صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 11 آبان 1390 تعداد بازديد: 2874 
* آئين سلامتي 6
طب اسلامي
دانلود صوت
دانلود فيلمآيت الله ضيائي
      فهرست نظرات
1   نام و نام خانوادگي:  á ãÍãÏ     -   تاريخ:  19 آبان 90 زمان:  22:57:33
ÈÇ ÚÑÖ ÓáÇã ÎÏãÊ ÚÒíÒÇä ÔȘå ÌåÇäí æáÇíÊ ÍÖÑÊ ÂÞÇ ÏÑ ÌáÓå ÞÈá ÝÑãæÏäÏ: ˜ÓÇäí˜å ÊæÑ㠁ÑæÓÊÇÊ ÏÇÑäÏ¡ ÈÚÏ ÇÒ ÛÐÇí ÔÇã¡ í˜ ÞÇÔ ÎÑÈÒå ÈÇ æÓÊ Èå ãÏÊ Óå ÔÈ ÈÎæÑäÏ. ÓæÇá Çíä ÇÓÊ ÎÑÈÒå ˜æ˜ æ ÈÒѐ ÏÇÑÏ æ Ñä æÓÊ Âä åã ÝÑÞ ã흘äÏ. ÂíÇ ãíÔæÏ ÇÒ äÇå æÒä ãÚíä ÔæÏ¿ åãäíä ÂíÇ åãíä Óå ÔÈ ˜ÇÝí ÇÓÊ æ íÇ Çíä˜å Çíä ÌÑíÇä ÇÏÇãå ÏÇÏå ÔæÏ æ ÇÑ ÇÏÇãå ÏÇÏå ÔæÏ ÊÇ äÏ ÑæÒ ÇÏÇãå íÇÈÏ. ÇÌÑÊÇä ÂÞÇ ÓíÏÇáÔåÏÇ Ú
جواب نظر:

ÈÇ ÓáÇã

ÇÒ ÇÑÓÇá íÇã‌ÊÇä ãÊÔßÑíã.

Çíä ÈÑäÇãå ÇÒ ãÔåÏ ÎÔ ãí‌ÔæÏ:

ÔãÇÑå ÊãÇÓ ÈÇ ÈÑäÇãå‌åÇí ÒäÏå ãÔåÏ: 2254113 - 2254169 - 0511

ÓÇãÇäå íÇãßí ÈÑäÇãå ãÔåÏ: 30005910

ÔãÇ ãí‌ÊæÇäíÏ ÏÑ ÈÑäÇãå‌åÇí ÒäÏå åÇÑÔäÈå‌åÇ ÓÇÚÊ 19 ÈÇ Çíä ÔãÇÑå ÊãÇÓ ÑÝÊå æ ÓæÇá ÎæÏ ÑÇ ãØÑÍ ßäíÏ íÇ Èå Çíä ÔãÇÑå íÇãß ÇÑÓÇá ßäíÏ.

ÑæÇÈØ Úãæãí ÔÈßå ÌåÇäí æáÇíÊ

2   نام و نام خانوادگي:  äÌÝí     -   تاريخ:  26 آبان 90 زمان:  13:52:16
ÈÇ ÚÑÖ ÊÈÑí˜ ÚíÏ ÓÚíÏ ÛÏíÑ Îã æ ÓáÇã æ ÎÓÊå äÈÇÔíÏ ÎÏãÊ ÊãÇã ÏÓÊ ÇäÏÑ ˜ÇÑÇä ãÍÊÑã Çíä ÔȘå æ Çä ÔÇÁ Çááå ÇÌÑÊÇä ÈÇ ÇãíÑÇáãæãäíä ÈÇÔÏãíÎæÇÓÊã ÇÒÊæä ȁÑÓã ÏÑ ãæÑÏ ÏÑãÇä ÈíãÇÑí åÇí ÑæÍí ÑæÇäí åã ãíÔå ÇÒ ÂíÊ Çááå ÍÇÌ ÂÞÇ ÖíÇíí ÏÑÎæÇÓÊ ˜ã˜ ˜ÑÏ æ ãÔ˜á ÑÇ ÈÇ ÇíÔÇä ÏÑ ãíÇä ÐÇÔÊ ÊÇ ÇíÔÇä ÈÊæÇääÏ ÑÇå˜ÇÑí ÇÑÇÆå ÏåäÏ¿
3   نام و نام خانوادگي:  Í˜íãí     -   تاريخ:  01 آذر 90 زمان:  00:11:22
ÈÇ ÓáÇã ãÊä ÈÑäÇãå ÑÇ ÏÑ ˜ÌÇ ãíÊæÇä íÏÇ ˜ÑÏ ¿ ÈÇ ÊÔ˜Ñ æ ÇáÊãÇÓ ÏÚÇ
جواب نظر:

ÈÇ ÓáÇã

ÇÒ ÇÑÓÇá íÇã‌ÊÇä ãÊÔßÑíã.

Çä ÔÇÁ Çááå ÏÑ ÂíäÏå‌Çí äÒÏíß ÝÇíá ÈÑäÇãå‌åÇí ÒäÏå Èå ÕæÑÊ ãÊäí ÏÑ Ñæí ÓÇíÊ ÞÑÇÑ ÎæÇåäÏ ÑÝÊ.

ÑæÇÈØ Úãæãí ÔÈßå ÌåÇäí æáÇíÊ

4   نام و نام خانوادگي:  ÑÖÇ ÝÑÇÒí ÇÒ ãÔåÏ ãÞÏÓ     -   تاريخ:  19 مرداد 91 زمان:  01:13:30
ÈÇ ÓáÇã Èå ãÍÖÑ ÇÓÊÇÏ ÑÇãí ÍÇÌ ÂÞÇí ÖíÇíí æ ÊæáíÏ ßääϐÇä ÈÑäÇãå ÔÈßå ÌåÇäí æáÇíÊ ÈÇ ÊæÌå æäíÇÒÔÏíÏ ÏÑÚÕÑ ÍÇÖÑÈå ÂÆíä ÓáÇãÊ ÇÒ ÏíϐÇå ÇÓáÇã ÚÒíÒ æÏÓÊæÑÇÊ Çåá ÇáÈíÊ(Úáíåã ÇáÓáÇã)æÚáæã ÑæÒ ÒÔßí ÊÞÇÖÇãäÏ ÇÓÊ Çíä ÓÑí ÇÒ ÈÑäÇãå åÇ ÏÑ ÔÈßå æ ÓÇíÊ æáÇíÊ ÊæÓÚå ÈíÔÊÑí ÏÇÔÊå æÒÔßí ÎÇäæÇÏå ßå ÂÞÇÍÇÌ ÏÑ 207ÌáÓå ÚäæÇä ßÑÏääÏ ÌåÊ ÇÓÊÝÇÏå Úãæã ÈÑ Ñæí ÓÇíÊ ÔÈßå ÌåÇäí æáÇíÊ ÏÑÌ ÑÏÏ...!ÈÇÊÔßÑ æӁÇÓ

      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر