÏã Òä ÒÏã Èå ÔȘå æåÇÈي ÝÊã ÔãÇ Èå åãيä åÇÑ ÊÇ ÔȘå æåÇÈي Èå åãå ÂäåÇ Òä ÒÏã¡ ÝÊã ÔãÇ ÝÊيÏ ÇäÞáÇÈي ˜áيåÇيÔÇä ÑÇ ÏÇÑã ãي æيäÏ ãÇ ÇÕáÇ åãäيä يÒي äÝÊيã ÇáÇä ÏÇÑäÏ ãي ÒääÏ ÒيÑÔ. ãä ãي æيã ÏÇÚÔ æåÇÈي Çيä åãå ÌäÇيÊ ˜å ãي ˜äÏ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ Âä ÈÑäÇãå ˜ã ãي ÐÇÑيÏ¿

ÊÇÒå ÇÔ åã Çيä åÇÑ ÊÇ ÔȘå æåÇÈي åÒيäå ÇÔ ÑÇ ÇÒ ˜ÌÇ ãي ÂæÑÏ ÑÇ ÈÑÇي ÇيäåÇ ÈÑäÇãå äãي ÓÇÒيÏ.

ÇÑ ÎÏÇي äÇÎæÇÓÊå ÔيÚå åÇ  100/1 ÌäÇيÊ ÏÇÚÔ ÑÇ ÇäÌÇã ãي ÏÇÏäÏ ÔãÇ Ý˜Ñ ˜äيÏ ÇيäåÇ ˜ÇÑ ãي ˜ÑÏäÏ¿ å ÈÑäÇãå åÇيي ÏÑÓÊ ãي ˜ÑÏäÏ¿ æáي ÇáÇä Çيä ÏÇÚÔ åÇ ˜å ÏÇÑäÏ Çيä åãå æÍÔي Ñي ãي ˜ääÏ ÏÑ Ê˜ÑيÊ ˜å ÏÇÚÔي åÇ ÏÇÔÊäÏ Ô˜ÓÊ ãي ÎæÑÏäÏ ÇيäåÇ ÝÊäÏ ÇيÑÇä ÏÇÑÏ ÝÑÞå ÑÇيي ãي ˜ääÏ ÔيÚå åÇ ÏÇÑäÏ ÝÑÞå ÑÇيي ãي ˜ääÏ!

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÈÈيäيÏ ÂÞÇي ãÍãÏي ÌÇä ÇæáÇ Îيي ÇÒ ÚÒيÒÇä Çåá ÓäÊ Òä ÒÏäÏ Èå ãÇ¡ ÏÑ åãيä ÌÇ å㠁ÎÔ ÔÏ ˜å ÇÑ Çيä Çå ÓÇÒي ÔãÇ äÈæÏ ÇØáÇÚÇÊ ÔãÇ ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÏÇÚÔ æ Çيä ÊÑæÑيÓÊ åÇ äÏÇÏå ÈæÏيÏ¡ ãÇ åã ÇáÇä ÏÑ ÓæÑيå æ ÚÑÇÞ ÏÑ ˜äÇÑ Çيä ÊÑæÑيÓÊ åÇ ãي ÌäيÏيã. Ó ãÚáæã ãي ÔæÏ ÈÑäÇãå ÏÇÔÊيã æ ÈÑäÇãå åÇ ÊÇËيÑ å㠐ÐÇÔÊå.

ÈÑÇÏÑ ÈÓيÇÑ ÚÒيÒã ÍÖÑÊ ÍÇÌ ÂÞÇي ÔåÑÓÊÇäي ÏÇãÇÏ ãÚÒÒ ÍÖÑÊ ÂيÊ Çááå ÇáÚÙãي ÓيÓÊÇäي ÑÝÊå ÈæÏäÏ ÈÑÇي Úãá Èå áäÏä¡ æÞÊي ˜å ÈѐÔÊäÏ ãä ÑÝÊå ÈæÏã Èå ÚيÇÏÊÔÇä äÌÇå ¡ ÔÕÊ äÝÑ åã äÔÓÊå ÈæÏ ÇيÔÇä åãÇä ÌÇ Ìáæ åãå ÝÊ ãä áäÏä ˜å ÈæÏã åÑ ˜Ó ÂãÏ يÔ ãä ÇÒ ÔȘå æáÇيÊ ÊÔ˜Ñ ãي ˜ÑÏ æ ãي ÝÊ Çيä ÇØáÇÚ ÑÓÇäي ˜å ÔȘå æáÇيÊ äÓÈÊ Èå ÏÇÚÔ ÏÇÔÊ Èي äÙيÑ ÈæÏå! Çيä åã ÇäÚ˜ÇÓ ÎÇÑÌي ÇÔ ÂÞÇي ãÍãÏي ÚÒيÒ Ó áÇيå ÔãÇ æÇÑÏ äيÓÊ.

ÈيääÏå:

ÂÞÇي ÞÒæيäي ãä ãي æيã ÇيäåÇ Çيä åãå ÌäÇيÊي ãي ˜ääÏ ÇáÇä ãËáÇ ÏÑæÛي ãي æيäÏ ÔيÚå åÇ ي˜ ÌÇيي ˜å ãي ÑæäÏ ÈÇ ÏÇÚÔ Ìä È˜äÏ ÇيäåÇ ÏÑæÛي äÔÇä ãي ÏåäÏ ÏÑ ÓæÑيå äãي ÏÇäã ÓÑ ÈÑيÏäÏ ÔيÚå åÇ ÝáÇä ˜ÑÏäÏ Èå ÏÑæÛ æáي ÇيäåÇ ˜å Çيä åãå ÏÇÑäÏ ÌäÇيÊ ãي ˜ääÏ æÇÞÚÇ ÓÑ ãي ÈÑäÏ. ãä ãي æيã ˜å ÔãÇ ÈÇيÏ Îيáي ÈيÔÊÑ äÔÇä ÈÏåيÏ ÇيäåÇ ÑÇ åãå ÈÔäÇÓäÏ åãå Çيä æåÇÈي åÇ ÑÇ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

åãå ÑÇ åã ˜å äãي ÊæÇäيã äÔÇä ÈÏåيã. ÈÈيä ÂÞÇي ãÍãÏي ÌÇä ÔȘå æáÇيÊ ãËá ÏÇäԐÇå ãي ãÇäÏ ãÇ ÈÈيäيÏ ÈÑäÇãå ÞÑÂäي ÈÇيÏ ÏÇÔÊå ÈÇÔيã. ÈÑäÇãå ÇÏÚيå ÕÍيÝå ÓÌÇÏيå ÏÇÑيã. ÇÎáÇÞ ÏÇÑيã. ÈÍË ÎÇäæÇÏå ÏÇÑيã.

æ ÏÑ ˜äÇÑÔ ÈÍË ãÓيÍيÊ ÏÇÑيã ÏÑ ˜äÇÑÔ åã ي˜ ÈÎÔي å㠁ÇÓÎ Èå ÔÈåÇÊ ¡ ÔÈåÇÊ åã ÝÞØ ãäÍÕÑ Èå Çيä äيÓÊ. ÍÇáÇ ãËáÇ Çيä ÈÍË ÌäÇيÇÊ ˜å äÓÈÊ Èå Çيä Ïæ ÌæÇä ÇيÑÇäي ˜ÑÏäÏ ÎÈ ãÇ ÇÑ ÈÎæÇåيã ÏÑ åãيä Òãيäå ÝÊÇæÇي æåÇÈي åÇ Úãá æåÇÈي åÇ ÂäåÇيي ˜å ÑÝÊÇÑ Úãá ÔäيÚ áæÇØ ÈæÏäÏ æ ÑÓæÇ ÔÏäÏ ÏÑ ÑÓÇäå åÇ ÇÑ ÇيäåÇ ÑÇ ÈÎæÇåيã Ȑæييã ÍÏÇÞá ÈÇيÏ ي˜ Ïå ÔÈ ي˜ ÓÇÚÊ æ äيã¡ Ïæ ÓÇÚÊ ÈÑäÇãå ÏÇÔÊå ÈÇÔيã.

يÚäي Ïå ÔÈ ¡ Ïå ÊÇ Ïæ ÓÇÚÊ ãÇ ÈيÇييã ÝÊæÇي æåÇÈيÊ ÏÑ ÌæÇÒ áæÇØ Úãá˜ÑÏ æåÇÈيÊ ÍÇáÇ ÏيÔÈ ي˜ ÈÎÔ ˜æ˜ي ÑÇ ÏæÓÊÇä ãÇ ÂäåÇيي ˜å ÇãËáÇ ÚÑÚæÑ  æ ÚÈÏÇáÑÍãä ÏãÔÞيå æ ÛيÑå ÇيäåÇ ي˜ äãي ÇÒ يã ÈæÏ ÇيäåÇ ÂæÑÏäÏ.

ãÇ ÇÑ ÈÎæÇåيã ÝÞØ ÝيáãåÇيي ˜å ÇيäåÇ ÏÑ Çيä Úãá ÔäيÚ Þæã áæØ ÏÇÔÊäÏ ÇáÈÊå ي˜ي ÇÒ Çيä æåÇÈي åÇ ãي æيÏ ÂÞÇ ãä ÊÈáيÛ ãي ˜äã æ ÑÝÊÇÑ Çيä Úãá åÓÊ㠍˜ÇÑ ˜äã¿ ÏÓÊ ÇÒ ÊÈáيÛ ÈÑÏÇÑã ãي æيÏ äå! ÏÓÊ ÇÒ ÊÈáيÛ ÈÑ äÏÇÑ!! ÎÈ ÈÈيäيÏ æáي ÇيäåÇ Çيä ãÈÇÍË ÑÇ ÂÞÇي ãÍãÏي ÇÑ ÈÎæÇåيã Ñæي åÑ ãæÖæÚي ÊÇ åã ÝيåÇ ÎÇáÏæä ÈÑæيã ÈÇيÏ åãå ÈÑäÇãå åÇيãÇä ÑÇ ÊÚØيá ˜äيã ÝÞØ Èå Çيä ãæÖæÚ ÈÓÈيã!

ãÌÑي:

ÎæÈ ÂÞÇي ãÍãæÏي äŽÇÏ ÇÒ ÏÒÝæá ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ åÓÊäÏ ÎÏãÊ ÔãÇ ÓáÇã ÚÑÖ ãي ˜äã ÔÈÊÇä ÈÎيÑ

ÂÞÇي «ãÍãæÏي äŽÇÏ» ÇÒ «ÏÒÝæá» (ÔيÚå):

ÓáÇã Úáي˜ã ÔÈ ÔãÇ åã Èå ÎيÑ æ ÔÇÏي ÇäÔÇÁ Çááå ÒيÑ ÓÇيå ÍÖÑÊ ãåÏي ÇÑæÇÍäÇ áå ÇáÝÏÇå

ÈÇ ÚÑÖ ÓáÇã æ ÇÑÇÏÊ æ ÊÈÑي˜ ÎÏãÊ ÈÞيÉ Çááå ÇáÚÙã  ÇÑæÇÍäÇå áå ÇáÝÏÇå æ ÍÖÑÊ ÂيÊ Çááå ÌäÇÈ Ï˜ÊÑ ÞÒæيäي æ ãÌÑي ãÍÊÑã æ åãå ÚæÇãá ÔÊ ÏæÑÈيä Ýäي æ ÛيÑå ÔȘå ãÞÏÓå æáÇيÊ æ Èå ÎÕæÕ ãÍÈيä Çåá ÈيÊ ÏÑ ÓÑÇÓÑ ÚÇáã.

يÔäåÇÏي ÏÇÑã Èå ÈÑÇÏÑÇä æ ÎæÇåÑÇäي ˜å ãÍÈ Çåá ÈيÊ åÓÊäÏ:

ÇæáÇ ÎæÇåÔÇ ÓÑÇÛ ÔȘå åÇي æåÇÈيÊ äÑæäÏ æä ÏيÏä يÇ ÔäيÏä ÍÑÝ æåÇÈيæä ãÔј¡ ˜ÝÇÑå ÏÇÑÏ. Ïæã ÌæÇÈ Âä ÈÑÇÏÑ Èå ÙÇåÑ ÔيÚå ÇÕÝåÇäيãÇä ãÔјيä å ÎáيÝå ÈÇÔäÏ å Íǘã ÈÇÔäÏ å ÎÇÏã ÇáÍÑãيä ÔÑيÝيä ÈÇÔäÏ¡ ÞåÑ ˜ÑÏä ÈÇ ÇيäåÇ ÇÒ æÇÌÈÇÊ ãÓáã ÊÔيÚ ÇÓÊ. ÔÑãäÏå Çã ÎÏãÊ ÍÖÑÊ ÂيÊ Çááå ÞÑæيäي åã ÏÑ ÏÒÝæá ÈæÏã ÇÒ ãÍÖÑ ÇيÔÇä ÇÓÊÝÇÏå ÈÑÏã. ÚÑÖ ÓáÇã æ ÏÓÊ ÈæÓي ÈäÏå ÑÇ åã ÇÈáÇÛ ÈÝÑãÇييÏ ãÊÔ˜Ñã.

ãÌÑي:

ÎæÇåÔ ãي ˜äã ããäæäã ÂÞÇي ãÍãæÏي äŽÇÏ ÇäÔÇÁ Çááå ˜å ãæÝÞ ÈÇÔيÏ ÇáÊãÇÓ ÏÚي ÎيÑ. ÇãÇ ÈيääÏå ÈÚÏي ãÇ ÌäÇÈ ÂÞÇي ãÞيãي åÓÊäÏ ÇÒ åÔʐÑÏ ÂÞÇي ãÞيãي ÓáÇã æ ÏÑæÏ Èå ÔãÇ

ÂÞÇي «ãÞيãي» ÇÒ «åÔʐÑÏ»(ÔيÚå):

ÓáÇã ÚÑÖ ãي ˜äã ÎÓÊå äÈÇÔيÏ ÔÈÊÇä ÈÎيÑ ÌäÇÈ ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي. åãäيä ÌäÇÈ Ï˜ÊÑ ÞÒæيäي ÓáÇã æ ÚÑÖ ÎÓÊå äÈÇÔيÏ ÏÇÑã ÎÏãÊÔÇä.

ãÌÑي:

ÏÑ ÎÏãÊÊÇä åÓÊيã ÂÞÇي ãÞيãي ÚÒيÒ!

ÈيääÏå:

ÎæÇåÔ ãي ˜äã ÂÞÇي ÇÓãÇÚيáي! ãä ي˜ ãæÖæÚي ˜å ÏÑ Ðåäã åÓÊ ãÇ ÏÑ ÎÇäæÇÏå äÓÈÊÇ ãÐåÈي ÇÒ Çæá ÈÇ ãÝÇåيã ÔيÚå ˜ÇãáÇ ÂÔäÇ ÈæÏيã¡ ÈÚÏ ي˜ ãÓÆáå ˜å ÏÑ Ðåäã ÇيÌÇÏ ÔÏå ÏÑ Çيä ãÑÇÓãÇÊي ˜å ãÑÈæØ Èå Çåá ÊÔيÚ åÓÊ ÊÚÒيå ÎæÇäي Îيáي ÑæÇÌ ÏÇÑÏ.

ÏÑ ãäØÞå ãÇ ÍÇáÇ ÞÓãÊ ÒäÌÇä ãي ÔæÏ ÈيÔÊÑ ÝÊ ÈÚÏ ÚÑÖ ˜äã ÎÏãÊ ÔãÇ ÏÑ Çيä ãÑÇÓã ÊÚÒيå ي˜ ÈÎÔي åÓÊ ˜å ãÑÈæØ Èå ãÑÇÓã ÍÖÑÊ ÍãÒå åÓÊ. ÈÚÏ ÏÑ Çيä ãÑÇÓã ÏÑ  ÛÒæÇÊي ˜å يÛãÈÑ ÕáæÇÊ Çááå Úáيå ÏÑ Âä ÔÑ˜Ê ÏÇÔÊäÏ ي˜ ÌÇيي åÓÊ ˜å æÞÊي ˜ÝÇÑ Èå يÛãÈÑ ÝÔÇÑ ãي ÂæÑÏäÏ ÍÖÑÊ يÛãÈÑ ÍÖÑÊ Úáي ÑÇ äÏÇ ãي ÒäÏ ˜å ÏÑ ÊÚÒيå Çيä äÏÇ ÇÒ ØÑيÞ ãá˜æÊ æ ي˜ ØæÑي ãي ÔæÏ ÝÊ ˜å ÇÒ ØÑيÞ ÝÑÔÊå åÇ Èå æÔ ÍÖÑÊ Úáي ãي ÑÓÏ æ ÍÖÑÊ Úáي Èå ÝÑيÇÏ يÛãÈÑ ÏÑ Çيä Ìä ãي ÑÓÏ. ÇáÇä åã ÍÖæÑ Ðåä äÏÇÑã ˜å ÈÏÇäã ˜ÏÇã Ìä ÇÓÊ ÝÞØ ãي ÎæÇÓÊã ÇÒ ÍÖÑÊ ÇÓÊÇÏ ÈÑÓã Çيä ÞÖيå ÏÑ ˜ÊÇÈåÇي ÍÇáÇ يÇ Çåá ÓäÊ يÇ Çåá ÊÔيÚ ËÈÊ ÓäÏي ÏÇÑÏ يÇ ي˜ ØæÑي ãÑÈæØ Èå ÎæÏ ÊÚÒيå åÓÊ¿

ãÌÑي:

ÂÞÇي ãÞيãي ÌÇä Çي ˜ÇÔ ي˜ ãÞÏÇÑ ÈيÔÊÑ ÇØáÇÚÇÊ Èå ãÇ ãي ÏÇÏيÏ ˜å ÍÇáÇ ãÞÕæÏ å Ìäي åÓÊ Âä äÏÇ å ÈæÏå ÇيäåÇ ÑÇ ي˜ ãÞÏÇÑ ÊæÖيÍ ãي ÏÇÏيÏ.

ÈيääÏå:

äÏÇ ÒÏ ÍÖÑÊ Úáي ÑÇ يÚäي ي˜ ÍÇáÊ ÊæÓá ¡ ÊæÓá ÍÖÑÊ يÛãÈÑ Èå ÍÖÑÊ Úáي ˜å ãä ÏÑ ÊäÇ ÞÑÇÑ ÑÝÊã Èå ÏÇÏã ÈÑÓ ÇÒ ÏÓÊ ˜ÝÇÑ. ÈÚÏ ÏÑ ÊÚÒيå ÍÖÑÊ Úáي äÏÇي يÛãÈÑ ÑÇ ãي ÔäæÏ æ ÔÑ˜Ê ãي ˜äÏ æ ÎæÏÔ ÑÇ ÝæÑÇ ãي ÑÓÇäÏ Èå Ìä æ ÏÑ åãÇä ãÑÍáå åã åÓÊ ˜å ÐæÇáÝÞÇÑ ÝÑæÏ ãي ÂيÏ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

Çيä ÞÖيå ˜å ãي ÝÑãÇييÏ ÈÑÇي Ìä ÇÍÏ åÓÊ ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã! ˜å ÏÑ ÂäÌÇ åãå ÝÑÇÑ ˜ÑÏäÏ ÇÒ åÝÊÕÏ ÇÒ ãÓáãÇäåÇ ˜å ÏÑ Ìä ÇÍÏ ÈæÏäÏ ÝÑÇÑ ˜ÑÏäÏ. ÇÒ Çيä åÝÊÕÏ äÝÑ¡ åÝÊÇÏ äÝÑÔÇä ÔåيÏ ÔÏäÏ ãÇ ÈÞي åã ÝÑÇÑ ˜ÑÏäÏ.

ÍÖÑÊ ÇãيÑ ÈÇ ÊÚÏÇÏ Ïæ Óå åÇÑ äÝÑي ÇØÑÇÝ äÈي ã˜Ñã ÈæÏäÏ ÇãيÑ Çáãæãäيä ãËá ÑæÇäå ˜å ÏæÑ ÔãÚ ãي ÑÎÏ ÏæÑ ÔãÚ æÌæÏ äÈي ã˜Ñã ãي ÑÎيÏ. ÍÊي ÈÚÖي ÇÒ ÒäåÇ ãÇäÏäÏ ÇÒ يÛãÈÑ ÏÝÇÚ ˜ÑÏäÏ. æáي ÈÚÖي åÇ ÝÑÇÑ ˜ÑÏäÏ.

ÏÑ åãÇä Ìä åã ÈæÏ ˜å «áÇ ÝÊي ÇáÇ Úáي áÇ ÓيÝ ÇáÇ ÐæÇáÝÞÇÑ» ÍÖÑÊ ÇãيÑ åã ÏÇÑÏ ˜å ÏÑ Âä Ìä äÒÏي˜ äæÏ ÊÇ ÒÎã ÈÑÏÇÔÊ ÍÖÑÊ ÇãيÑ (ÓáÇã Çááå Úáيå).

Çيä ÞÖيå Çي ˜å ÔãÇ ãي ÝÑãÇييÏ æáي Çيä˜å ãÊæÓá ÔæÏ æ ÛيÑå Çيä ÂÈ æ ÊÇÈي ˜å ÂÞÇيÇä ÏÇÑäÏ ãي ÏåäÏ Çيä ÎáÇÕå ÏÑ ÞæØي ÍæÒæي åÇ äيÓÊ. ãÑ Çيä˜å Èå Þæá Çيä ÂÞÇيÇä ي˜ ãÞÏÇÑي يÇÒ ÏÇÛÔ ÑÇ ÇÖÇÝå ˜ÑÏå ÈÇÔäÏ.

ãÌÑي:

ÈÓيÇÑ ÎæÈ Îيáي ãÊÔ˜Ñã ÂÞÇي ãÞيãي ÎÏÇ äåÏÇÑÊÇä ÈÇÔÏ ÇäÔÇÁ Çááå. ÝÑÕÊãÇä Îيáي ˜ã åÓÊ ي˜ ÈيääÏå ÚÒيÒ ÏيÑ åã ÂÞÇي åÇÔãي ÇÒ ÊåÑÇä ÔÊ ÎØ åÓÊäÏ ÂÞÇي åÇÔãي ÓáÇã Èå ÔãÇ

ÂÞÇي «åÇÔãي» ÇÒ «ÊåÑÇä» (ÔيÚå):

ÓáÇã Úáي˜ã. ي˜ ÓáÇã ÏÇÑã ÎÏãÊ ÍÇÌ ÂÞÇ ÞÒæيäي. ÍÇÌ ÂÞÇ ÂÎÑ ÈÑäÇãå ÚÑÖã ÑÇ ˜æÊÇå ÚÑÖ ˜äã ÎÏãÊÊÇä.

ÚÑÖ ˜äã ˜å ي˜ ÔÈåå Çي åÓÊ Çيä ÂÞÇيÇä ãØÑÍ ˜ÑÏäÏ ÏÑ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ Ð˜Ñ «يÇ Úáي» Çيä åÇ ي˜ ÇÓÊÏáÇáي ÍÇÌ ÂÞÇ ãä ÔäيÏã ˜å ي˜ ˜ã ÌäÈå Ýäي ÏÇÔÊ. ãي ÎæÇÓÊã ÇÑ ÔãÇ ãÍÈÊ ÈÝÑãÇييÏ ÊæÖيÍ ÈÏåيÏ ÑÇÌÚ Âä.

Âä åã Çيä˜å ÂäåÇ ãي æيäÏ æÞÊي ˜å ÔãÇ ãي æييÏ يÇ Úáي¡ äÚæÐ ÈÇááå ãÑÊ˜È Ôј ÔÏيÏ! ÑÇ æä ˜å æÞÊي ãي æييÏ يÇ Úáي¡ يÚäي ÏÑ æÇÞÚ Úáي ÑÇ ÎØÇáÈ ÞÑÇÑ ãي ÏåيÏ. يÚäي ãÚÊÞÏيÏ ˜å Úáي ÔãÇ ÑÇ ãي ÔäæÏ æ ØÈيÚÊÇ ÔãÇ ÑÇ åã ãي ÈيäÏ. åã ÓãيÚ åÓÊ åã ÈÕيÑ åÓÊ.

ÎÈ ÇãÊËÇá ÕÝÇÊ ÎÏÇ Èå ÛيÑ ÎÏÇ ÂيÇ Ôј äيÓÊ¿ ÇيäåÇ Çيä ÔÈå ÑÇ ãØÑÍ ˜ÑÏäÏ. ÑÇÌÚ Âä Îيáي ÕÍÈÊ æ ÇيäåÇ ãÓÆáå æä ÇÒ ي˜ ÌäÈå Ýäي ÏÇÑÏ ãä ÎæÇÓÊã ÇÒ ÎÏãÊ ÔãÇ ÇÓÊÚáÇã ȐيÑã.

ãÌÑي:

ÈÓيÇÑ ÎæÈ ÂÞÇي åÇÔãي ãÇ ÇáÈÊå Çيä ÑÇ ÈÇÑåÇ æ ÈÇÑåÇ ÇÓÎ ÏÇÏيã. ÈÍË åã يÇ Úáي åã يÇ ÑÓæá Çááå ÇيäåÇ ÑÇ åãå ÑÇ ÏÑ Çيä ÔȘå ÏÑ ÈÑäÇãå åÇي ãÎÊáÝ ÊæÖيÍ ÏÇÏيã. æÞÊãÇä åã Îيáي ˜ã åÓÊ ÇÓÊÇÏ ÍÇáÇ ي˜ ãÎÊÕÑ ÊæÖيÍي ÈÝÑãÇييÏ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÈÈيäيÏ ÈÑÇÏÑ ÈÒѐæÇÑã! Çيä ÈÒѐÇä Çåá ÓäÊ åãå ÚÞيÏå ÏÇÑäÏ ÈÑ Çيä˜å Çيä˜å ÂÞÇيÇä ãي ÂيäÏ ãي æيäÏ äãي ÏÇäã ˜å يÇ Úáي ÝÊä Ôј ÇÓÊ æ ÛيÑåº ÈÇ Çيä˜å Îيáي ÝÑÕÊ åã äÏÇÑيã Çيä ˜ÊÇÈ «ÔæÇåÏ ÇáÍÞ Ýي ÇáÇÓÊÛÇËå ÈÓيÏ ÇáÎáÞ» ÇÒ ÌäÇÈÂÞÇي «ÔيÎ يæÓÝ Èä ÇÓãÇÚيá ÇáäÈåÇäي» ÇÒ ÚáãÇي ÈÒѐ Çåá ÓäÊ åÓÊ.

æ ÇيÔÇä ÈÈيäيÏ ÊÚÈيÑÔÇä å åÓÊ ãي æيÏ ÇÑ äÇäå ãÇ ÈيÇييã ÇÝÑÇÏي ÑÇ ÈÈيäيÏ Èæييã يÇ ÓيÏي ÇÍãÏ يÇ ÔيÎ ÝáÇä¡ Çيä Ôј äيÓÊ:

«æ Þæá: íÇ ÓíÏí ÃÍãÏ Ãæ íÇ ÔíÎ ÝáÇä áíÓ ãä ÇáÇÔÑÇß áÃä ÇáÞÕÏ ÇáÊæÓá æÇáÇÓÊÛÇËÉ»

Çيä ˜å ˜Óي ȐæيÏ Çي ÂÞÇيã ÇÍãÏ! يÇ ÝáÇä ÔيÎ! Çيä Ôј äيÓÊ. ÒيÑÇ ãäÙæÑ ÏÑ ÇيäÌÇ ÊæÓá æ ÇÓÊÛÇËå ÇÓÊ.

ÔæÇåÏ ÇáÍÞ Ýي ÇáÇÓÊÛÇËå ÈÓيÏ ÇáÎáÞ¡ Õ 142

Âä ˜Óي ˜å ãي æيÏ يÇ ÓيÏي! يÇ Úáي! يÇ ÑÓæá Çááå! يÇ ÇãÇã ÑÖÇ! يÇ ÔيÎ ÝáÇä! Çيä ãي ÎæÇåÏ ãÊæÓá Èå Çæ ÈÔæÏ. æ ÇÑ ÈäÇ ÈÑ Çيä ÈÇÔÏ ˜å åãيä ˜å ÔãÇ ãي æييÏ يÇ ÑÓæá Çááå¡ Çيä åã ÈÇيÏ Ôј ÈÇÔÏ¡ ÏيÑ åي ÝÑÞي ˜å äãي ˜äÏ.

æ ÊãÇã ÝÞåÇي Çåá ÓäÊ ÏÑ ÂÏÇÈ ÒيÇÑÊ äÈي ã˜Ñã Âيå 64 ÓæÑå äÓÇÁ ÑÇ ÂæÑÏäÏ æ ÊæÓá Èå ÞÈÑ ãØåÑ يÛãÈÑ ÑÇ ãØÑÍ ˜ÑÏäÏ. ÈÑÇÏÑ ÚÒيÒã Çيä åã ي˜ ÚÇáã Óäي ãي æيÏ ÇÑ ÈæييÏ يÇ ÓيÏي ãËáÇ ÝáÇä يÇ ÓيÏي يÇ Úáي يÇ ÇãيÑ Çáãæãيää يÇ ÇãÇã ÑÖÇ يÇ ÇãÇã ÍÓيä Çيä Èå åي æÌå Ôј äيÓÊ ÂäåÇيي ˜å ãي æيäÏ Ôј åÓÊ äå ÞÑÂä ÎæÇäÏäÏ äå ÑæÇيÊ ÎæÇäÏäÏ ÚÒيÒ Ïá ãä!

ãÌÑي:

ÈÓيÇÑ ÎæÈ Îيáي ãÊÔ˜Ñã ÂÞÇي åÇÔãي ÇÒ ÔãÇ. ÇãيÏæÇÑã ˜å ÇÓÎ ÓæÇáÊÇä ÑÇ ÏÑيÇÝÊ ˜ÑÏå ÈÇÔيÏ. ÈÇ ÔãÇ ÎÏÇÍÇÝÙي ãي ˜äيã æ ÇÒ åãå ÚÒيÒÇä ÈيääÏå åã ããäæä æ ӁÇӐÐÇÑ æ ãËá åãيÔå ÈÇيÏ ÔÑãäÏå ي ÎæÏãÇä ÑÇ ÇÚáÇã Șäيã ÚÐÑÎæÇåي Èå Ïáيá Çيä˜å ÝÑÕÊãÇä ÍÇáÇ ي˜ ãÞÏÇÑي åã ˜å ÏÑ ÇÎÊيÇÑ ÞÑÇÑ ãي يÑÏ ÈÇÒ åã ˜ã åÓÊ. Îيáي ÇÒ ÏæÓÊÇä ãي ÎæÇÓÊäÏ ÈيÇيäÏ ÕÍÈÊ È˜ääÏ ä˜ÇÊÔÇä ÑÇ ÈيÇä ȘääÏ ÝÑÕÊ äÔÏ ÇÓÊÇÏ ÏÚÇ ÈÝÑãÇييÏ.

ÂيÉÇááå ϘÊÑ ÍÓيäي ÞÒæيäي:

ÇáÈÊå ÈÚÖي ÇÒ ÚÒيÒÇä ãÇ åã ãÑيÖ ÏÇÑäÏ ÑÝÊÇÑäÏ ãÎÕæÕÇ ÂÞÇي ãÓáãي ÚÒيÒ ãÇ يÇã ÏÇÏå ÈæÏäÏ ˜å ÎÇäæÇÏå ãÇ ãÑيÖ åÓÊ. ÍÇáÇ ãÇ ي˜ ãÞÏÇÑي ÝÑÕÊ åã ÏÇÑيã ãä Èå äيÊ åãå ãÑيÖ åÇ ÏÑ åÑ ˜ÌÇي Çيä ˜Ñå Îǘي åÓÊäÏ ÏÑ æÔå ÈيãÇÑÓÊÇäåÇ åÓÊäÏ يÇ ÏÑ æÔå ÒäÏÇäåÇ ÇÝÊÇÏäÏ¡ ãÑيÖ åÓÊäÏ åãå ÇيäåÇ ÑÇ ãÇ ÏÑ äÙÑ ÈيÑيã ãÎÕæÕÇ ãÑيÖåÇي ãæÑÏ äÙÑ äÌ ãÑÊÈå Âيå «Çãä يÌيÈ» ÑÇ ãÇ ÈÎæÇäيã ˜å Çä ÔÇÁ Çááå ÎÏÇي ÚÇáã ãÞÏãÇÊ ÕÍÊ ˜Çãá Çيä ãÑيÖåÇ ÑÇ ÝÑÇåã ˜äÏ

«ÇÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔيØÇä ÇáÑÌيã Çãä يÌيÈ ÇáãÖØÑ ÇÐÇ ÏÚÇå æ ي˜ÔÝ ÇáÓæÁ»

Çáåي Êæ ÑÇ ÞÓã ãي Ïåيã Èå ÇÓãÇÁ ÍÓäÇيÊ æ Èå ÇáåيÊ æ ÑÈæÈيÊÊ æ Èå ÇæáيÇÆÊ ÈæيŽå Èå ÍÖÑÊ ÕÏيÞå ØÇåÑå ÝÑÌ ãæáÇي ãÇ ÇãÇã ÒãÇä äÒÏي˜ ȐÑÏÇä.

ãÇ ÑÇ ÇÒ يÇÑÇä æيŽå  ä ÈÒѐæÇÑ ÞÑÇÑ ÈÏå.

ÎÏÇ Èå ÂÈÑæي ÍÖÑÊ ÒåÑÇ ÈÑ ÊãÇã ÈيãÇÑÇä ¡ÈيãÇÑÇä ãæÑÏ äÙÑ ÔÝÇي ÚÇÌá ˜Ñã ÝÑãÇ

ÑÝÚ ÑÝÊÇÑي ÇÒ åãå ÑÝÊÇÑÇä ÈäãÇ

ÔÑ ÇÔÑÇÑ ÇÒ ÓÑ ãÓáãÇäÇä ˜ã æ ˜æÊÇå ȐÑÏÇä

ÈæيŽå ÎÏÇيÇ ÔÑ ÏÇÚÔ æ ÔÑ Âá ÓÚæÏ ÑÇ ÇÒ ÓÑ ãÓáãÇäåÇي يãä ãÕÑ æ åãäيä ÚÑÇÞ æ ÓæÑيå æ ÈÍÑيä ÎæÏ ÚÑÈÓÊÇä ÓÚæÏي ÎÏÇ Èå ÂÈÑæي ÒåÑÇ ˜æÊÇå ȐÑÏÇä æ ÇيäåÇ ÑÇ Èå æÈÇá ˜ÇÑÔÇä ÑÝÊÇÑ ÈÑÏÇä

ÎÏÇيÇ Èå ÂÈÑæي ÒåÑÇ ÍæÇÆÌ ãÇ ÍæÇÆÌ ÏÓÊ ÇäÏÑ ˜ÇÑÇä ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ ÍæÇÆÌ ÈيääÏå Çä ÚÒيÒ ÈæيŽå ÍæÇÆÌ ÚÒيÒÇä æáÇيÊ يÇæÑ ÑÇ åãå æ åãå ÈÑÂæÑÏå ÈäãÇ

ÏÚÇåÇي ãÇ ÑÇ Èå ÇÌÇÈÊ ÈÑÓÇä

æÇáÓáÇã Úáي˜ã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈјÇÊå

ãÌÑي:

Çááåã Õá Úáي ãÍãÏ æ Âá ãÍãÏ æ ÚÌá ÝÑÌåã

Îيáي ããäæä æ ӁÇӐÐÇÑã ÇÒ ÊæÌå ÊÇä ÇÒ äÇå ãåÑÈÇäÊÇä ÇÒ åãÑÇåي ÔãÇ ÈيääÏå åÇي ÚÒيÒ ¡ÚÒيÒÇäي ˜å ÏÑ ÇيÑÇä ÇÓáÇãي ÔãÇá æ ÌäæÈ æ ÔÑÝÞ æÛÑÈ æ ãÑ˜Ò æ åÑ ÌÇيي ˜å åãÑÇå ÈæÏيÏ æ åãäيä ÊÔ˜Ñ æيŽå ÇÒ åãÑÇåي ÚÒيÒÇä ÈيääÏå Çي ˜å ÏÑ ˜ÔæÑåÇي ãÎÊáÝ ÏÑ ÞÇÑå åÇي ãÎÊáÝ ÔÇيÏ ÇãيÏÔÇä ÝÞØ Èå åãيä ÏيÏä ÔȘå ÌåÇäي æáÇيÊ åÓÊ æ Çيä ãØÇáÈي ˜å ÝÊå ãي ÔæÏ ÚÔÞ æ ÇÑÇÏÊ æ ãÍÈÊي ˜å äÔÇä ÏÇÏå ãي ÔæÏ Çä ÔÇÁ Çááå ˜å åÑ ˜ÌÇ åÓÊيÏ ÒيÑ ÓÇيå ãÑÊÖي Úáي ÈÇÔيÏ ÏÑ äÇå ÍÖÑÊ ÍÞ ããäæäã ÇÒ ÊæÌå æ ÚäÇيÊÊÇä

يÇ Úáي ãÏÏ ÎÏÇ äåÏÇÑ

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی

      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر